Search form

Jan 6

Jézi Bay Senk Mil Moun Manjé

(Mafyou 14:13-21; Mak 6:30-44; Louk 9:10-17)

1Apwé sa, Jézi twavèsé lanmè Galili-a, lanmè-a yo ka kwiyé Taybiriyòs-la. 2An gwan latilyé moun té ka swiv li, paski yo té ja wè tout sé miwak-la i té ka fè-a lè i té ka djéwi sé moun malad-la. 3Jézi mouté an ti mòn èk i asid la épi sé disip li-a. 4Tan-an sé Jwif-la ka sélébwé Fèt Délivwans-lan té tou pwé. 5Jézi gadé oliwonʼy èk i wè an gwan latilyé moun té ka vini koté i té yé-a. Kon sa i mandé Filip, “Koté nou kay achté asé pen pou nou bay tout sé moun sala manjé?” 6I di sa pouʼy té wè sa Filip té kay di, paski i menm té ja sav ki sa i té kay fè.

7Filip wéponn, i diʼy, “Pou tout moun ki isi-a jwenn an ti tjò pen pou yo manjé, i kay pwan lajan ywit mwa twavay an nonm pou sa achté asé pen.”

8An lòt disip yo té ka kwiyé Androu, ki té fwè Simon Pita, di Jézi, 9“La ni an tibway ki ni senk ti pen épi dé pwéson. Mé sa pa kay ni asé pou plen bouden tout sé moun sala.”

10Jézi di yo, “Fè sé moun-an asid.” La té ni an pil zèb an plas sala, kon sa tout sé moun-an asid anlè zèb-la. La té ni bò senk mil (5,000) nonm. 11Jézi pwan pen-an, èk i wimèsyé Bondyé, èk i sépawé pen-an bay tout moun ki té la, èk i sépawé pwéson-an menm mannyè-a. Yo tout té jwenn asé pou bouden yo té plen. 12Lè bouden tout moun té plen, i di sé disip li-a, “Anmasé sé mòso pen-an ki wèsté-a, pa kitéʼy gaspiyé.” 13Kon sa yo anmasé tout sé mòso pen-an ki té wèsté-a apwé sé moun-an té fin manjé, èk yo plen douz panyen èk sé mòso-a.

14Lè sé moun-an wè miwak sala Jézi fè-a alò, yo di, “Wi, sa sé Pwòfèt-la Moziz té di ki kay vini an latè-a!” 15Jézi sav yo té kay vini èk yo té kay tjenbéʼy pou té sa fòséʼy vini wa yo, kon sa i pati ankò an sé mòn-an pa kòʼy yonn.

Jézi Maché Asou Dlo-a

(Mafyou 14:22-33; Mak 6:45-52)

16Avan sòlèy kouché, sé disip li-a désann bò lanmè-a. 17Yo antwé adan an kannòt èk yo twavèsé lanmè-a ka alé an diwèksyon vil Kapènéyòm. Òswè vini pwan, èk Jézi pʼòkò té vini jwenn yo. 18Paditan yo anlè lanmè-a, an gwo van koumansé vanté èk i fè lanmè-a vini mové. 19Sé disip-la té ja najé saviyon pou bò twa ében kat lyé, kon sa, lè yo wè Jézi ka maché asou dlo-a ka vini bò kannòt-la, pa dé pè yo té pè! 20Jézi di yo, “Pa pè, sé mwen ki la!” 21Yo té vléʼy antwé andidan kannòt-la, mé menm lè-a kannòt-la wivé atè an plas-la koté yo té ka alé-a.

Sé Moun-an Chaché Jézi

22An li denmen, tout sé moun-an ki té ja wèsté lòt bò lanmè-a lè kannòt-la té pati-a té vin chonjé la té ni an sèl kannòt la. Yo sav Jézi pa té antwé an kannòt-la èk sé disip li-a, mé sé disip-la té alé pa kò yo. 23Lézòt kannòt, ki té sòti an vil Taybiriyòs, vin kòsté an menm plas-la koté sé moun-an té manjé pen-an apwé Senyè-a té wimèsyé Bondyé-a. 24Lè sé moun-an wè ni Jézi ni sé disip li-a pa té la, yo antwé an sé kannòt-la èk yo pati alé Kapènéyòm ay gadé pou li.

