Search form

Jan 12

Mari Vidé Losyon Asou Pyé Jézi

(Mafyou 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Sis jou avan Fèt Délivwans-lan, Jézi mouté Bèfanni koté Lazaròs té ka wèsté-a, menm nonm-lan i té wésisité-a. 2Yo fè an dinen ba li la pou té onnowéʼy. Sété Mafa ki té ka mennen manjé bay moun. Lazaròs sété yonn an sé sa ki té asid ka manjé èk Jézi. 3Lè sala Mari pwan an boutèy losyon ki té chè an pil. Losyon sala té ni lavalè yon panyt èk i té fèt épi nad pi. I vidéʼy anlè pyé Jézi, épi i swiyéʼy èk chivéʼy. Lòdè losyon-an plen tout kay-la. 4Yonn an sé disip Jézi-a yo ka kwiyé Jida Iskariyòt, menm nonm-lan ki té kay twayiʼy-la, di, 5“Pouki yo pa té vann losyon sala pou twa san (300) dòla èk bay maléwé lajan-an?” 6Sé pa té paski i té mélé èk sé maléwé-a ki fèʼy di sa, mé paski i sété an vòlè. Sé li ki té ka tjenbé sak lajan-an èk i té ni labitid ka pwan adanʼy tanzantan.

7Mé Jézi di, “Kité madanm-lan bat mizèʼy! I fè sa pouʼy pwépawé mwen pou jou-a yo kay téwé mwen-an. 8Zòt kay toujou ni sé maléwé-a anpami zòt, mé zòt pa kay ni mwen la pou tout tan.”

Yo Fè Plan Pou Tjwé Lazaròs

9An gwan kantité Jwif té tann di Jézi té an Bèfanni, kon sa yo alé la. Yo alé Bèfanni pa paski yo té vlé wè Jézi tousèl, mé paski yo té vlé wè Lazaròs, nonm-lan Jézi té wésisité-a. 10Kon sa sé chèf pwèt-la fè plan pou tjwé ni Lazaròs ni Jézi, 11paski lè moun di mannyè Jézi fèʼy wésisité, an pil sé Jwif-la tounen do yo anlè sé chèf pwèt-la èk yo vin kwè an Jézi.

Jan Jérouzalèm Wisivwè Jézi Èk Kontantman

(Mafyou 21:1-11; Mak 11:1-11; Louk 19:28-40)

12An li denmen, tout sé moun-an ki té vini an Fèt Délivwans-lan tann di Jézi té ka vini Jérouzalèm. 13Kon sa yo koupé wanmo èk yo alé jwenn li. Yo hélé:

“Tout lonnè pou Bondyé!

“Pa dé bon i bon pou moun-an Bondyé voyé-a!

“Benni Wa Izwayèl-la!”

14Jézi jwenn an jenn ti bouwik èk i mouté anlèʼy, menm kon lévanjil-la di. I di:

15“Jan vil Zayonn, zòt pa bizwen pè!

Mi waʼw ka vini,

i asou an jenn ti bouwik.”

16Sé disip li-a pʼòkò té konpwann sa an tan sala. Mé lè Jézi vin mouté an syèl, yo vin konpwann sa lévanjil-la té di konsènéʼy èk yo chonjé sa yo té fè ba li.

17La té ni an chay moun ki té la èk Jézi lè i té wésisité Lazaròs èk i té fèʼy sòti an twou-a. Sé moun-an té simen sa Jézi fè-a toupatou. 18Sé pou sa tout sé moun sala té vini jwenn li, paski yo té tann miwak sala i té fè-a. 19Lè sé Fawizyen-an wè sa, yo di bay yonn a lòt, “Zòt wè, mi atjwèlman tout moun ka swiv li, èk nou pa sa fè anyen pou anpéché sa!”

Sé Jan Péyi Gris-la Mandé Pou Jézi

20La té ni déotwa jan péyi Gris anpami sé moun-an ki té mouté Jérouzalèm pou adowé Bondyé an fèt-la. 21Yo alé koté Filip, ki té sòti Bèfsayda an péyi Galili, èk yo diʼy, “Misyé, nou vlé palé èk Jézi.”

22Filip alé di Androu, èk yo dé-a alé di Jézi sa. 23Jézi wéponn, i di, “Atjwèlman lè-a wivé pou Bondyé moutwé ki kantité pouvwa mwen Gason Lézòm-lan ni pou vwé. 24Mwen ka di zòt lavéwité-a, an gwenn mi kay wèsté yon gwenn mi tousèl tout tan yo pa ladjéʼy an tè-a pouʼy sa mò. Si i mò, i kay viwé lévé èk i kay pòté an pil gwenn. 25Moun-an ki enmen laviʼy twòp-la ka pèd li, mé moun-an ki hayi kalité lavi-a i ka viv an latè sala ka boukantéʼy pou lavi étonnèl. 26Népòt moun ki vlé vini sèvant mwen ni pou swiv mwen, èk sèvant mwen kay la épi mwen koté mwen kay yé-a. Épi Papa mwen kay onnowé népòt moun ki sé sèvant mwen.

