Search form

Jan 5

Jézi Djéwi An Nonm Enfim

1Apwé sa, Jézi mouté Jérouzalèm pou sélébwé an fèt wilizyon sé Jwif-la. 2Bò bayè-a yo ka kwiyé Bayè Mouton-an té ni an twou dlo yo ka kwiyé Bèfsafa an langaj sé Jwif-la. La té ni senk plas ki kouvè. 3La té ni an pil moun malad ki té kouché la — moun ki té avèg, moun ki tè enfim, èk moun ki pa té sa maché. [Yo tout té la té ka èspéyé pou lè dlo-a soukwé, 4paski tanzantan an nanj Bondyé té ka désann andidan twou dlo-a èk i té ka fè dlo-a soukwé. Pwèmyé moun-an ki antwé andidan twou dlo sala apwé nanj-lan té fè dlo-a soukwé-a té kay djéwi. Népòt malad-la i ni-an ka djéwi.] 5La té ni an nonm ki té malad dépi twant ywit (38) lanné. 6Jézi wè nonm-lan kouché la, èk i té sav nonm-lan té ja la pou an chay tan. Kon sa i mandé nonm-lan, “Ou vlé jwenn djéwizonʼw?”

7Nonm malad-la di, “Misyé, mwen pa ni pyèsonn isi-a pou mété mwen an dlo-a lè nanj-lan fèʼy soukwé. Kon mwen ka alé pou antwé an dlo-a, an lòt moun ka antwé avan mwen.”

8Jézi diʼy, “Doubout, pwan matlaʼw èk maché.” 9Menm lè-a nonm-lan djéwi. I anmasé matlaʼy èk i koumansé maché.

Jou sala sété jou sabaf-la, 10kon sa sé ofisyé Jwif-la di nonm-lan ki té djéwi-a, “Jòdi-a sé jou sabaf-la èk i kont lwa nou pou pòté matlaʼw.”

11Nonm-lan wéponn, i di yo, “Nonm-lan ki djéwi mwen-an ki di mwen pwan matla mwen èk maché.”

12Yo diʼy, “Sa ki nonm-lan ki diʼw fè bagay sala?”

13Mé nonm-lan ki té djéwi-a pa té konnèt ki moun i té yé, paski la té ni an pil moun an plas sala, èk Jézi annèk pasé anpami sé moun-an.

14Apwé sa, Jézi jwenn menm nonm-lan an Kay Bondyé-a. Jézi diʼy, “Gadé, atjwèlman ou byen. Mé pa fè péché ankò pou an lòt pli mové bagay pa wivéʼw.”

15Nonm-lan pati èk i di sé ofisyé Jwif-la sété Jézi ki té djéwiʼy-la. 16Kon sa yo koumansé pèsikité Jézi, paski i té djéwi nonm-lan asou jou sabaf-la. 17Jézi wéponn yo, i di, “Papa mwen toujou ka twavay, èk mwen menm ni pou twavay tou.”

18Lè Jézi di sé ofisyé Jwif-la sa, yo té pli détèwminé pou té tjwéʼy. Sé pa paski i té kasé lwa sabaf-la tousèl, mé paski i té di sé Bondyé ki Papaʼy. Èk an mannyè sala i té ka fè kòʼy pasé menm kon Bondyé.

Bondyé Bay Gasonʼy-lan Pouvwa

19Kon sa Jézi wéponn yo, i di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, Gason-an pa sa fè anyen pa kòʼy menm. Sa i wè Papa-a fè, sé sa i ka fè tou. Sa Papa-a fè sé sa Gason-an ka fè. 20Bondyé Papa-a enmen Gason-an èk i ka moutwéʼy tout sa i menm ka fè. I kay moutwéʼy pli gwo bagay pouʼy fè pasé sa, èk zòt kay wèsté bouch gwan ouvè. 21Menm kon Papa-a ka lévé moun ki mò èk i ka ba yo lavi ankò, sé menm mannyè-a Gason-an ka bay népòt moun i vlé lavi. 22Papa-a pa ka jijé pyès moun. I ja ladjé tout jijman an lanmen Gason-an. 23Kon sa tout moun sa onnowé Gason-an menm kon yo ka onnowé Papa-a. Népòt moun ki pa ka onnowé Gason-an pa ka onnowé Papa-a ki voyéʼy-la.

24“Mwen ka di zòt lavéwité-a, népòt moun ki tann pawòl mwen èk kwè an moun-an ki voyé mwen-an ka ni lavi étonnèl. I pa kay jwenn jijman. I ja chapé anba lanmò déja èk i ja koumansé viv.

