Search form

Hibrou 4

1Bon, Bondyé tjenn menm pwonmèt sala ban nou toujou, pou nou wisivwè pozé-a i té ka palé-a, kon sa pwan pokosyon pou zòt pyès pa pèdi chans-lan pou jwenn pozé sala Bondyé té pwonmèt-la. 2Nou tann Bon Nouvèl-la konsèné pozé sala menm kon sé moun-an an tan Moziz. Yo té tann li, mé i pa fè anyen ba yo, paski lè yo tann li, yo pa aksèptéʼy èk lafwa. 3Nou menm ki kwè ka wisivwè pozé sala Bondyé té pwonmèt-la. Sé menm kon i di:

“Mwen té faché èk mwen fè sèman. Mwen di,

‘Yo pa kay janmen antwé an tè-a koté mwen té kay fè yo pozé-a!’ ”

Bondyé di sa magwé i té ja fini fè tout twavay li dépi tan i té fini fè latè-a. 4Mi sa ki ékwi an koté an lévanjil-la konsèné sètyenm jou-a, i di, “Lè Bondyé té fini fè tout twavay li, i pozé asou sètyenm jou-a.” 5Bondyé palé an lòt koté an lévanjil-la konsèné sa, i di, “Sé moun sala pa kay janmen antwé an tè-a koté mwen té kay fè yo pozé-a.”

6Sé moun sala pa té jwenn pozé sala paski yo té dézobéyi Bondyé, magwé sé yo ki té pwèmyé tann Bon Nouvèl-la konsèné pozé-a. Mé la ni lézòt ki kay jwenn pozé sala. 7Nou sav sa vwé paski Bondyé mété an lòt jou, èk i ka kwiyé jou sala “Jòdi-a.” Tibwen lanné apwé sa, Bondyé fè David palé konsèné jou sala an lévanjil-la, menm sé pawòl-la mwen té ja di zòt-la. I di:

“Lè ou tann vwa Bondyé jòdi-a,

pa fè tjè wèd.”

8Si Jòchwa té fè sé moun-an wisivwè pozé-a Bondyé té pwonmèt-la, Bondyé pa té kay palé apwé sa konsèné an lòt jou ankò. 9Kon sa, la wèsté an lòt tan toujou pou sé moun Bondyé-a pozé, menm kon lè Bondyé té pozé asou sètyenm jou-a. 10Paski népòt moun ki wisivwè pozé-a Bondyé té pwonmèt yo-a kay pozé apwé i fini fè tout twavay li, menm kon Bondyé té pozé. 11Kon sa, annou fè fòs kò nou pou nou jwenn pozé sala. Sé pa pou nou pyès dézobéyi Bondyé kon sé moun-an ki té avan nou-an té fè, pou nou pa pèdi chans-lan pou jwenn pozé sala.

12Lè Bondyé palé, pawòl li ni an pil pouvwa èk i vivan. Pawòl li pli filé pasé an sab dé lanm, èk i ka koupé désann fon jis koté lam èk lèspwi an moun ka jwenn ansanm, èk koté mwèl zo épi kankroum ka jwenn ansanm. Sé pawòl li ki ka jijé tout lidé èk tout dézi ki an tjè an moun. 13Pyèsonn pa sa séwé anyen pou Bondyé pa wè. I ka wè tout bagay i fè aklè, san anyen kouvè yo. Èk nou tout kay ni pou di Bondyé pouki nou fè sé bagay-la nou fè-a.

Jézi Ka Plédé Douvan Bondyé Ban Nou

14Kon sa annou tjenbé fò an lafwa-a nou ka di nou ni-an, paski nou ni an pli ho chèf pwèt, an chèf ki ja alé jis douvan Bondyé. Chèf sala sé Jézi menm, Gason Bondyé. 15I sé on pli ho chèf pwèt ki ka konpwann byen mannyè nou ka santi lè nou anba tantasyon, paski i té jwenn tantasyon an tout mannyè menm kon nou, mé i pa fè péché. 16Kon sa pou wézon sala annou apwoché Bondyé èk konfyans. Sé la nou kay jwenn lagwas. I kay ni konpasyon asou nou èk i kay moutwé nou bontéʼy lè nou bizwenʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index