Pen Lavi-a

25Lè sé moun-an vin jwenn Jézi lòt bò lanmè-a, yo diʼy, “Titja, ki lè ou fè wivé isi-a?”

26Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, zòt ka chaché mwen paski zòt manjé pen-an èk bouden zòt té plen, mé sé pa paski zòt konpwann sé miwak-la mwen ka fè-a. 27Sé pa pou zòt twavay pou manjé-a ki ka gaté-a, mé twavay pito pou manjé-a ki ka fè moun viv pou tout tan-an. Sé menm manjé sala mwen Gason Lézòm-lan kay bay zòt, paski sé pou wézon sala Bondyé Papa-a té voyé mwen.”

28Kon sa yo mandéʼy, “Ki sa pou nou fè si nou vlé fè sé bagay-la Bondyé vlé-a?”

29Jézi di yo, “Sa Bondyé vlé zòt fè sé kwè an moun-an i voyé-a.”

30Yo diʼy, “Ki miwak ou kay fè pou nou wè èk pou nou sa kwèʼw? Ki sa ou kay fè? 31Gwan gwanpapa lontan nou manjé manna an gwan savann sèk-la, menm kon lévanjil-la di. I di, ‘I ba yo pen-an ki té sòti an syèl-la pou yo manjé.’ ”

32Jézi di, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, sa Moziz té bay zòt-la sé pa té pen-an ki sòti an syèl-la. Sé atjwèlman Papa mwen bay zòt bon pen-an ki sòti an syèl-la. 33Paski pen-an Bondyé ka bay-la, sé li ki moun-an ki désann sòti an syèl-la, èk sé li ki ka bay lézòm lavi étonnèl.”

34Yo diʼy, “Misyé, ban nou pen sala toulé jou.”

35Jézi di, “Sé mwen ki pen lavi. Moun-an ki vini jwenn mwen-an pa kay janmen fen, èk moun-an ki kwè an mwen-an pa kay janmen swèf. 36Mé mwen ja di zòt, zòt ja wè mwen mé zòt pa ka kwè toujou. 37Tout moun Papa-a ja ban mwen kay vin jwenn mwen, èk mwen pa kay janmen kouwi dèyè pyèsonn ki vin jwenn mwen. 38Paski mwen désann sòti an syèl, pa pou mwen fè sa mwen vlé, mé pou mwen fè sa Bondyé ki voyé mwen-an vlé mwen fè. 39Moun-an ki voyé mwen-an pa kay vlé mwen pèd pyès an sé moun-an i ja ban mwen-an, mé pou mwen sa wésisité yo asou dènyé jou-a. 40Papa mwen vlé tout moun ki wè Gason-an èk kwè an li pou ni lavi étonnèl. Èk mwen kay wésisité yo asou dènyé jou-a.”

41Sé Jwif-la koumansé bougonnen kont Jézi bay yonn a lòt, paski i té di sé li ki pen-an ki désann sòti an syèl-la.

42Yo di, “Nonm sala sé pa gason Jozèf, on? Nou konnèt ni manmanʼy ni papaʼy. Kon sa ki mannyè i ka fè di i désann sòti an syèl?”

43Jézi wéponn, i di, “Las bougonnen anpami kò zòt. 44Pyèsonn pa sa vini jwenn mwen si Papa-a ki voyé mwen-an pa mennenʼy ban mwen, èk mwen kay wésisitéʼy asou dènyé jou-a. 45Mi sa yonn an sé pwòfèt-la ékwi, i di, ‘Sé Bondyé ki kay enstwi tout moun.’ Népòt moun ki tann Papa-a èk ki aksèpté sa i di-a kay vini jwenn mwen. 46Sa pa vlé di pyèsonn ja wè Papa-a. Sèl moun ki ja wè Papa-a sé moun-an ki désann sòti koté Bondyé yé-a. 47Mwen ka di zòt lavéwité-a, moun-an ki kwè an mwen-an ni lavi étonnèl. 48Sé mwen ki pen lavi-a. 49Gwan gwanpapa lontan zòt té ka manjé manna an gwan savann sèk-la, mé magwé sa, yo vini vyé èk yo mò. 50Mé népòt moun ki manjé kalité pen-an ki désann sòti an syèl-la pa kay janmen mò. 51Sé mwen ki pen lavi-a, ki désann sòti an syèl-la. Si pyèsonn manjé pen sala, i kay viv pou tout tan. Pen sala mwen kay ba li manjé-a sé lachè mwen. Mwen ka bay lachè mwen pou sé jan latè-a sa jwenn lavi étonnèl.”

