Search form

Louk 18

Vèv-la Èk Jij-la

1Jézi di sé disip li-a on pawabòl pou moutwé yo ki yo ni pou kontiné pwédyé san dékonpòté. 2I di, “La té ni yon jij adan yon sèten vil ki pa té ka wèspèkté ni Bondyé ni lézòm. 3Èk la té ni yon madanm mawiʼy té ja mò, i té ka wèsté an menm vil-la. I té ka toujou vini oti jij-la. I diʼy, ‘Lèlmi mwen ka pwan lavantay anlè mwen. Mwen vlé ou ban mwen jistis.’

4“Pou an chay tan jij-la wifizé édéʼy. Mé yon jou jij-la di bay kòʼy, ‘Menm si mwen pa ka wèspèkté ni Bondyé ni lézòm, 5mé pou anbété madanm sala ja anbété mwen, mwen kay wè ki i jwenn jistis. Si pa sa i kay kontiné ka ban mwen twaka jis tan i kay fè mwen las.’ ”

6Èk Jézi kontiné ka di yo, “Kouté sa mové jij-la di. 7Ès ou pa kwè Bondyé ki bon kay édé sé moun-an i ja chwazi-a ki ka pléwé ba li lannwit èk jou? Ès i kay pwan tan pou i édé yo? 8Mwen ka diʼw i kay édé yo èk i kay fèʼy byen vit. Mé ès si mwen, Gason Lézòm, kay jwenn moun asou latè ki ka kwè an mwen lè mwen witounen?”

Fawizyen-an Èk Nonm-lan Ki Ka Anmasé Taks-la

9Jézi di pawabòl sala bay sé moun-an ki asiwé yo dwèt douvan Bondyé èk yo kwè yo bon pasé tout lézòt moun. 10I di, “Dé nonm alé an Kay Bondyé pou yo pwédyé. Yonn sété yon Fawizyen èk lòt-la sété yon nonm ki té ka anmasé taks bay gouvèdman-an. 11Fawizyen-an doubout pa kòʼy èk i pwédyé, ‘Bondyé, mwen ka wimèsyéʼw paski mwen pa vowas, bòbòlis ében yon adiltè kon tout lézòt moun. Mwen ka wimèsyéʼw paski mwen pa yon péchè kon nonm sala ki ka anmasé taks-la. 12Mwen ka wèsté san manjé dé fwa pa simenn èk mwen ka bay Bondyé dis pou san an tout sa mwen ni.’

13“Mé nonm-lan ki ka anmasé taks-la doubout yon bon distans èk i pa menm lévé zyéʼy anlè, mé pito i bat lèstonmak li paski i té an twistès èk i di, ‘Bondyé, ni pityé anlè mwen, mwen sé yon péchè.’ ”

14Jézi di, “Mwen ka diʼw, Bondyé pawdonnen dézyenm nonm-lan avan nonm sala alé lakay li, mé i pa pawdonnen Fawizyen-an. Paski moun-an ki lévé kòʼy mouté-a kay abésé, èk moun-an ki abésé kòʼy-la kay lévé mouté.”

Jézi Èk Sé Ti Manmay-la

(Mafyou 19:13-15; Mak 10:13-16)

15Yon konpanni moun mennen ti manmay yo bay Jézi pou i té mété lanmenʼy anlè yo èk benni yo. Mé sé disip-la wè yo èk yo di sé moun-an pa kité sé ti manmay sala anbété mèt-la. 16Mé Jézi kwiyé sé ti manmay-la pou yo vini jwenn li èk i di, “Kité sé ti manmay-la vini jwenn mwen, épi pa anpéché yo, paski sé moun ki kon sé ti manmay sala Bondyé kay kondwi. 17Chonjé sa, moun-an ki pa swiv kondwit Bondyé kon yon ti manmay pa kay janmen swiv kondwit Bondyé pyès.”

Jézi Èk Nonm Wich-la

(Mafyou 19:16-30; Mak 10:17-31)

18La té ni yon nonm ki té ni pouvwa anpami sé Jwif-la. I vini oti Jézi. I di, “Bon mèt, ki sa mwen ni pou fè pou mwen pé éwityé lavi étonnèl?”

