Search form

Jan 10

Pawabòl Bèwjé-a

1Jézi di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, nonm-lan ki pa pasé an lapòt-la pou antwé an pak mouton-an, mé i janbé èk i antwé an lòt mannyè, i sé an vòlè èk i ka chaché mannyè pou vòlè sé mouton-an. 2Nonm-lan ki antwé an lapòt-la, sé li ki bèwjé-a. 3Nonm-lan ki ka véyé lapòt pak mouton-an ka ouvè ba li. Sé mouton-an ka tann vwa gadyenn-an lè i ka kwiyé non sé moutonʼy-lan, èk i ka mennen yo sòti dèwò. 4Lè i fini mennen yo dèwò, i ka pwan douvan, èk sé mouton-an ka swiv li, paski yo konnèt vwaʼy. 5Yo pa kay swiv an lòt moun. Okontwè, yo kay kouwi lè yo tann moun sala, paski yo pa konnèt vwaʼy.”

6Jézi di yo pawabòl sala, mé yo pa té konpwann sa i té vlé di yo-a.

Jézi Sé Bon Gadyenn-an

7Kon sa Jézi di yo ankò, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, sé mwen ki lapòt pak mouton-an. 8Tout sé lézòt-la ki vini avan mwen-an sé vòlè. Yo sé moun ki ka chaché mannyè pou vòlè sé mouton-an. Mé sé mouton-an pa té ka kouté yo. 9Sé mwen ki lapòt-la. Moun-an ki pasé an mwen pou antwé an pak-la kay sové. I kay antwé, i kay sòti, i kay jwenn manjé pouʼy manjé. 10Pou sèl wézon vòlè-a ka vini sé pou tjwé, pou vòlè, èk pou détwi. Mé mwen menm vini pou bay moun lavi — an lavi alabondans.

11“Sé mwen ki bon bèwjé-a, ki pawé pou mò pou lapéti sé mouton-an. 12Nonm-lan yo anplowé pou véyé sé mouton-an sé pa an bèwjé èk sé pa li ki mèt sé mouton-an. Lè i wè an bèt sovay ka vini, i ka kité twipo mouton-an èk i ka kouwi pou chapé kòʼy. Kon sa bèt sovay-la ka pwan adan sé mouton-an èk sé lézòt-la ka simen toupatou. 13Nonm-lan yo anplowé pou gadé sé mouton-an kay kouwi alé paski sé anplowé yo anplowéʼy, kon sa i pa mélé èk sé mouton-an. 14-15Sé mwen ki bon bèwjé-a. Papa-a konnèt mwen èk mwen konnèt Papa-a. Sé menm mannyè-a mwen konnèt mouton mwen èk yo konnèt mwen, èk mwen pawé pou mò pou lapéti yo. 16Mwen ni lòt mouton ki pa an pak sala. Mwen ni pou mennen yo vini tou. Yo tout kay kouté vwa mwen, èk la kay ni yon sèl twipo èk yon sèl bèwjé.

17“Papa-a enmen mwen paski mwen pawé pou mò pou mwen sa wésisité ankò. 18Pyèsonn pa kay tjwé mwen si mwen pa vlé. Sé mwen menm ki ka kité yo tjwé mwen. Mwen ni pouvwa pou kité yo tjwé mwen, èk mwen ni pouvwa pou viwé wésisité ankò. Sé sa Papa mwen konmandé mwen pou fè.”

19La té ni divizyon ankò anpami sé Jwif-la pou lapéti sa Jézi té di-a. 20An pil adan yo té ka di, “I ni an vyé lèspwi andidanʼy, i ka fou! Pouki pouʼw kouté nonm sala?”

21Mé lézòt té ka di, “An nonm ki ni an vyé lèspwi andidanʼy pa sa palé kon sa! Ki mannyè an vyé lèspwi kay sa fè moun ki avèg wè klè?”

Sé Jwif-la Wifizé Kwè An Jézi

22I té an sézon fwédi-a, menm tan-an sé Jwif-la té ka sélébwé Fèt Dèdikasyon Kay Bondyé-a an Jérouzalèm. 23Jézi té la ka maché an balkon-an yo ka kwiyé Balkon Sòlomonn-an ki an Kay Bondyé-a. 24Sé Jwif-la asanblé tout oliwonʼy èk yo diʼy, “Ki otan tan ou kay kité nou la san nou sav ki sa pou nou kwè? Di nou aklè si sé ou ki Mèsaya-a.”

25Jézi di, “Mwen ja di zòt mé zòt pa vlé kwè mwen. Sé miwak-la Papa mwen ban mwen pouvwa pou fè-a ka palé konsèné mwen, 26mé zòt pa vlé kwè paski zòt sé pa mouton mwen. 27Mouton mwen ka kouté mwen, mwen konnèt yo, èk yo ka swiv mwen. 28Mwen ka bay sé moun-an ki ka swiv mwen-an lavi étonnèl, èk yo pa kay janmen pèd. Pyèsonn pa sa tiwé yo an lanmen mwen. 29Sé moun-an Papa mwen ja ban mwen-an pli enpòtan pasé tout lézòt, èk pyèsonn pa sa tiwé yo an lanmen Papa mwen. 30Mwen èk Papa mwen sé yonn.”

31Sé Jwif-la anmasé wòch ankò pou yo té tjwéʼy. 32Jézi di yo, “Zòt ja wè mwen fè an pil gwan twavay anpami zòt, gwan twavay Papa-a ban mwen pouvwa pou fè. Pou kilès adan yo zòt vlé tjwé mwen?”

33Yo diʼy, “Nou pa vlé tjwéʼw pou pyès an sé bon twavay-la ou fè-a, mé paski ou ka ensilté Bondyé. Ou sé sèlman an nonm, mé ou vlé fè kòʼw pasé pou Bondyé!”

34Jézi di, “Mi sa ki ékwi an lwa zòt-la koté Bondyé di, ‘Sé bondyé zòt yé.’ 35Nou sav sa lévanjil-la di vwé pou tout tan. Bondyé menm kwiyé sé moun-an bondyé, sé moun-an ki té wisivwè konmisyonʼy-lan. 36Sé mwen menm Papa-a chwazi èk i voyé mwen an latè-a. Ki mannyè zòt ka fè di mwen ensilté Bondyé paski mwen di mwen sé Gason Bondyé? 37Si mwen pa ka fè sé bagay-la Papa mwen vlé mwen fè-a, ou pa oblijé kwè mwen. 38Mé si mwen ka fè sé bagay-la Papa mwen vlé mwen fè-a, zòt sipozé kwè an twavay-la mwen ka fè-a, menm si zòt pa kwè mwen. Lè sala zòt kay sav mwen èk Papa mwen sé yonn.”

39Yon lòt kou ankò yo fè fòs kò yo pou té tjenbé Jézi, mé i chapé kòʼy.

40Jézi viwé twavèsé Lawivyè Jouden-an ankò. I alé an menm plas-la koté Jan Batis té batizé moun-an, èk i wèsté la. 41An pil moun vini koté i té yé-a. Sé moun-an di bay yonn a lòt, “Jan Batis pa té fè pyès miwak, mé tout sa i té di konsèné nonm sala té vwé.” 42Èk an pil sé moun-an kwè an Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index