Search form

Jan 19

1Lè sala Pilat fè sé sòlda-a mennen Jézi alé èk bat li. 2Sé sòlda-a pwan bwanch pikan èk yo fè on kouwonn ba li èk yo météʼy asou tèt li. Yo mété on gòl lila anlèʼy 3èk yo té ka vini bòʼy èk yo diʼy, “Kité wa sé Jwif-la kondwi pou tout tan!” Yo alé bòʼy èk yo ba li souflé.

4Pilat viwé sòti ankò épi i di sé Jwif-la, “Kouté, mwen kay fè yo mennenʼy viwé dèwò bay zòt pou zòt wè mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondannéʼy.” 5Lè Jézi viwé sòti dèwò, i té ni kouwonn pikan-an asou tèt li èk gòl lila-a asouʼy. Pilat di sé Jwif-la, “Mi nonm-lan!”

6Lè sé chèf pwèt-la èk sé gad Kay Bondyé-a wèʼy, yo hélé fò èk yo di, “Kwisifyéʼy! Kwisifyéʼy!”

Pilat di yo, “Zòt menm pwanʼy, èk kwisifyéʼy. Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondannéʼy.”

7Sé Jwif-la wéponn viwé, yo di, “Nou ni an lwa ki di sé pouʼy mò, paski i di sé li ki Gason Bondyé.”

8Lè Pilat tann sa, i té vini pli pè ankò. 9I viwé antwé an gwan kay gouvènè-a èk i mandé Jézi, “Koté ou sòti?” Mé Jézi pa wéponn. 10Pilat diʼy, “Ou pa vlé wéponn mwen? Pa obliyé, mwen ni pouvwa pou mwen sa ladjéʼw ében pou mwen fè yo kwisifyéʼw.”

11Jézi wéponn, i diʼy, “Ou pa ni pyès pouvwa anlè mwen si sé pa Bondyé ki ba ou pouvwa sala. Kon sa moun-an ki ladjé mwen an lanmenʼw-lan pli koupab paséʼw.”

12Lè Pilat tann sa, i chaché an mannyè pouʼy té sa ladjé Jézi. Mé sé Jwif-la hélé, “Si ou ladjé nonm sala, ou pa kanmawad Wa Siza! Pyèsonn ki di i sé on wa sé lèlmi Wa Siza ki ka kondwi tout sé péyi-a!”

13Lè Pilat tann sa, i mennen Jézi dèwò èk i asid anlè gwan chèz-la i ka asid pou jijé-a. Yo ka kwiyé plas sala Lakou Wòch-la (sa sé Gabafa an langaj sé Jwif-la). 14I té pwèskè midi, jou avan Fèt Délivwans-lan. Pilat di sé Jwif-la, “Mi wa zòt-la!”

15Yo hélé, “Tjwéʼy! Tjwéʼy! Kwisifyéʼy!”

Pilat di, “Zòt vlé mwen kwisifyé wa zòt-la?”

Sé chèf pwèt-la wéponn, yo di, “Sé Siza yonn nou konnèt pou wa nou!”

16Kon sa Pilat ladjé Jézi an lanmen yo pou yo alé kwisifyéʼy.

Yo Kwisifyé Jézi

(Mafyou 27:32-44; Mak 15:21-32; Louk 23:26-43)

Yo pwanʼy èk yo mennenʼy alé. 17Jézi pòté kwaʼy sòti an vil-la pou wivé an plas-la yo ka kwiyé Mòn Kalòt Tèt-la. Yo ka kwiyé plas sala Gòlgòfa an langaj sé Jwif-la. 18Yo kwisifyéʼy la ansanm èk dé lézòt nonm, yon nonm asou chak kotéʼy èk Jézi menm an mitan-an.

19Pilat fè yo ékwi on ékwiti mété asou kwa-a. Ékwiti-a di, “Sa Sé Jézi Nonm Nazawèt-la. Sé Li Ki Wa Sé Jwif-la.” 20An pil moun té li ékwiti-a, paski plas-la koté yo té kwisifyé Jézi-a té tou pwé vil-la. Ékwiti-a té ékwi an twa diféwan langaj, i té ékwi an langaj sé Jwif-la, an Laten èk an Grik. 21Sé chèf pwèt-la di Pilat, “Pa ékwi ‘Sé li ki Wa sé Jwif-la,’ mé ékwi pito, ‘Nonm sala di sé li ki Wa sé Jwif-la.’ ”

22Pilat wéponn, i di, “Sa mwen ékwi mwen ékwi.”