19Jézi mandéʼy, “Ès ou sav sa ou ka di-a lè ou kwiyé mwen ‘bon’? Yon sèl moun ki bon sé Bondyé. 20Ès ou konnèt konmandman-an? Pa fè adiltè, pa tjwé, pa vòlè, pa pòté fo témwen, pòté manmanʼw épi papaʼw wèspé.”

21I wéponn, “Dépi mwen piti, mwen ka fè tout sé bagay sala.”

22Jézi diʼy, “Ou ka mantjé yon sèl bagay. Vann sa ou ni, pwan lajan-an èk sépawéʼy bay lé pòv èk ou kay ni twézò an syèl. Èk vini swiv mwen.”

23Lè i tann sa, sa fèʼy lapenn paski i té byen wich. 24Jézi wè i té an twistès èk i diʼy, “I byen difisil pou yon nonm ki wich fè lidéʼy pou kité Bondyé kondwi laviʼy. 25I pli ézé pou yon kanmèl antwé an zyé yon zédjwi pasé pou yon nonm wich aksèpté Bondyé kon yon wa pou li.”

26Lè sé moun-an tann sa yo di, “Sa vlé di pyès moun pa sa jwenn salvasyon!”

27Jézi wéponn, “Bondyé sa fè sa moun pa sa fè.”

28Pita di, “Gadé, nou kité kay nou èk tout sa nou ni pou nou swiv ou.”

29Jézi di yo, “Wi èk mwen ka di zòt sa, népòt moun ki kité kay li ében madanm li ében fwèʼy ében manmanʼy èk papaʼy ében ich li pou i sèvi anba kondwit Bondyé, 30i kay wisivwè an chay plis viwé an latè sala, èk i kay wisivwè lavi étonnèl an latè-a ki kay vini-an.”

Jézi Ka Palé Pou Twazyenm Fwa Konsèné Lanmòʼy

(Mafyou 20:17-19; Mak 10:32-34)

31Jézi pwan sé douz disip-la apa épi i di yo, “Kouté, nou ka alé Jérouzalèm koté tout sé bagay-la sé pwòfèt-la ékwi konsèné mwen, Gason Lézòm-lan, kay vini vwé. 32Mwen kay tonbé anba pouvwa lanmen moun lòt nasyon, yo kay pwan mwen sèvi papicho, yo kay ensilté mwen èk kwaché anlè mwen. 33Yo kay bat mwen èk tjwé mwen, mé anlè twazyenm jou-a mwen kay wésisité.” 34Mé sé disip-la pa té sa konpwann anyen an sé bagay sala paski syans sé pawòl-la té séwé hòd yo, èk yo pa té sav konsèné ki sa Jézi té ka palé-a.

Jézi Djéwi Yon Nonm Avèg

(Mafyou 20:29-34; Mak 10:46-52)

35Jézi té ka apwoché Jèriko èk yon nonm avèg té ka asid bò chimen-an ka mandé chawité. 36Lè i tann sé moun-an ka pasé i mandé yo, “Ki sa ki fèt?”

37Yo diʼy, “Sé Jézi jan Nazawèt ki ka pasé.”

38I andjélé, “Jézi, désandan Wa David, ni pityé anlè mwen!”

39Sé moun-an ki té douvan-an koumansé ka hélé dèyèʼy. Yo diʼy, “Pé la.”

Mé i andjélé pli fò, “Gason David, ni pityé anlè mwen!”

40Kon sa Jézi doubout èk i konmandé yo pou mennen nonm avèg-la ba li. Lè i wivé pwéʼy Jézi mandéʼy, 41“Ki sa ou vlé mwen fè baʼw?”

I wéponn, “Mèt, mwen vlé wè ankò.”

42Jézi diʼy, “Ou sa wè. Lafwa-a ou ni an mwen-an ja fè ou byen.” 43Èk la menm nonm-lan té sa wè, èk i swiv Jézi èk i ka wimèsyé Bondyé. Lè sé moun-an wè sa yo tout glowifyé Bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index