Search form

Jan 21

Jézi Fè Sèt An Sé Disip Li-a Wèʼy

1Apwé sa, Jézi fè sé disip li-a wèʼy ankò bò lanmè Taybiriyòs-la. Mi sé kon sa i fèt. 2Simon Pita, Tonmas (yo ka kwiyé Jimo-a), Natannyèl ki té sòti Kéna an péyi Galili, èk sé gason Zèbèdi-a té la ansanm èk dé lézòt disip. 3Simon Pita di sé lézòt-la, “Mwen ka alé péché.”

Sé lézòt-la di, “Nou ka alé épiʼw.” Kon sa yo pati alé an kannòt-la. Mé yo péché tout swè-a èk yo pa tjenbé anyen.

4Menm kon sòlèy té ka lévé, Jézi té doubout asou lans-lan, mé sé disip-la pa té sav sété Jézi. 5Lè sala i di yo, “Jan mwen, zòt pa tjenbé anyen?”

Yo di, “Pa menm an sadin.”

6I di yo, “Voyé lèpèvyé zòt asou lanmen dwèt kannòt-la èk zòt kay tjenbé tibwen pwéson.” Kon sa yo voyé lèpèvyé yo an dlo èk yo tjenbé tèlman pwéson yo pa té sa menm hédiʼy antwé andidan kannòt-la.

7Disip-la Jézi enmen-an di Pita, “Senyè-a ki la, wi!” Lè Pita tann sété Senyè-a, i voplé had li anlèʼy, paski i té ja tiwé had li, èk i soté djouboum an dlo. 8Sé lézòt disip-la vini atè an kannòt-la, èk yo té ka hédi lèpèvyé pwéson-an. Yo pa té lwen, yo té bò twa san (300) pyé hòd tè. 9Lè yo désann atè, yo wè la té ja ni chèbon difé ka limen èk i té ni pwéson anlèʼy èk la té ni pen tou.

10Jézi di yo, “Mennen déotwa pwéson an sa ou tjenbé-a vini.”

11Simon Pita menm antwé an kannòt-la pouʼy hédi lèpèvyé pwéson-an atè. La té ni yon san senkant twa (153) pwéson an tout. Magwé la té ni otan pwéson an lèpèvyé-a, lèpèvyé-a pa déchiwé. 12Jézi di yo, “Vini manjé!” Yo pyès an sé disip-la pa té bwav asé pou mandéʼy, “Ki moun ou yé?” paski yo sav sété Senyè-a.

13Kon sa Jézi alé, i pwan pen-an, i ba yoʼy, èk i pwan pwéson-an ba yo tou. 14Sa sété twazyenm fwa Jézi fè sé disip li-a wèʼy apwé i té wésisité.

Jézi Palé Bay Pita

15Lè yo fini manjé, Jézi di Simon Pita, “Simon gason Jan, ès ou enmen mwen pasé sé moun sala?”

Pita di, “Wi Senyè, ou sav mwen enmenʼw.”

Jézi diʼy, “Swen sé ti mouton mwen-an.”

16Jézi mandéʼy pou dézyenm kou-a, “Simon gason Jan, ès ou enmen mwen?”

I di, “Wi Senyè, ou sav mwen enmenʼw.”

Jézi diʼy, “Swen sé mouton mwen-an.” 17Jézi mandéʼy pou twazyenm kou-a, “Simon gason Jan, ès ou enmen mwen?”

Sa té fè Pita lapenn paski i té mandéʼy sa pou twa kou. Kon sa i di Jézi, “Senyè, ou konnèt tout bagay, ou sav mwen enmenʼw.”

Jézi diʼy, “Ében swen sé mouton mwen-an. 18Mwen ka diʼw lavéwité-a, lè ou té jenn, sé ou menm ki té ka mawé sanng ou pou alé népòt koté ou vlé. Mé lè ou vini gwan, ou kay lonjé lanmenʼw èk sé an lòt moun ki kay mawéʼw èk i kay mennenʼw koté ou pa vlé alé.” 19Lè Jézi di sa, i té ka di mannyè Pita té kay mò, èk lanmòʼy té kay lévé non Bondyé. Lè sala Jézi di Pita, “Swiv mwen.”

20Lè Pita tounen dèyè, i wè disip-la Jézi té enmen-an, menm sa ki té apiyé anlè Jézi lè yo té ka manjé-a èk i té mandé Jézi kilès ki té kay twayiʼy-la. 21Lè Pita wèʼy, i di Jézi, “Senyè, ki sa ki kay wivé nonm sala?”

22Jézi diʼy, “Si mwen vléʼy viv jis tan mwen vini, sa pa ka gadéʼw. Ou menm, swiv mwen.”

23Kon sa pou lapéti sa i di-a, pawòl sala té ka simen anpami sé moun-an ki té ka swiv Jézi-a. Yo té ka di, “Jézi di disip sala pa kay mò,” mé Jézi pa té janmen di disip sala pa té kay mò. I té di, “Si mwen vléʼy viv pou jis tan mwen vini, sa pa ka gadéʼw.”

24Sé li ki disip-la ki ka di sé bagay sala. Sé li ki ékwi yo, èk nou sav sa i di-a sé lavéwité.

25Bon, la ni an pil lòt bagay Jézi fè. Si moun té ni pou ékwi yo tout, mwen pa kwè latè sala té kay ni lè pou tout sé liv-la yo té kay ni pou ékwi-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index