52Sa Jézi di-a lévé an gwan chikann anpami sé Jwif-la. Yo di, “Ki mannyè nonm sala sa fè ban nou lachèʼy pou nou manjé?”

53Jézi di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, si zòt pa manjé lachè Gason Lézòm-lan èk bwè sanʼy, zòt pa kay ni lavi andidan kò zòt. 54Népòt moun ki manjé lachè mwen èk bwè san mwen ni lavi étonnèl, èk mwen kay wésisitéʼy asou dènyé jou-a. 55Paski lachè mwen sé bon manjé-a, èk san mwen sé bon bwè-a. 56Népòt moun ki manjé lachè mwen èk bwè san mwen ka manché èk mwen, èk mwen ka manché épiʼy. 57Papa-a ki ni lavi-a voyé mwen, èk paski i ni lavi, mwen menm ni lavi tou. Menm mannyè-a, népòt moun ki manjé mwen, mwen kay ba li lavi. 58Mi pen-an ki désann sòti an syèl-la. I pa menm kon pen-an gwan gwanpapa lontan zòt té manjé-a mé ki pa té anpéché yo mò-a. Moun-an ki manjé pen sala kay viv pou tout tan.”

59Jézi di sé bagay sala lè i té ka enstwi an légliz sé Jwif-la an Kapènéyòm.

Pawòl Ki Ka Bay Lavi Étonnèl

60Lè an pil an sé moun-an ki té ka swiv li-a tann sa, yo di, “Sé pawòl sala twò wèd. Kilès ki kay sa aksèpté sa?”

61Pyèsonn pa té di Jézi anyen, mé i té sav yo té ka bougonnen kont sa i di-a. Kon sa i di yo, “Ès sa mwen di-a ka ofwansé zòt? 62Bon, ki sa zòt kay di si zòt wè Gason Lézòm-lan déviwé an plas-la koté i sòti-a? 63Sé Lèspwi Bondyé ki ka bay moun lavi. Nonm pa sa fè sa. Sé pawòl-la mwen ja palé bay zòt-la ki ka fè zòt wisivwè Lèspwi Bondyé, Lèspwi-a ki ka bay zòt lavi-a. 64Mé adan zòt pa menm vlé kwè.” Jézi té sav dépi an koumansman-an ki konpanni ki pa té ka kwè épi ki moun ki té kay twayiʼy. 65Èk i di, “Sé pou wézon sala mwen di zòt pyèsonn pa sa vini jwenn mwen si sé pa Bondyé Papa-a ki ba li kouway-la pouʼy fè sa.”

66Pou lapéti sa i di-a, an pil an sé moun-an ki té ka swiv li-a tounen do yo asouʼy èk yo pa swiv li ankò.

67Kon sa i di douz disip li-a, “Zòt menm pa vlé kité mwen tou?”

68Simon Pita wéponn, i di, “Senyè, kilès nou kay alé jwenn? Sé ou ki ni pawòl-la ki ka bay moun lavi étonnèl-la. 69Apwézan nou kwè, èk nou sav sé ou ki moun-an Bondyé voyé-a, moun-an ki ka viv ba li yonn-an.”

70Jézi wéponn, i di, “Sé pa mwen ki chwazi zòt toulé douz, on? Mé yonn an zòt sé an djab.” 71I té ka palé konsèné Jida, gason Simon Iskariyòt-la. Paski magwé Jida sété yonn anpami sé douz disip-la, sé li ki té kay twayiʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index