Search form

Jan 3

Jézi Palé Èk Nikodimòs

1La té ni an nonm enpòtan anpami sé Jwif-la yo té ka kwiyé Nikodimòs. I té an gany sé moun-an yo ka kwiyé Fawizyen-an. 2Yon jou òswè i alé koté Jézi, i diʼy, “Rabay, nou sav ou sé on titja Bondyé voyé. Pyèsonn pa sa fè sé miwak sala ou ka fè-a si Bondyé pa épiʼy.”

3Jézi wéponn li, i diʼy, “Mwen ka diʼw lavéwité-a, pyèsonn pa sa konnèt mannyè Bondyé ka kondwi sé moun li-an si i pa viwé fèt ankò.”

4Nikodimòs di, “Ki mannyè an gwan nonm ka fè viwé fèt ankò? Ki mannyè i ka fè viwé antwé an bouden manmanʼy pouʼy fèt an dézyenm fwa?”

5Jézi diʼy, “Mwen ka diʼw lavéwité-a, pyèsonn pa sa antwé anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a si i pa fèt èk dlo èk Lèspwi Bondyé. 6Sé an manman èk an papa ki ka fè an moun, mé sé Lèspwi Bondyé ki ka fè lèspwi-a moun-an ni andidanʼy-lan. 7Pouki ou sipwi kon sa paski mwen diʼw, ‘Zòt tout oblijé fèt ankò?’ 8Van-an ka vanté koté i vlé. Ou ka tann son-an mé ou pa sav koté van-an sòti, ni koté i ka alé. Sé menm mannyè-a èk moun-an ki fèt èk Lèspwi Bondyé-a.”

9Nikodimòs di, “Ki mannyè sa ka fè fèt?”

10Jézi diʼy, “Ou sé an titja ki enpòtan anpami sé jan Izwayèl-la, èk ou pa konnèt sé bagay sala? 11Mwen ka diʼw lavéwité-a, nou ka diʼw bagay nou konnèt épi sa nou ja wè, mé zòt pyès pa vlé kwè sa nou ka di-a. 12Ou pa ka kwè mwen lè mwen ka sèvi ègzanp asou bagay ki an latè-a. Bon, ki mannyè ou kay fè kwè si mwen sèvi ègzanp asou bagay ki an syèl? 13Pyès moun pa janmen mouté an syèl antiwan mwen Gason Lézòm-lan yonn, ki désann sòti an syèl-la. 14Menm kon Moziz té lévé sèpan-an i té fè an tjwiv-la anlè poto-a an gwan savann sèk-la, sé menm mannyè-a yo kay lévé Gason Lézòm-lan anlè, 15pou tout moun ki kwè an li sa ni lavi étonnèl.”

16Bondyé té tèlman enmen sé jan latè-a, i bay sèl Gasonʼy-lan pou yo. Tout moun ki kwè an li pa kay pèd lavi yo, mé yo kay ni lavi étonnèl. 17Bondyé pa té voyé Gasonʼy an latè-a pouʼy té kondanné sé jan latè-a mé pouʼy té sa sové yo. 18Moun-an ki ka kwè an Gason-an pa ka jwenn kondannasyon, mé moun-an ki pa ka kwè-a ja kondanné dépi atjwèlman, paski i pa mété lafwaʼy an sèl Gason Bondyé-a. 19Mi pou sa Bondyé ka kondanné latè-a: Klèté-a ja vini an latè-a, mé moun simyé nwèsè pito klèté-a, paski sé movèzté yo ka fè. 20Moun-an ki ka fè mové-a hayi klèté-a èk i pa kay vini an klèté-a, paski i pa vlé moun wè sé mové bagay-la i ka fè-a. 21Mé moun-an ki ka swiv chimen lavéwité-a ka kité klèté-a kléwé anlèʼy pou moun wè i ka obéyi Bondyé.

Jan Batis Palé Konsèné Jézi

22Apwé sa, Jézi èk sé disip li-a alé an lòt koté an Joudiya. I wèsté pou tibwen tan épi yo èk i té ka batizé moun. 23Jan Batis té ka batizé tou an Énonn, an plas ki pa té lwen Salim, paski an plas sala té ni an chay dlo. Moun té ka alé koté i té yé-a, èk i té ka batizé yo. 24(Sa té fèt avan yo té mété Jan Batis an pwizon). 25Déotwa an sé disip Jan Batis-la té ni an chikann épi on Jwif asou mannyè pou moun pwépawé kò yo kon lwa wilizyon yo di. 26Kon sa yo alé koté Jan Batis èk yo diʼy, “Titja, ou chonjé nonm-lan ki té épiʼw-la lè ou té lòt bò Lawivyè Jouden-an, menm sa ou té ka palé-a? Ében, i ka batizé moun atjwèlman, èk tout moun ka alé kotéʼy!”

27Jan Batis wéponn, i di, “Sé Bondyé ki ka bay chak moun twavay yo. 28Zòt tout té la lè mwen té di sé pa mwen ki Mèsaya-a, mé Bondyé té ja voyé mwen avanʼy. 29Madanm-lan ki ka mayé-a sé sa misyé-a ki ka mayé épiʼy-la. Mé kanmawad-la ki ka édé misyé-a ki ka mayé-a ka èspéyé èk i ka kouté, èk pa dé kontan i ka kontan lè i tann vwa misyé-a ki ka mayé-a. Sé kon sa tjè mwen kontan atjwèlman. 30Sé pou Jézi ni plis moun ki ka swiv li èk sé pou mwen ni mwens moun.

31“I sòti an syèl-la èk i anho tout lézòt. Mwen ki sòti an latè-a sé jan latè-a, èk sé bagay ki ka fèt an latè-a tousèl mwen konnèt. Mé li ki sòti an syèl pli ho pasé tout lézòt. 32I ka di sa i ja wè èk sa i ja tann, mé pyèsonn pa ka kwè pawòl li. 33Mé moun-an ki kwè pawòl li-a ka moutwé tout sa Bondyé di sé lavéwité. 34Moun-an Bondyé voyé-a ka palé pawòl Bondyé, paski Bondyé ka ba li Lèspwiʼy san miziwé. 35Papa-a enmen Gason-an èk i ja ladjé tout bagay anba kondwit li. 36Moun-an ki kwè an Gason-an ni lavi étonnèl. Moun-an ki dézobéyi Gason-an pa kay janmen ni lavi sala. Bondyé kay kontiné piniʼy.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index