Search form

Jan 2

Mawiyaj-la An Vil Kéna

1Dé jou apwé sa, la té ni an mawiyaj an vil Kéna an Galili. Manman Jézi té la. 2Yo té envité Jézi épi sé disip li-a an nòs-la tou. 3Paditan yo té an nòs-la, diven-an vin fini. Lè diven-an fini, manman Jézi diʼy, “Sé moun-an pa ni diven ankò.”

4Jézi wéponn li, i diʼy, “Madanm, sa pa zafè ni mwen ni ou. Tan mwen pʼòkò wivé.”

5Manman Jézi di sé sèvant-lan, “Sé pou zòt fè tout sa Jézi di zòt fè.”

6Plas-la koté yo té yé-a té ni sis jè ki té fèt èk wòch. Sé Jwif-la té ka sèvi yo pou mété dlo pou pwépawé kò yo kon lwa wilizyon yo di. Chak sé jè-a té ka tjenbé ven (20) pou twant (30) galon dlo.

7Jézi di sé sèvant-lan, “Plen sé jè sala épi dlo.” Kon sa sé sèvant-lan plen sé jè-a owa djòl.

8Lè yo fini, Jézi di sé sèvant-lan, “Bon, apwézan pwan tibwen dlo èk mennenʼy bay mèt-la ki wèskonsab mawiyaj-la.” Kon sa sé sèvant-lan mennen dlo-a bay mèt mawiyaj-la.

9Lè mèt mawiyaj-la gouté dlo-a Jézi té fè tounen diven-an, i pa té sav koté diven sala sòti, mé sèvant-lan ki té mennen dlo-a té sav ki sa ki té fèt-la. Kon sa mèt mawiyaj-la kwiyé nonm-lan ki té ka mayé-a, 10i diʼy, “Lè moun ka mayé, yo ka mennen pli bon diven-an avan, èk sé lè sé moun-an ja ka vini sou, yo ka mennen vyé diven-an. Mé ou ja kité pli bon diven-an pou atjwèlman!”

11Jézi fè pwèmyé miwak sala an vil Kéna an Galili. Jézi moutwé pouvwaʼy la, èk sé disip-la ki té épiʼy-la vin kwè an li.

12Apwé sa, Jézi désann an vil Kapènéyòm. Manmanʼy, sé fwèʼy-la èk sé disip li-a té alé épiʼy tou. Yo wèsté Kapènéyòm pou déotwa jou.

Jézi Alé An Kay Bondyé-a

(Mafyou 21:12-13; Mak 11:15-17; Louk 19:45-46)

13I té pwèskè tan pou Fèt Délivwans sé Jwif-la, kon sa Jézi mouté Jérouzalèm. 14Lè i wivé la, i antwé an Kay Bondyé-a. I jwenn nonm ka vann bèf, mouton épi pijon an lakou-a, èk i wè nonm asid bò tab ka chanjé lajan. 15Kon sa i fè on fwèt épi déotwa mòso kòd épi i mété yo tout dèwò Kay Bondyé-a, ansanm èk sé mouton-an èk sé bèf-la. Jézi maté sé tab-la koté yo té ka chanjé lajan-an èk i simen lajan atè-a. 16Jézi di sé moun-an ki té ka vann pijon-an, “Tiwé sé bagay sala isi-a nèt. Las fè kay Papa mwen an kay koté pou zòt vann èk achté pou zòt fè lajan!”

17Lè sa fèt, sé disip Jézi-a chonjé sa ki té ékwi an lévanjil-la koté i di:

“Lanmityé-a mwen ni pou Kay ou-a

ka bwilé andidan mwen menm kon an difé.”

18Sé chèf Jwif-la di Jézi, “Fè an miwak pou nou wè ou ni dwa pou fè sé bagay sala ou fè-a.”

19Jézi wéponn, i di yo, “Kwazé Kay sala, èk mwen kay viwé batiʼy ankò an twa jou.”

20Sé Jwif-la diʼy, “Sé moun-an ki fè Kay Bondyé-a pwan kawant sis (46) lanné pou fèʼy. Ou vlé di ou kay sa viwé batiʼy an twa jou?”

21Mé lè Jézi té di Kay Bondyé-a, i té ka palé konsèné kòʼy menm. 22Apwé Jézi té wésisité, sé disip li-a chonjé i té ja di yo sa. Kon sa yo vini kwè sa lévanjil-la té di konsèné Jézi-a èk yo vini kwè pawòl Jézi.

23Paditan Jézi té an Jérouzalèm pou Fèt Délivwans-lan, an chay moun mété lafwa yo an li lè yo wè sé miwak-la i fè-a. 24Mé Jézi pa té ka konfyé yo, paski i konnèt mannyè moun ka katjilé. 25Jézi pa té bizwen pyèsonn pou diʼy anyen asou pyèsonn, paski i sav sa ki té an lidé chak moun.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index