25“Mwen ka diʼw lavéwité-a, lè-a ka vini èk i ja wivé déja, lè sé moun-an ki mò-a kay tann vwa Gason Bondyé, èk sé moun-an ki tann-an èk obéyi sa i di-a kay viv. 26Papa-a ni pouvwa pou bay moun lavi. Menm mannyè-a, i ja bay Gasonʼy pouvwa pou bay moun lavi tou. 27Èk i ja bay Gason-an dwa pou jijé, paski sé li ki Gason Lézòm-lan. 28Zòt pa bizwen sipwi paski lè-a ka vini lè tout moun ki mò kay tann vwaʼy 29èk yo kay sòti an twou yo. Sa ki ja fè bon kay wésisité èk yo kay ni lavi étonnèl, èk sa ki ja fè mové kay wésisité èk yo kay jwenn kondannasyon.

Sa Ki Ka Palé Konsèné Jézi Kwi

30“Mwen pa sa fè anyen pa kò mwen menm. Mwen ka jijé moun menm kon Bondyé di mwen. Kon sa jijman-an mwen ka bay-la dwèt paski mwen pa ka fè sa mwen vlé, mé mwen ka fè sa moun-an ki voyé mwen-an vlé mwen fè.

31“Si sé mwen menm ki ka di ki moun mwen yé èk si mwen ka palé konsèné kò mwen menm, zòt pa kay kwè sa mwen ka di-a. 32Mé la ni an lòt moun ki ka palé konsèné mwen, èk mwen sav sa i ka di konsèné mwen-an sé lavéwité.

33“Sété koté Jan Batis zòt té voyé sé konmisyonnè zòt-la, èk Jan Batis té ka palé lavéwité-a konsèné mwen. 34Sé pa bizwen mwen bizwen moun di ki moun mwen yé, mé mwen ka fè zòt chonjé sé bagay sala Jan Batis té di-a pou zòt sa sové. 35Jan Batis sété menm kon an lanp ki ka limen. Zòt té kontan tann li pou an ti tak tan, paski pawòl li té menm kon an klèté.

36“Mé sé bagay-la mwen ka fè-a ka moutwé ki moun mwen yé adan an mannyè ki pli enpòtan toujou pasé sa Jan Batis té ka di konsèné mwen-an. Twavay mwen sé pou fè sa Papa mwen ban mwen fè-a. Sa mwen ka fè-a ka palé konsèné mwen épi i ka moutwé sé Bondyé ki voyé mwen. 37Èk Papa-a ki voyé mwen-an ka palé lavéwité-a konsèné mwen. Ou pa janmen wè fidjiʼy ni tann vwaʼy, 38èk zòt pa tjenbé pawòl li an tjè zòt, paski zòt pa kwè moun-an i voyé-a. 39Zòt ka étidyé lévanjil-la, paski zòt kwè zòt kay jwenn lavi étonnèl andidanʼy. Èk menm lévanjil sala ka palé konsèné mwen! 40Mé zòt pa menm vlé vini jwenn mwen pou zòt sa viv pou vwé.

41“Mwen pa ka chaché pou moun lévé non mwen. 42Mé mwen konnèt ki kalité moun zòt yé, èk mwen sav zòt pa ni pyès lanmityé pou Bondyé an tjè zòt. 43Sé Papa mwen ki voyé mwen pou wépwézantéʼy, mé zòt pa wisivwè mwen. Mé si an lòt té kay vini pa kòʼy menm, san pyèsonn voyéʼy, zòt té kay wisivwèʼy! 44Tjè zòt ka kontan lè zòt ka lévé non yonn a lòt, mé zòt pa ka fè anyen pou Bondyé lévé non zòt. Sé li yonn ki Bondyé. Kon sa ki mannyè zòt ka fè kwè mwen?

45“Zòt pa bizwen kwè sé mwen ki kay akizé zòt douvan Papa mwen. Menm Moziz-la zòt ja apiyé anlèʼy-la, sé li menm ki kay akizé zòt. 46Si zòt té kwè sa Moziz té di-a pou vwé, zòt té kay kwè mwen tou, paski Moziz ékwi konsèné mwen. 47Mé si zòt pa kwè sé bagay-la Moziz ékwi konsèné mwen-an, ki mannyè zòt kay fè kwè sé bagay-la mwen ka di-a?”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index