Search form

Louk 13

Wépanti Ében Péwi

1Tan sala la té ni déotwa moun ki di Jézi kon sa Pons Pilat, Gouvènè Joudiya, té tjwé yon konpanni jan Galili padan yo té ka fè sakwifis bay Bondyé. 2Jézi mandé yo, “Ès si zòt kwè lè sé moun sala mò kon sa, sa ka moutwé ki sé pli mové yo té pli mové péchè pasé sé lézòt jan péyi Galili-a? 3Awa! Mé mwen ka di zòt, si zòt pa wépanti zòt, zòt tout kay péwi menm kon yo. 4Èk ki sa zòt kay di konsèné sé dizywit moun-an ki mò lè gwo kay Silowanm-lan tonbé anlè yo? Ès zòt kwè sa ka moutwé ki yo pli koupab pasé sé jan Jérouzalèm-lan? 5Awa! Mwen ka di zòt, si zòt pa wépanti zòt, zòt tout kay péwi osi.”

Pawabòl Pyé Fwitaj-la Ki Pa Té Ka Pòté-a

6Èk Jézi di yo pawabòl sala, “Yon nonm té ni yon pyé fwitaj an jadenʼy. I toujou té ka gadé pou fwi anlèʼy mé i pa ka jwenn pa menm yonn. 7Kon sa i di jèwè jaden-an, ‘I ni twa lanné mwen ka gadé pou fwi anlè pyé sala èk mwen pʼòkò jwenn pa menm yonn. Koupéʼy! Pouki pou nou kitéʼy la ka pwan sistans tè-a.’ 8Mé jèwè jaden-an diʼy, ‘Mèt, kitéʼy pou yon lòt lanné ankò èk mwen kay fouyé yon kannal oliwonʼy èk mété fimyé oliwonʼy. 9Si i pòté fwi lòt lanné, sa bon, mé si i pa pòté, mwen kay koupéʼy.’ ”

Jézi Djéwi Yon Madanm Enfim Asou Jou Sabaf-la

10Yon jou sabaf Jézi té ka enstwi an légliz sé Jwif-la. 11La té ni yon madanm ki té ni yon vyé lèspwi andidanʼy ki fèʼy malad pou dizywit lanné. I fèʼy koubé èk i pa té sa doubout dwèt pyès. 12Lè Jézi wèʼy i kwiyéʼy vini èk i diʼy, “Madanm, maladiʼw ja djéwi.” 13I mété lanmenʼy anlè madanm-lan, èk la menm i doubout dwèt èk i glowifyé Bondyé.

14Chèf légliz sé Jwif-la té faché paski Jézi djéwi yon moun anlè jou sabaf-la. Kon sa i lévé vwaʼy èk i di sé moun-an, “La ni sis jou pou twavay, kon sa vini padan sé jou sala pou zòt djéwi, mé pa vini anlè jou sabaf-la!”

15Jézi wéponn li, i di, “Zòt ipokwit! Zòt népòt té kay démawé bèf zòt ében bouwik zòt èk mennenʼy bwè dlo anlè jou sabaf-la. 16Mi madanm sala sé désandan Abrahanm. Satan tjenbéʼy an pwizon pou dizywit lanné èk yon maladi. Ès i pa bizwen délivwé hòd maladiʼy anlè jou sabaf-la?”

17Wépons li-a fè tout sé lèlmiʼy-lan hont, padan tout sé lézòt moun-an té ka widjèwté pou tout sé bèl bagay-la i té ka fè-a.

Pawabòl Gwenn Moutad-la Èk Lèlven-an

(Mafyou 13:31-33; Mak 4:30-32)

18Jézi mandé yo, “Lè Bondyé ka kondwi, kon ki sa ou kay di i yé? 19I menm kon yon piti ti gwenn moutad on nonm planté an jadenʼy. Gwenn-an pwofité èk fè on gwo pyé bwa, èk jibyé vini fè nich an bwanch li.”

20Èk i mandé yo ankò, “Lè Bondyé ka kondwi, kon ki sa ou kay di i yé? 21I sé menm kon lèlven yon madanm pwan èk météʼy èvèk an gwan kantité fawin fwans jis tan tout lapat-la mouté.”

Lapòt Étwèt-la

(Mafyou 7:13-14, 21-23)

22Èk Jézi pasé an sé vil-la èk vilaj-la ka enstwi sé moun-an padan i té asou chimen ka alé Jérouzalèm.

23Yon moun mandé Jézi, “Senyè, ès sé déotwa moun tousèl ki Bondyé kay sové?”

Jézi di sé moun-an, 24“Lapòt-la pou antwé an syèl-la étwèt. Débat pou antwé adanʼy, paski mwen ka diʼw an chay moun kay éséyé antwé èk yo pa kay sa. 25Dépi mèt kay-la lévé èk laklé lapòt-la, zòt kay doubout dèwò-a ka konyen èk plédé, ‘Mèt, ouvè lapòt-la ban nou.’ Mé i kay wéponn, ‘Mwen pa ni konnèt zòt ében koté zòt sòti.’ 26Zòt kay di, ‘Nou manjé èk bwè épiʼw èk ou enstwi an vil nou.’ 27Mé i kay wéponn, ‘Mwen pa konnèt zòt ében koté zòt sòti. Alé, sòti bò mwen, paski zòt tout sé moun ki méchan.’ 28Lè zòt kay wè Abrahanm, Ayzak, épi Jakòb èk tout sé pwòfèt-la épi Bondyé koté i kay kondwi-a èk zòt menm wèsté dèwò, zòt kay tèlman kontwayé zòt kay pléwé èk kwatjé dan zòt. 29Moun kay sòti an tout pawès latè-a pou vini an fèt-la lè Bondyé kay kondwi-a. 30Sé pou sa mwen ka di zòt ki tan sala la kay ni yon konpanni moun ki dènyé apwézan, yo kay vini pwèmyé, èk la kay ni yon konpanni ki pwèmyé apwézan, yo kay vini dènyé.”

Jézi Ni Pityé Pou Jérouzalèm

(Mafyou 23:37-39)

31La menm yon konpanni Fawizyen vini oti Jézi èk yo diʼy, “Simyé ou sòti isi-a èk alé yon lòt koté, paski Hèròd vlé tjwéʼw.”

32Jézi di yo, “Alé di sèpan sala, ‘Mi, mwen ka tiwé vyé lèspwi èk mwen ka djéwi moun pou yon ti mouman, èk apwé sa twavay mwen kay fini.’ 33Sé fo mwen kontiné lawout mwen jòdi, denmen èk apwé denmen. Mwen ni pou alé Jérouzalèm pou mwen mò. Ès sé pa la zòt ka tjwé pwòfèt?

34“Aa, zòt jan Jérouzalèm! Zòt tjwé sé pwòfèt-la èk zòt bouwé sé konmisyonnè-a Bondyé té voyé bay zòt-la èk wòch. Plizyè fwa mwen té vlé mété lanmen mwen oliwon zòt, menm kon yon manman poul ka kouvè pitiʼy anba zèl li, mé zòt pa ka kité mwen fèʼy. 35Apwézan plas-la koté zòt ka wèsté-a, Bondyé pa ni anyen pou fè épiʼy ankò. Mwen ka di zòt, zòt pa kay wè mwen tout tan lè-a pa vini lè zòt kay di, ‘Bennédiksyon pou nonm-lan Bondyé ja voyé-a.’ ”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index