Search form

Louk 11

Jézi Enstwi Konsèné Lapwiyè

(Mafyou 6:9-13; 7:7-11)

1Yon jou, Jézi té on koté ka pwédyé. Yonn an sé disip li-a di, “Mèt, moutwé nou ki mannyè pou nou pwédyé, menm kon Jan Batis té moutwé sé disip li-a pou pwédyé.”

2Jézi di yo, “Lè ou ka pwédyé, di,

‘Bondyé Papa, nou ka pwédyé pou lézòm pòté nonʼw wèspé.

Kité kondwit ou établi asou latè plis an plis.

3Ban nou pen-an nou bizwen-an chak jou.

4Pawdonnen nou pou péché nou,

paski nou ka pawdonnen chak moun ki fè nou ditò.

Pa kité nou twapé nou an tantasyon.’ ”

5Jézi di pou sé disip li-a, “Sipozé yon jou yonn anpami zòt alé lakay an kanmawad a mennwit èvèk ou di, ‘Jan mwen, ban mwen twa pen, 6paski mwen ni on lòt kanmawad ki asou lawout épi i vini lakay mwen èk mwen pa ni anyen pou i manjé.’ 7Èvèk kanmawad-la ki andidan-an kay wéponn, ‘Pa anbété mwen, paski lapòt mwen ja laklé épi mwen épi ich mwen ja kouché ka dòmi. Mwen pa sa lévé pou mwen baʼw anyen.’ 8Bon, ki sa? Mwen ka diʼw, menm si i pa kay lévé épi baʼw pen-an paski i sé kanmawad ou, mé kanmenm i kay lévé èvèk i kay baʼw tout sa ou bizwen-an paski ou pa hont pou kontiné ka plédé épiʼy.

9“Èk mwen ka diʼw, mandé èk ou kay wisivwè, gadé èk ou kay jwenn, konyen èk lapòt-la kay ouvè baʼw. 10Tout moun ki mandé Bondyé kay wisivwè, tout sa ki gadé asou Bondyé pou sa i vlé kay jwenn li, èk Bondyé kay ouvè lapòt-la bay sa ki konyen. 11La pa ni pyès papa anpami zòt ki kay bay gasonʼy an sèpan si i mandéʼy on pwéson. 12Ében ès ou kay ba li yon èskoupyon si i mandéʼw on zé? Mé non! 13Èk si zòt ki mové konnèt mannyè pou bay ich ou bon kado, Papaʼw ki an syèl konnèt on chay plis pasé sa ki mannyè pou i bay Lèspwi Bondyé pou sa ki mandéʼy li.”

Jézi Èk Bèlzibòb

(Mafyou 12:22-30; Mak 3:20-27)

14Jézi té ka tiwé yon vyé lèspwi andidan yon nonm. Vyé lèspwi-a té fè nonm-lan moumou, èk lè vyé lèspwi-a sòti, nonm-lan koumansé palé. Tout sé moun-an té étonnen, 15mé yon konpanni moun té ka di, “Sé Bèlzibòb, chèf sé vyé lèspwi-a, ki ba li pouvwa pou i tiwé yo.”

16Yon lòt konpanni té vlé kwennen Jézi, kon sa yo mandéʼy pou i fè yon miwak. 17Mé Jézi sav ki sa yo té ka katjilé èk i di yo pawabòl sala. I di, “Pyès péyi ki ni divizyon èk sé patizan-an ka goumen kont yonn a lòt, yo pa kay diwé pou lontan. Yon fanmi dépi i ni divizyon i kay tonbé. 18Ès ou kwè ich Satan sa goumen épi yonn a lòt èk pou wéyòm li sa kontiné èkzisté? Mwen di sa paski zòt ka di mwen ka tiwé vyé lèspwi pa pouvwa Bèlzibòb. 19Mé si mwen ka tiwé vyé lèspwi pa pouvwa Bèlzibòb, pa ki pouvwa sé moun ou-a ka tiwé yo? Sé yo menm ki kay kondannéʼw. 20Mé mwen ka tiwé vyé lèspwi pa pouvwa Bondyé, èk sa ka diʼw ki Bondyé ja ka kondwi anpami zòt.

