Search form

Jan 18

Yo Awété Jézi

(Mafyou 26:47-56; Mak 14:43-50; Louk 22:47-53)

1Apwé Jézi fini pwédyé kon sa, li èk sé disip li-a kité koté yo té yé-a èk yo twavèsé fon Kidronn-an. La té ni an jaden la, kon sa Jézi èk sé disip li-a alé an jaden-an. 2Mé Jida menm, nonm-lan ki té kay twayiʼy-la, té konnèt plas-la, paski Jézi té ja alé la plizyè fwa èk sé disip li-a. 3Kon sa Jida alé an jaden-an, èk i mennen tibwen sòlda Ronm épiʼy. Sé chèf pwèt-la èk sé Fawizyen-an té voyé déotwa gad Kay Bondyé-a alé épi Jida tou. Sé sòlda-a èk sé gad-la té byen amé, èk yo té ni lanp èk flanbo.

4Jézi té konnèt tout bagay yo té kay fèʼy, kon sa i maché douvan èk i mandé yo, “Ki moun zòt ka gadé pou?”

5Yo di, “Nou ka gadé pou Jézi nonm Nazawèt-la.”

I di yo, “Sé mwen ki li.”

Jida menm, nonm-lan ki té kay twayiʼy-la, té doubout la épi yo. 6Lè Jézi di yo, “Sé mwen ki li,” yo bak dèyè èk yo tonbé atè-a.

7Jézi mandé yo ankò, “Ki moun zòt ka gadé pou?”

Yo di, “Nou ka gadé pou Jézi nonm Nazawèt-la.”

8Jézi di, “Mé mwen ja di zòt sé mwen ki li. Si sé pou mwen zòt ka chaché, kité sé lézòt nonm sala alé.” 9I di yo sa pou sa i té di an tan ki pasé té vini fèt vwé. I té di, “Papa, pa menm yonn an sé moun-an ou ban mwen-an ki pèd.”

10Simon Pita hédi on sab i té ni èk i fwapé sèvant pli ho chèf pwèt-la. I fè zòwèy dwèt li pwan lavòl. Non sèvant sala sété Malkas. 11Jézi di Pita, “Mété sab sala viwé an plas li! Mwen ni pou bwè an pòt soufwans-lan Papa mwen ja ban mwen-an.”

Yo Mennen Jézi Bay Annas

12Lè sala sé sòlda Ronm-lan èk konmandè yo, ansanm èk sé gad Jwif-la, awété Jézi èk yo mawé lanmenʼy. 13Pwèmyé koté yo mennenʼy sé bay Annas. I sété bopè Kayafas, ki té pli ho chèf pwèt-la pou lanné-a. 14Sété menm Kayafas sala ki té di sé chèf Jwif-la i té kay pli mèyè si yon sèl nonm mò pou tout sé lézòt moun-an.

Pita Di I Pa Konnèt Jézi

(Mafyou 26:69-70; Mak 14:66-68; Louk 22:55-57)

15Simon Pita èk an lòt disip té ka swiv Jézi olwen. Pli ho chèf pwèt-la té konnèt disip sala byen, kon sa disip-la alé èk Jézi an lakou pwèt-la. 16Pita té wèsté dèwò bò bayè-a. Kon sa lòt disip-la pli ho chèf pwèt-la té konnèt-la viwé sòti, i palé bay tifi-a ki an bayè-a, èk i fè Pita antwé.

17Tifi-a ki té bò bayè-a di Pita, “Ès ou sé yonn an sé disip nonm sala tou?”

Pita di, “Non, mwen sé pa yonn.”

18Tan-an té fwèt, kon sa sé sèvant-lan épi sé gad-la té ni chèbon ka limen, èk yo té oliwonʼy ka chofé kò yo. Kon sa Pita alé la èk i doubout la épi yo ka chofé kòʼy.

Pli Ho Chèf Pwèt-la Kwèsyonnen Jézi

(Mafyou 26:59-66; Mak 14:55-64; Louk 22:66-71)

19Pli ho chèf pwèt-la kwèsyonnen Jézi konsèné sé disip li-a èk sa i té ka enstwi moun.

20Jézi wéponn, i di, “Mwen té toujou ka palé douvan tout moun. Mwen enstwi sé moun-an an sé légliz sé Jwif-la èk an Kay Bondyé-a, koté tout moun ka asanblé. Mwen pa janmen di anyen an sigwé. 21Kon sa, pouki ou ka kwèsyonnen mwen? Mandé sé moun-an ki tann mwen-an ki sa mwen di yo. Yo sav ki sa mwen di.”