23Lè sé sòlda-a fini kwisifyé Jézi, yo pwan had li èk yo sépawéʼy an kat, yonn bay chak sòlda. Yo pwan gòl li-a ki té fèt èk yon sèl mòso twèl-la. I té sòti dépi an kou-a wivé an pyé-a èk i pa té ni pyès koté i koud. 24Sé sòlda-a di bay yonn a lòt, “Nou pa kay déchiwéʼy. Annou jwé gwenndé pou li pou nou wè kilès ki kay genyenʼy.” Sa fèt pou sa lévanjil-la té di-a vini fèt vwé. Lévanjil-la di:

“Yo sépawé had mwen anpami kò yo

èk yo jwé gwenndé pou gòl mwen-an.”

Sé sa sé sòlda-a té fè.

25Bò kwa-a koté yo té kwisifyé Jézi-a té ni manman Jézi, sésé manman Jézi, Mari ki té madanm Klopas, èk lòt Mari-a ki té sòti Magdala-a. 26Disip-la Jézi té enmen-an té doubout la épi manman Jézi. Kon sa lè Jézi wè yo, i di manmanʼy, “Madanm, gason sala ki bòʼw-la vini gasonʼw dépi atjwèlman,” 27Èk i di disip-la i té enmen-an, “Sa sé manmanʼw.” Dépi menm tan sala disip-la mennen manman Jézi wèsté lakay li.

Jézi Mò

(Mafyou 27:45-56; Mak 15:33-41; Louk 23:44-49)

28Lè sala Jézi menm té sav i té ja fini twavay-la Bondyé té voyéʼy fè-a. Èk pou té fè sa lévanjil-la di-a vin fèt vwé, i di, “Mwen swèf.” 29La té ni on bòl ki té plen diven wak, kon sa yo fouyé an tjò léponj an diven-an, yo météʼy an bout baton on pyé zèb yo ka kwiyé hisòp, èk yo lonjéʼy bò lèv li. 30Jézi bwè diven-an èk i di, “Twavay-la mwen té vini fè-a fini!” Lè sala i bésé tèt li èk i mò.

Yo Pèsé Bò Kòt Jézi

31Lè sala sé chèf Jwif-la mandé Pilat pèwmisyon pou kasé janm sé nonm-lan yo té kwisifyé-a pou yo té mò pli vit, èk pou yo té sa tiwé kò-a asou kwa-a. Yo mandé pèwmisyon sala paski i sété Vandwédi èk yo pa té vlé kò sé nonm sala wèsté asou kwa-a pou jou sabaf-la, paski sabaf sala sété on sabaf ki enpòtan. 32Kon sa sé sòlda-a alé èk yo kasé janm pwèmyé nonm-lan èk apwé sa yo kasé janm dézyenm-lan ki té kwisifyé bò Jézi-a. 33Mé lè yo wivé bò Jézi, yo wè i té ja mò, kon sa yo pa kasé janm li. 34Mé yonn an sé sòlda-a pitjé bò kòt Jézi èk on pitjèt fè. Menm lè-a san èk dlo vidé sòti. 35Moun-an ki té wè sa fèt-la ja di sa pou zòt sa kwè. Sa i di-a vwé, èk i sav sa i di-a sé lavéwité. 36Sa té fèt pou sa lévanjil-la di-a vin fèt vwé. Lévanjil-la di, “Yo pa kay kasé pyès zoʼy.” 37La ni an lòt koté an lévanjil-la ki di, “Moun kay gadé moun-an yo té pèsé-a.”

Yo Téwé Jézi

(Mafyou 27:57-61; Mak 15:42-47; Louk 23:50-56)

38Lè tout sa fini fèt, Jozèf ki té sòti an vil Arimatéya mandé Pilat pèwmisyon pouʼy sa pwan kò Jézi. Jozèf sété an disip Jézi, mé i pa té fè moun konnèt sa, paski i té pè sé chèf Jwif-la. Pilat ba li pèwmisyon pou pwan kò Jézi, kon sa Jozèf alé pwan kò-a. 39Nikodimòs menm, ki té vini koté Jézi yon jou òswè, té alé épi Jozèf èk i mennen yon san (100) liv lanmi èk lalwé mélé ansanm pou pwépawé kò-a. 40Dé nonm sala pwan kò Jézi èk yo mété sé bagay sala anlèʼy èk yo vopléʼy èk had blan yo ka sèvi pou téwé mò. Sé kon sa sé Jwif-la ka pwépawé an kò pou yo téwé. 41La té ni an jaden an plas-la koté yo kwisifyé Jézi-a, èk la té ni an tonm nèf an jaden-an. Pyèsonn pʼòkò té téwé andidanʼy. 42Yo mété kò Jézi andidan tonm-lan, paski i sété jou avan sabaf sé Jwif-la, épi tonm-lan té tou pwé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index