21“Lè yon nonm ki fò èk byen amé ka gadé kay li, pozèsyonʼy ka an wipo. 22Mé lè yon nonm ki pli fò paséʼy atakéʼy èk i bat li, i ka pwan tout sé fèman-an nonm-lan kwè té kay pwotèktéʼy-la. Èk i ka sépawé tout sa i té pwan-an.

23“Moun-an ki pa pou mwen-an kont mwen, épi moun-an ki pa ka édé mwen sanblé sé mouton-an ka simen yo.”

Jézi Vèti Sé Moun-an Kont Vyé Lèspwi

(Mafyou 12:43-45)

24“Lè yon vyé lèspwi sòti andidan yon nonm i ka alé vini anlè tè sèk, i ka gadé pou yon plas pou i pozé. Si i pa jwenn yon plas, i ka di bay kòʼy, ‘Mwen kay viwé an kay-la mwen sòti-a.’ 25Lè i kay viwé i kay jwenn kay-la balyé èk tout bagay an plas mé kay-la vid toujou. 26Kon sa i kay sòti épi i kay mennen sèt vyé lèspwi ki pli mové paséʼy èk yo kay vini wèsté andidan nonm-lan, èk kon sa dènyé kondisyon-an nonm-lan andidanʼy-lan pli mové pasé pwèmyé-a.”

Jézi Di Ki Moun Ki Vwéman Benni

27Kon Jézi té ka di sé bagay sala, yon madanm ki té anpami sé moun-an andjélé, “Manman sala ki fèʼw-la èk ki baʼw tété-a benni!”

28Jézi wéponn li, “Wi, mé moun-an ki ka tann pawòl Bondyé èk ki ka obéyiʼy-la benni plis.”

Jézi Di Sé Moun-an, “Pa Mandé Pou Yon Miwak”

(Mafyou 12:38-42)

29An chay moun té ka konblé Jézi. Jézi di, “Jan jòdi mové! Yo ka mandé pou yon miwak, mé sé sèl miwak yo kay jwenn sé miwak-la Jonna moutwé-a. 30Menm mannyè-a lavi pwòfèt Jonna sété yon miwak pou sé jan vil Ninivè-a wè, sé kon sa lavi mwen, Gason Lézòm, kay yon miwak pou sé jan jòdi-a. 31Asou jou jijman-an wenn péyi Chiba kay lévé doubout èk i kay akizé sé jan jòdi-a, paski i voyajé byen lwen pou i kouté pawòl savan Sòlomonn. Èk apwézan, la ni yon moun ki pli enpòtan pasé Sòlomonn isi-a, èk zòt pa ka moutwéʼy pyès wèspé. 32Asou jou jijman-an sé jan Ninivè-a kay lévé doubout èk akizé zòt paski yo té wépanti yo lè Jonna té pwéché ba yo. Èk apwézan la ni yon moun ki pli enpòtan pasé Jonna isi-a, èk pyès moun pa ka koutéʼy.”

Jézi Palé Konsèné Klèté Kò-a

(Mafyou 5:15; 6:22-23)

33“Pyès moun pa kay limen yon lanp èk météʼy yon plas koté i kay séwé, ében météʼy anba yon bonm. Pito i kay météʼy anlè yon létajè pou tout moun sa wè klè kon yo antwé. 34Zyéʼw sé kon yon lanp pou kòʼw. Lè zyéʼw ka wè byen, tout kòʼw ni klèté, mé lè zyéʼw pa ka byen wè, tout kòʼw kay an nwèsè. 35Kon sa fè asiwé ki ou ni klèté an kòʼw èk sé pa nwèsè. 36Kon sa si tout kòʼw plen èk klèté Bondyé, ou kay konplètman an klèté, akwèdi sé yon gwo lanp ki ka kléwé anlèʼw èk tout klètéʼy.”