22Lè Jézi di sa, yonn an sé gad-la bay Jézi yon souflé. I diʼy, “Pouki ou ka palé kon sa bay pli ho chèf pwèt-la?”

23Jézi wéponn, i di, “Si mwen ja di anyen ki pa bon, diʼy douvan tout moun. Mé si mwen ni wézon, pouki ou ban mwen souflé sala?” 24Lè i fini di sa, Annas fè yo mennenʼy alé bay Kayafas, pli ho chèf pwèt-la. Lanmenʼy té mawé toujou.

Pita Di Ankò I Pa Konnèt Jézi

(Mafyou 26:71-75; Mak 14:69-72; Louk 22:58-62)

25Pita té doubout menm koté-a toujou, ka chofé kòʼy. Kon sa sé lézòt sé moun-an diʼy, “Ès ou sé yonn an sé disip nonm sala tou?”

Pita di, “Non, mwen sé pa yonn.”

26Yonn an sé sèvant pli ho chèf pwèt-la, ki sété fanmi nonm-lan Pita té koupé zòwèy-la, di, “Ès sé pa té ou mwen wè an jaden-an épiʼy-la?”

27Pita wéponn ankò, i di, “Non, sé pa té mwen,” èk menm lè-a kòk-la chanté.

Yo Mennen Jézi Douvan Pilat

(Mafyou 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Louk 23:1-5)

28Jou bonmaten sala byen bonnè, yo pwan Jézi lakay Kayafas èk yo mennenʼy an gwan kay gouvènè-a. Sé gad-la sé chèf Jwif-la té voyé-a pa antwé an kay gouvènè-a, paski yo té vlé tjenn kò yo nèt kon lwa wilizyon yo di, pou yo té sa manjé an Fèt Délivwans-lan. 29Kon sa Pilat sòti dèwò èk i di yo, “Ki sa zòt ni kont nonm sala?”

30Yo wéponn Pilat, yo diʼy, “Nou pa té kay mennenʼy baʼw si i pa té fè pyès kwim.”

31Pilat di yo, “Ében, pwanʼy zòt menm èk sèvi lwa zòt menm pou jijéʼy.”

Sé Jwif-la wéponn, yo diʼy, “Gouvèdman Ronm-lan pa ka ban nou dwa pou kondanné pyèsonn pou lanmò.” 32Sa fèt pou sa Jézi té di-a vini fèt vwé lè i té di ki mannyè i té kay mò.

33Pilat viwé antwé an gwan kay gouvènè-a ankò èk i kwiyé Jézi. I diʼy “Ès sé ou ki wa sé Jwif-la?”

34Jézi wéponn, i di, “Ou menm ki ka mandé mwen kwèsyon sala ében ès sé an moun ki diʼw mandé mwenʼy?”

35Pilat diʼy, “É, é, ou wè mwen sé on Jwif, on? Sé moun ou-an menm èk sé chèf pwèt-la ki voyéʼw ban mwen. Di mwen ki sa ou ja fè.”

36Jézi di, “Wéyòm-lan mwen ka kondwi-a pa sòti an latè sala. Si mwen sété an wa ki ka kondwi an latè sala, sé disip mwen-an té kay goumen pou mwen. Yo pa té kay kité mwen tonbé an lanmen sé chèf Jwif-la. Non! Wéyòm-lan mwen ka kondwi-a pa sòti isi-a.”

37Kon sa Pilat mandéʼy, “Ében si sé sa, ou sé an wa?”

Jézi wéponn, i di, “Ou ja byen palé. Mwen té vini an latè-a èk mwen fèt pou wézon sala, pou mwen sa palé konsèné lavéwité-a. Népòt moun ki enmen lavéwité-a ka kouté pawòl mwen.”

38Pilat diʼy, “Ki sa ki lavéwité?”

Yo Kondanné Jézi Pou Mò

(Mafyou 27:15-31; Mak 15:6-20; Louk 23:13-25)

Lè sala Pilat viwé dèwò-a èk i di sé Jwif-la, “Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondanné nonm sala. 39Mé sa sé twadisyon zòt pou mwen ladjé an pwizonnyé bay zòt chak lanné pou Fèt Délivwans-lan. Ès zòt kay kontan si mwen ladjé wa sé Jwif-la?”

40Lè sala yo tout koumansé hélé fò, yo di, “Nou pa vléʼy! Barabas nou vlé!” Barabas sala sété an mové vòlè.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index