Search form

Jan 20

Tonm-lan Té Vid

(Mafyou 28:1-8; Mak 16:1-8; Louk 24:1-12)

1Pwèmyé jou an simenn-an, byen bonnè, i té ka fè ti nwè toujou, Mari Madlenn alé bò tonm-lan èk i wè yo té ja tiwé wòch-la anlè djòl twou-a. 2I pati kouwi alé jwenn Simon Pita èk lòt disip-la, sa Jézi enmen-an, èk i di yo, “Yo ja tiwé kò Senyè-a an twou-a èk nou pa sav koté yo météʼy.”

3Pita èk lòt disip-la alé bò twou-a. 4Yo toulé dé mété kouwi, mé lòt disip-la kouwi pli vit pasé Pita èk i wivé bò twou-a avan. 5I bésé pou gadé an twou-a èk i wè sé twèl blan-an yo té voplé kò-a, mé i pa antwé an twou-a. 6Simon Pita ki vini apwé, antwé dwèt andidan twou-a. I wè sé had-la yo té voplé kò Jézi-a té la 7èk lòt had-la yo té mawé tèt li-a. Had-la yo té mawé tèt li-a pa té menm koté èk sé lézòt had-la, mé i té byen voplé pa kòʼy. 8Lè sala lòt disip-la ki té wivé bò twou-a avan-an, antwé an twou-a èk i wè sa té vwé. 9Yo pʼòkò té konpwann lè lévanjil-la té di Jézi té ni pou wésisité. 10Lè sala dé disip-la viwé lakay yo.

Jézi Palé Èk Mari Madlenn

(Mafyou 28:9-10; Mak 16:9-11)

11Mari té wèsté dèwò bò djòl twou-a, ka pléwé. Paditan i té la ka pléwé, i bésé èk i gadé an twou-a. 12I wè dé nanj ki té abiyé an blan asid koté kò Jézi té yé-a. Yonn té asid koté pyé-a té yé-a èk yonn té asid koté tèt-la té yé-a.

13Yo diʼy, “Madanm, pouki ou ka pléwé kon sa?”

I di, “Yo ja mennen kò Senyè mwen alé èk mwen pa sav koté yo météʼy.”

14Lè sala i tounen èk i wè an nonm doubout la, mé i pa té sav sété Jézi.

15Jézi diʼy, “Madanm, pouki ou ka pléwé kon sa? Ki moun ou ka chaché?”

I té kwè sété nonm-lan ki té ka twavay an jaden-an. Kon sa i di, “Misyé, si ou tiwé kò-a èk ou mennenʼy alé, di mwen koté ou météʼy, pou mwen alé pwanʼy.”

16Jézi di, “Mari!”

I tounen èk i di an langaj sé Jwif-la, “Rabonni!” (sa vlé di Titja).

17Jézi diʼy, “Pa tjenbé mwen, paski mwen pʼòkò mouté jwenn Papa-a. Mé alé koté sé fwè mwen-an épi di yo mwen ka alé jwenn Papa mwen ki sé Papa yo tou, èk Bondyé mwen ki sé Bondyé yo tou.”

18Kon sa Mari Madlenn pati èk i di sé disip-la i té wè Senyè-a épi i di yo tout sa i té diʼy.

Jézi Palé Èk Sé Disip-la

(Mafyou 28:16-20; Mak 16:14-18; Louk 24:36-49)

19Byen ta jou Dimanch òswè sala, sé disip-la té ansanm, èk sé lapòt-la té laklé paski yo té pè sé chèf Jwif-la. La menm Jézi vini èk i doubout anpami yo, i di yo, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt.” 20Lè i fini di sa, i moutwé yo lanmenʼy èk bò kòt li. Sé disip-la té kontan an pil lè yo wè Senyè-a.

21Jézi di yo ankò, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt. Menm kon Papa-a voyé mwen, sé menm mannyè-a mwen ka voyé zòt.” 22Lè i fini di sa, i souflé anlè yo èk i di yo, “Wisivwè Lèspwi Bondyé. 23Si ou pawdonnen péché moun, péché yo kay pawdonnen, mé si ou pa pawdonnen péché yo, péché yo pa pawdonnen.”

Jézi Palé Bay Tonmas

24Tonmas menm, yonn an sé douz disip-la yo ka kwiyé Jimo-a, pa té la lè Jézi té vini. 25Kon sa sé lézòt disip-la diʼy, “Nou ja wè Senyè-a!”

Tonmas di yo, “Tout tan mwen pa wè mak klou-a an lanmenʼy èk fouyé dwèt mwen an twou-a bò kòt li, mwen pa kay kwè sé li.”

26Ywit jou apwé, sé disip-la té ansanm ankò andidan kay-la, èk kou sala Tonmas té la épi yo. Sé lapòt-la té laklé, mé Jézi vini doubout anpami yo èk i di, “Mwen ka bay zòt lapé an tjè zòt.” 27Lè sala i di Tonmas, “Fouyé dwèt ou bò kòt mwen, èk gadé lanmen mwen. Mwen pa vléʼw ni doutans an tjèʼw ankò, mé mwen vléʼw kwè.”

28Tonmas di, “Ou sé Senyè mwen èk Bondyé mwen!”

29Jézi diʼy, “Ès ou kwè paski ou wè mwen? Pa dé bon i bon pou moun-an ki pa wè-a èk i kwè.”

30Paditan Jézi té èk sé disip li-a, i fè an pil miwak ki pa ékwi an liv sala. 31Mé mwen ékwi sé bagay sala pouʼw kwè sé Jézi ki Mèsaya-a, Gason Bondyé. Lè ou mété lafwaʼw an li, ou kay ni lavi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index