Search form

Jan 15

Bon Pyé Lyenn-an

1“Mwen sé menm kon bon pyé lyenn-an, èk sé Papa mwen ki ka otjipéʼy. 2I ka tiwé tout bwanch an mwen ki pa ka pòté fwi, èk i ka nétwayé tout bwanch ki ka pòté, pou yo sa pòté pli fwi. 3Sé pawòl-la mwen ja diʼw-la ja nétwayéʼw. 4Sé pou zòt manché èk mwen, épi mwen menm kay manché épi zòt. An bwanch pa sa pòté fwi pa kòʼy menm. Sèl mannyè i kay pòté fwi sé si i wèsté an pyé-a. Menm mannyè-a, zòt pa sa pòté fwi si zòt pa manché épi mwen.

5“Mwen sé menm kon pyé lyenn-an, épi zòt sé menm kon sé bwanch-lan. Si an moun manché èk mwen èk mwen manché épiʼy, i kay pòté an pil fwi paski zòt pa sa fè anyen san mwen. 6Népòt moun ki pa manché èk mwen, yo ka koupéʼy jété èk i kay sèk menm kon an bwanch bwa ki pa ka pòté fwi. Yo ka anmasé sé bwanch sala èk yo ka jété yo an difé-a, èk yo ka bwilé yo. 7Si zòt manché èk mwen èk pawòl mwen kontiné wèsté andidan zòt, zòt kay mandé népòt bagay zòt vlé, èk zòt kay jwenn li. 8Lè zòt pòté an pil fwi èk zòt fè moun wè zòt sé disip mwen, sé lè sala moun kay lévé non Papa mwen. 9Mwen enmenʼw menm kon Papa-a enmen mwen. Sé pou zòt kontiné enmen mwen menm kon mwen enmen zòt. 10Si ou obéyi konmandman mwen, menm kon mwen ja obéyi Papa mwen, mwen kay kontiné enmen zòt menm kon Papa mwen kontiné enmen mwen.

11“Mwen ja diʼw sé bagay sala pouʼw ni menm tjè kontan-an mwen ni-an, èk pou tjè kontan-an ou ni-an pa mantjé anyen. 12Mi konmandman sala mwen ka kité bay zòt: Sé pou zòt enmen yonn a lòt menm kon mwen enmen zòt. 13La pa ni lanmityé ki pli fò pasé lè an moun mò pou kanmawad li. 14Zòt sé kanmawad mwen si zòt fè sa mwen konmandé zòt. 15Mwen pa ka kwiyé zòt sèvant ankò, paski on sèvant pa konnèt zafè mèt li. Mé mwen ka kwiyé zòt kanmawad, paski mwen ja di zòt tout bagay Papa mwen di mwen. 16Sé pa zòt ki chwazi mwen. Sé mwen ki chwazi zòt èk mwen voyé zòt alé pòté an pil fwi, kalité fwi-a ki kay diwé-a. Èk Papa mwen kay bay zòt népòt bagay zòt mandéʼy an non mwen. 17Mi sa mwen ka konmandéʼw: Sé pou zòt enmen yonn a lòt.

Sé Jan Latè-a Ka Hayi Zòt

18“Si jan latè-a hayi zòt, pa obliyé yo té hayi mwen avan. 19Si zòt sété menm èk sé jan latè-a, yo té kay enmen zòt kon moun yo. Mé mwen chwazi zòt èk mwen tiwé zòt anpami sé jan latè-a, kon sa zòt sé pa menm èk sé jan latè-a ankò. Sé pou sa sé jan latè-a hayi zòt. 20Chonjé sa mwen té di zòt: ‘Pyès sèvant pa pli enpòtan pasé mèt li.’ Si yo pèsikité mwen, jijéwè pou zòt menm. Èk si yo obéyi sa mwen té ka moutwé yo-a, yo kay obéyi sa zòt ka moutwé yo-a tou. 21Mé yo kay pèsikité zòt paski zòt sé moun mwen. Yo kay fè sa paski yo pa konnèt moun-an ki voyé mwen-an. 22Yo pa té kay koupab pou péché yo si mwen pa té vini palé ba yo. Mé yo koupab atjwèlman paski yo pa sa janmen di yo pa té sav sa yo té ka fè-a sé péché. 23Népòt moun ki hayi mwen hayi Papa mwen tou. 24Yo pa té kay koupab si mwen pa té fè sé bagay sala anpami yo, sé bagay-la pyès moun pa janmen fè-a. Mé atjwèlman yo ja wè sé miwak-la mwen fè-a, yo hayi ni mwen ni Papa mwen. 25Mé sé bagay sala té ni pou fèt pou sa ki ékwi an lwa yo-a vini fèt vwé. Lwa yo di, ‘Yo hayi mwen san pyès wézon.’

26“Lèspwi-a, sa sé moun-an ki kay édéʼw-la, kay vini sòti koté Papa-a èk i kay moutwé zòt lavéwité-a. Mwen kay voyéʼy vini bay zòt sòti koté Papa-a, èk i kay palé konsèné mwen. 27Èk zòt menm tou kay palé konsèné mwen, paski zòt té ja èk mwen dépi an koumansman-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index