Jézi Palé Konsèné Lanmòʼy

27“Atjwèlman tjè mwen distwé èk mwen pa sav ki sa pou mwen di. Mwen pa sa di, ‘Papa, pa kité soufwans sala vini asou mwen,’ paski sé pou wézon sala mwen vini, pou mwen sa pasé tan soufwans sala. 28Papa, fè moun wè pouvwaʼw!”

Lè sala an vwa sòti an syèl-la, i di, “Mwen ja fè moun wè pouvwa mwen, èk mwen kay fèʼy ankò.”

29Sé moun-an ki té doubout la-a tann vwa-a. Adan yo di sé an kout loway, lézòt di sé on nanj ki palé ba li.

30Mé Jézi di yo, “Sé pa pou lapéti mwen vwa-a palé, mé pou lapéti zòt. 31Apwézan lè-a wivé pou Bondyé jijé latè-a. Apwézan i kay mété Satan, wa-a ki ka kondwi latè-a, dèwò. 32Lè yo lévé mwen an lézè an latè sala, mwen kay mennen tout moun vini jwenn mwen.” 33Lè i di sa, i té ka di mannyè i té kay mò.

34Sé moun-an wéponn, yo di, “Lwa nou di Mèsaya-a kay viv pou tout tan. Ki mannyè ou ka fè di yo kay lévé Gason Lézòm-lan an lézè? Kilès Gason Lézòm sa ou ka palé-a?”

35Jézi wéponn, i di yo, “La kay ni klèté anpami zòt pou an ti tak tan ankò. Kontiné maché an chimenʼw paditan ou ni klèté-a, pou nwèsè-a pa vini anlèʼw. Sé moun-an ki ka maché an nwèsè-a pa menm sav koté yo ka alé. 36Mété lafwa zòt an klèté-a paditan zòt niʼy, pou zòt sa vini moun ki ka viv an klèté-a.”

Sé Jwif-la Wifizé Kwè An Jézi

Apwé Jézi fini di sa, i pati alé koté yo pa té sa jwenn li. 37Magwé i fè tout sé miwak sala anpami yo, yo pa té kwè an li. 38Kon sa sa pwòfèt Izaya té ja di an tan ki pasé-a té vini fèt vwé. I té di:

“Senyè, kilès ki kwè sa nou té di-a?

Kilès ki té wè pouvwa Bondyé lè i té moutwéʼy?”

39Kon sa sé moun-an pa té sa kwè. Paski Izaya té ja di ankò:

40“Bondyé té ja avèg yo

épi i té ja fèmé lidé yo,

pou zyé yo pa té sa wè,

èk pou lidé yo pa té sa konpwann,

pou yo pa té sa vini jwenn Bondyé,

pouʼy té sa djéwi yo.”

Sé sa Bondyé menm té di.

41Izaya té di sa konsèné Jézi paski i té wè pouvwaʼy an davans.

42Magwé sa, an pil an sé chèf Jwif-la té kwè an Jézi. Mé yo pa té ka di sa pou moun té konnèt, paski yo té pè sé Fawizyen-an. Yo pa té vlé sé Fawizyen-an mété yo dèwò an légliz-la. 43Yo té simyé moun lévé non yo pito Bondyé lévé non yo.

Pawòl Jézi Ka Kondanné Moun

44Jézi palé fò, i di, “Népòt moun ki kwè an mwen pa kwè an mwen tousèl, mé i kwè an moun-an ki voyé mwen-an tou. 45Népòt moun ki wè mwen wè moun-an ki voyé mwen-an tou. 46Mwen ja vini an latè-a kon klèté latè-a. Népòt moun ki kwè an mwen pa kay wèsté an nwèsè. 47Népòt moun ki tann pawòl mwen èk i pa obéyiʼy, mwen pa kay jijéʼy. Mwen pa vini pou jijé sé jan latè-a, mé pou sové yo. 48Sé pawòl mwen ki kay jijé moun asou dènyé jou-a! I kay jijé népòt moun ki pa kwè an mwen èk ki pa obéyi sa mwen di-a. 49Sa sé lavéwité, paski mwen pa palé pa kò mwen menm, mé Papa-a ki voyé mwen-an ja konmandé mwen ègzaktiman ki sa pou mwen di. 50Mwen sav sé pawòl-la i konmandé mwen-an ka bay moun lavi étonnèl. Sé Papa mwen ki konmandé mwen pou di sé pawòl-la mwen ka di-a.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index