Search form

Jémz 1

1Sé mwen Jémz, sèvant Bondyé èk Senyè Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala. Mwen ka voyé bonjou bay douz bwanch fanmi Izwayèl-la ki simen toupatou an latè-a.

Lafwa Èk Lasajès

2Fwè èk sè mwen, sé pouʼw ni tjè kontan lè ou ka jwenn tout kalité twaka, 3paski ou konnèt byen lè ou pasé tout sé twaka sala èk ou kontiné kwè an Jézi Kwi, sa kay fèʼw doubout fò èk pasyans an népòt twaka ki kay vini anlèʼw. 4Sé pa pouʼw kité pasyans-lan ou ni-an janmen vini fèb, mé sé pouʼw kité pasyans kontiné twavay andidanʼw pouʼw sa vini moun ki san fòt, byen doubout, san mantjé anyen. 5Si pyès an zòt pa ka konpwann sé bagay sala, sé pouʼy mandé Bondyé lasajès, èk Bondyé kay ba liʼy paski Bondyé enmen bay tout moun san miziwé. 6Mé sé pouʼw mandéʼy èk lafwa. Sé pa pouʼw mété an lidéʼw Bondyé pa kay wéponn ou. Moun-an ki ni dé lidé-a menm kon an lanm lanmè van-an ka mennen alé koté i vlé. 7-8An moun kon sa ki pa sav sa i vlé èk ki toujou ka chanjé lidéʼy pa bizwen kwè i kay wisivwè anyen an lanmen Bondyé.

Moun Ki Wich Èk Moun Ki Pòv

9An fwè ki maléwé ni pou ni tjè kontan lè Bondyé météʼy adan an pozisyon ki ho. 10Mé an fwè ki wich ni pou kontan tou lè Bondyé mennenʼy désann ba. Sé moun wich-la kay dispawèt menm kon sé flè-a ki an savann-an.

11Sòlèy-la ka lévé èk tout chalèʼy. I ka sèk zèb-la, flèʼy ka tonbé èk tout bèltéʼy ka fini. Sé menm mannyè-a nonm wich-la kay tonbé paditan i ka chaché mannyè pou fè plis lajan.

Sé Bondyé Ki Ka Bay Tout Bon Bagay

12Pa dé bon i bon pou moun-an ki doubout fò an twaka-a, paski lè i pasé sé twaka sala èk i kontiné kwè an Jézi, i kay wisivwè kouwonn-an ki ka wépwézanté lavi étonnèl-la, kouwonn-an Bondyé pwonmèt pou sé moun-an ki enmenʼy-lan. 13Lè tantasyon vini asou an moun, sé pa pouʼy di sé Bondyé ki ka tantéʼy. Anyen pa sa tanté Bondyé pou fè bagay ki pa bon, èk Bondyé pa ka tanté pyèsonn. 14Tantasyon ka vini anlè an moun lè i kité sé vyé dézi-a ki andidan tjèʼy-la tjenbéʼy èk mennenʼy alé fè bagay ki pa bon. 15Lè an moun obéyi sé vyé dézi-a, sé lè sala i péché. Lè moun sala kontiné péché, sé lanmò ki ka vini apwé.

16Fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil. Pa kwennen kò zòt. 17Sé Bondyé ki ka bay tout bon kado èk tout bon bagay ki pa ni défo. Sé kado sala ka désann sòti an lanmen Bondyé Papa nou ki fè tout klèté ki an syèl-la. I pa ka janmen chanjé, ni i pa ka tounen doʼy asou nou èk kité nou an nwèsè. 18Bondyé menm té désidé pou ban nou pawòl lavéwité-a pou fè nou vini ich li. I té désidé pou nou té sa ni pwèmyé plas an tout bagay i fè.

Obéyi Pawòl Bondyé

19Fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil. Mi sa ou ni pou toujou chonjé: Sé pou zòt toujou pawé pou kouté, èk pa pwésé palé, èk pa pwésé faché. 20An moun ki faché pa sa fè sa ki ka plè Bondyé, 21kon sa jété tout vyé labitid èk movèzté ki andidanʼw. Abésé kòʼw bay Bondyé èk aksèpté pawòl-la i planté an tjèʼw-la paski pawòl sala ni pouvwa pou sovéʼw.

22Sé pouʼw fè sa pawòl Bondyé di. Sé pa pouʼw kouté tousèl. Si ou fè sa, sé kwennen ou ka kwennen kòʼw. 23Si sé kouté ou ka kouté pawòl Bondyé tousèl épi ou pa ka fè sa i di-a, ou sé menm kon an nonm ki gadé fidjiʼy adan an miwè. 24I gadé kòʼy byen èk i pati. Menm kon i tounen doʼy, la menm i obliyé ki mannyè fidjiʼy yé. 25Bon Nouvèl-la sé lwa Bondyé ki pa ni défo-a èk sé li ki ka fè moun lib. Si an moun byen gadé konmisyon Bon Nouvèl-la èk i kontiné obéyiʼy èk i pa obliyéʼy mé i fè sa i di-a, Bondyé kay benni moun sala an tout sa i ka fè.

26Si an moun kwè i ka sèvi Bondyé an tout bagay mé i pa ka véyé sa i ka di èk lanng li, i ka kwennen kòʼy èk sèvis li pou Bondyé pa vo anyen. 27Mi mannyè pouʼw vini dwèt èk nèt an zyé Bondyé, Papa-a: Édé manmay ki pa ni manman èk papa èk sé madanm-lan mawi yo ja mò-a lè yo ka soufè. Èk pa fè sé mové bagay-la ki ka fèt an latè-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index