Search form

Jan 13

Jézi Lavé Pyé Disip Li

1Sété jou avan Fèt Délivwans-lan. Jézi sav lè-a té ja vini pouʼy kité latè sala pouʼy alé jwenn Papaʼy. I té toujou enmen sé moun li-an ki an latè-a, mé atjwèlman i moutwé yo ki otan enmen i enmen yo.

2Jézi èk sé disip li-a té ka dinen. Denmou té ja mété an lidé Jida gason Simon Iskariyòt-la pouʼy té sa twayi Jézi. 3Jézi sav Papa-a té ja ba li pouvwa anho tout bagay. I sav i té sòti an Bondyé èk i té ka viwé alé jwenn Bondyé. 4Kon sa i lévé koté i té ka manjé-a, i tiwé gòl-la i té ni anlèʼy-la, èk i mawé an sèvyèt an wenʼy. 5Apwé sa, i vidé dlo adan an bésin èk i koumansé lavé pyé sé disip li-a èk i swiyéʼy èk sèvyèt-la i té ni an wenʼy-lan. 6Lè i wivé bò Simon Pita, Pita diʼy, “Sé ou ki kay lavé pyé mwen, Senyè?”

7Jézi di Pita, “Ou pa konpwann sa mwen ka fè-a atjwèlman, mé ou kay konpwann pli ta.”

8Pita diʼy, “Mwen pa kay janmen kitéʼw lavé pyé mwen pyès toubonnman!”

Jézi di, “Si mwen pa lavé pyéʼw, ou sé pa disip mwen ankò.”

9Lè i diʼy sa, Pita diʼy, “Senyè, si sé sa, sé pa pyé mwen tousèl mwen vléʼw lavé, mé lavé lanmen mwen èk tèt mwen tou!”

10Jézi diʼy, “Lè yon moun fini benyen, tout kòʼy nèt. Sé pyéʼy yonn ki bizwen lavé. Zòt tout nèt, mé la ni yonn anpami-an ki pa nèt.” 11Jézi té ja sav kilès anpami-an ki té kay twayiʼy. Sé pou sa i di, “Zòt tout nèt, mé la ni yonn anpami-an ki pa nèt.”

12Apwé Jézi fini lavé pyé yo, i viwé mété gòl li anlèʼy èk i viwé asid koté i té ka manjé-a. I di sé disip-la, “Ès zòt konpwann sa mwen fini fè bay zòt-la? 13Zòt ka kwiyé mwen Titja èk Senyè. Zòt byen palé, paski sé sa mwen yé pou vwé. 14Mé si mwen ki Senyèʼw èk Titjaʼw ja abésé kò mwen pou lavé pyéʼw, zòt sipozé lavé pyé yonn a lòt tou. 15Mwen ja kité yon ègzanp bay zòt, pou zòt sa fè menm bagay-la mwen fè bay zòt-la. 16Mwen ka di zòt lavéwité-a, pyèsonn ki sé yon sèvant pa pli enpòtan pasé mèt li, èk pyès konmisyonnè pa pli enpòtan pasé moun-an ki voyéʼy-la. 17Atjwèlman zòt konnèt lavéwité sala, èk pa dé kontan zòt kay kontan lè zòt fèʼy!

18“Mwen pa ka palé konsèné zòt tout. Mwen konnèt sé nonm-lan mwen ja chwazi-a. Mé sa lévanjil-la di-a ni pou vini fèt vwé. I di, ‘Menm moun-an ki ka manjé èk mwen-an ja vini lèlmi mwen.’ 19Mwen ka di zòt sa apwézan avan i fèt. Kon sa lè i kay fèt, zòt kay kwè sé mwen ki moun-an mwen yé-a. 20Mwen ka di zòt lavéwité-a, népòt moun ki wisivwè pyèsonn mwen voyé wisivwè mwen tou. Èk népòt moun ki wisivwè mwen wisivwè moun-an ki voyé mwen-an.”

Jézi Di Kilès Ki Kay Twayiʼy

(Mafyou 26:20-25; Mak 14:17-21; Louk 22:21-23)

21Apwé Jézi fini di sa, tjèʼy té distwé an chay. I di yo aklè, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, yonn an zòt kay twayi mwen.”

22Sé disip-la gadé yonn a lòt. Yo pyès pa té sav kilès i té ka palé-a. 23Yonn an sé disip-la, sa Jézi enmen-an, té asid tou pwé Jézi. 24Simon Pita fè yon sin ba li pouʼy mandé Jézi kilès i ka palé-a.

25Kon sa disip-la panché tèt li bò zòwèy Jézi èk i mandéʼy, “Kilès ou ka palé-a, Senyè?”

26Jézi di, “Mwen kay fouyé tjò pen an sòs-la, èk moun-an mwen kay bay li-a, sé li ki kay twayi mwen.” Kon sa Jézi pwan tjò pen, i soséʼy an bòl sòs-la, èk i lonjéʼy bay Jida, gason Simon Iskariyòt-la. 27Menm kon Jida pwan pen-an, Satan antwé an tjèʼy. Jézi di Jida, “Fè vit, fè sa ou ni pouʼw fè-a!” 28Pyès an sé lézòt-la ki té ka manjé épiʼy-la pa konpwann pouki Jézi té diʼy sa. 29Sété Jida ki té ka tjenbé sak lajan-an, kon sa adan sé disip-la té kwè Jézi té diʼy alé achté sa yo té bizwen pou fèt-la, ében pou bay sé maléwé-a an lajan.

30Jida pwan pen-an épi la menm i sòti dèwò. I té òswè.

Konmandman Nèf-la

31Apwé Jida pati, Jézi di sé lézòt disip-la, “Atjwèlman moun ka wè pouvwa Gason Lézòm-lan. Atjwèlman moun ka wè pouvwa Bondyé an mwen Gason Lézòm-lan. 32Èk si Gason-an fè moun wè pouvwa Bondyé an li, Bondyé menm kay fè moun wè ki otan pouvwa Gason-an menm ni, èk i kay fèʼy atjwèlman. 33Ich mwen, mwen pa kay wèsté épi zòt pou djè lontan ankò. Zòt kay gadé pou mwen, mé mwen ka di zòt menm bagay-la mwen di sé chèf Jwif-la, ‘Zòt pa sa alé koté mwen ka alé-a.’ 34Atjwèlman mwen ka bay zòt an konmandman nèf: Sé pou zòt enmen yonn a lòt. Enmen yonn a lòt menm kon mwen ja enmenʼw. 35Si zòt enmen yonn a lòt, sé lè sala tout moun kay sav zòt sé disip mwen.”

Jézi Di Pita Kay Inyowéʼy

(Mafyou 26:31-35; Mak 14:27-31; Louk 22:31-34)

36Simon Pita di, “Senyè, koté ou ka alé?”

Jézi diʼy, “Ou pa sa swiv mwen apwézan koté mwen ka alé-a, mé ou kay swiv mwen apwé.”

37Pita di, “Senyè, pouki mwen pa sa swiv ou apwézan? Mwen pawé pou jis mò baʼw.”

38Jézi diʼy, “Pita, ou kwè ou pawé pou mò ban mwen? Mwen ka diʼw lavéwité-a, avan kòk-la chanté, ou kay ni tan di twa fwa ou pa konnèt mwen.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index