Jézi Akizé Sé Fawizyen-an

(Mafyou 23:1-36; Mak 12:38-40)

37Lè Jézi fini palé, yon Fawizyen envitéʼy pou i manjé épiʼy. Kon sa i alé andidan kay li èk i asid pou i manjé. 38Fawizyen-an té sipwi lè i wè ki Jézi pa lavé lanmenʼy avan i manjé kon lwa sé Jwif-la di yo pou yo fè.

39Kon sa Jézi diʼy, “Zòt Fawizyen, zòt ka nétwayé pòt-la èk pla-a an dèwò yo, mé andidan zòt plen èk vowasité épi movèzté. 40Zòt kouyon! Ès zòt pa sav Bondyé entéwésé an sa ki an tjè zòt menm kon i entéwésé an sa zòt ka fè-a an lavi zòt? 41Mé bay lé pòv sa ki an pòt zòt èk an pla zòt, èk tout bagay kay nèt.

42“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt Fawizyen! Zòt ka bay Bondyé dis pou san jik an sé piti ti bagay-la zòt ni-an kon ti diten ében lanmant fanm, mé zòt ka néglijé jistis èk lanmou pou Bondyé. Tout sé bagay sala zòt ni pou mété an pwatik, san néglijé lézòt.

43“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt Fawizyen! Zòt kontan asid an plas-la ki pli enpòtan-an an légliz zòt, èk zòt kontan pou tout moun di zòt ‘Bonjou’ èk gwan wèspé lè zòt ka maché an piblik. 44Ki mizi téwib i kay yé pou zòt! Zòt kon yon fòs moun mò ki séwé èk moun ka maché anlèʼy san yo sav ki bagay santi ki andidanʼy.”

45Yonn an sé titja lwa sé Jwif-la di Jézi, “Titja, ou ka ensilté nou osi lè ou di sé bagay sala.”

46Jézi wéponn li, “Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt osi, titja lwa sé Jwif-la! Lè zòt ka enstwi sé moun-an an pawòl Bondyé, zòt ka mété chay ki byen lou anlè yo pou yo débat pòté, èk zòt pa pawé pou zòt touché sé chay sala zòt menm. 47Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt. Zòt fè bèl plas pou téwé sé pwòfèt-la, menm sé pwòfèt-la sé gwan gwanpapa zòt-la tjwé-a. 48Kon sa zòt menm ka moutwé ki zòt dakò épi sa sé gwan gwanpapa zòt-la fè-a, paski yo tjwé sé pwòfèt-la èk zòt fè tonbo ba yo. 49Bondyé té sav sa té kay fèt, èk sé pou sa i di, ‘Mwen kay voyé pwòfèt èk konmisyonnè ba yo, èk yo kay tjwé yon konpanni èk pèsikité lézòt.’ 50Kon sa jan jòdi kay wèskonsab pou san tout sé pwòfèt-la ki koulé-a dépi an koumansman latè-a, 51dépi lanmò Ébèl pou lanmò Zèkaraya ki mò an Kay Bondyé ant lotèl-la èk plas-la koté pwézans Bondyé té ka wèsté-a. Wi, mwen di zòt, jan jòdi kay wèskonsab pou tout sa.

52“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt titja lwa sé Jwif-la! Zòt ki sipozé konnèt mèyè pou enstwi sé moun-an ki mannyè pou yo vini koté yo kay sa apwann pawòl Bondyé, sé zòt menm ki fèmé lapòt-la asou yo. Zòt pa vlé konpwann li épi zòt ka anpéché lòt moun konpwann li osi.”

53Lè Jézi kité plas-la, sé titja lwa sé Jwif-la èk sé Fawizyen-an koumansé kwititjéʼy an chay èk yo koumansé ka mandéʼy kwèsyon konsèné an chay bagay. 54Yo té ka éséyé tjenbéʼy ka di yon bagay ki pa bon.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index