Search form

Louk 19

Jézi Èk Zakiyòs

1Jézi antwé Jèriko lè i té ka alé Jérouzalèm. 2La té ni yon chèf anpami sé moun-an ki té ka anmasé taks bay gouvèdman nonʼy sété Zakiyòs, èk i té wich. 3I té ka éséyé pou i wè ki moun Jézi yé. Mé i té tèlman kout i pa té sa wè Jézi paski la té ni an chay moun. 4Kon sa i kouwi douvan èk i mouté yon pyé bwa pou i sa wè Jézi lè i ka pasé la. 5Lè Jézi wivé bò pyé bwa-a i gadé anlè èk i di Zakiyòs, “Fè vit désann, Zakiyòs, paski mwen ni pou alé lakay ou jòdi-a.”

6Zakiyòs désann vitman èk i wisivwè Jézi èk lakontantman. 7Tout sé moun-an ki wè sa-a koumansé ka bougonnen. Yo di, “Nonm sala ka alé lakay péchè!”

8Zakiyòs doubout douvan tout sé moun-an èk i di Jézi, “Kouté misyé, mwen kay bay sé pòv-la lanmwatyé wichès mwen, èk sé moun-an mwen ja vòlè-a mwen kay ba yo viwé kat fwa mizi-a mwen té vòlè yo-a.”

9Jézi di, “Bondyé ja sové nonm sala èk fanmiʼy jòdi-a. Sé kon sa pou i yé, paski nonm sala sé désandan Abrahanm osi. 10Paski mwen, Gason Lézòm, vini gadé pou moun ki pèd èk pou sové yo.”

Pawabòl Pyès Lò-a

(Mafyou 25:14-30)

11Padan sé moun-an té ka kouté sa, Jézi kontiné ka palé èk i di yo on pawabòl. I té tou pwé Jérouzalèm, èk tout moun kwè ki tou talè yo té kay wè tan-an lè Bondyé kay kondwi sé moun li-an. 12Kon sa i di yo, “La té ni yon nonm ki sété désandan wa, èk i kité, i alé adan yon lòt péyi ki byen lwen pou i té vini wa èk apwé sa pou i viwé lakay li. 13Avan i alé i kwiyé sé dis sèvant li-a èk i ba yo chak yon pyès lajan an lò. I di yo, ‘Twavay lajan sala padan mwen pa la.’

14“Bon, sé jan plas li-a pa té kontanʼy pyès. Kon sa apwé i kité, yo voyé konmisyonnè pou di, ‘Nou pa vlé nonm sala pou vini wa nou.’ 15Mé kanmenm yo fè i wa èk i witounen lakay li. La menm i kwiyé sé sèvant li-a i té bay lajan-an pou yo vini douvanʼy pou i sav ki lantéwé yo fè anlè lajan-an.

16“Pwèmyé-a vini èk i di, ‘Mèt, mwen sèvi pyès lajan an lò-a ou ban mwen-an èk mwen fè dis pyès an pwofi baʼw épiʼy.’

17“Mèt-la wéponn li, ‘Sa bon! Ou sé yon bon sèvant. Paski mwen sa dépan anlèʼw an ti bagay kon sa, mwen kay météʼw an chaj dis vil.’

18“Dézyenm-lan vini èk i di, ‘Mèt, mwen sèvi pyès lajan an lò-a ou ban mwen-an èk mwen fè senk pyès an pwofi baʼw épiʼy.’

19“Mèt-la di sèvant sala, ‘Ou kay an chaj senk vil.’

20“Yon lòt sèvant vini èk i di, ‘Mèt, mi pyès lajan an lòʼw-la. Mwen tjenn li séwé adan yon mouchwè pòch. 21Mwen té pèʼw paski ou sé yon nonm ki wèd. Ou ka pwan sa ki pa sa ou èk ou ka wékòlté sa ou pa té planté.’

22“Mèt-la di, ‘Ou sé yon mové sèvant! Mwen kay pwan pawòl ou menm pou jijéʼw. Ou di ou sav mwen sé yon nonm ki wèd èk mwen ka pwan bagay ki pa sa mwen èk ka wékòlté sa mwen pa planté. 23Pou ki sa ou pa mété lajan mwen labank ban mwen? Kon sa mwen té kay jwenn plis lajan asouʼy lè mwen viwé.’

24“Kon sa mèt-la di sé moun-an ki té ka doubout la-a, ‘Pwan pyès lajan an lò-a lanmenʼy èk bay sèvant-lan ki ni dis pyès-la li.’

25“Yo diʼy, ‘Mèt, mé i ja ni dis pyès!’

26“I di yo, ‘Mwen ka di zòt, moun-an ki sa fè yon pwofi èk sa i ni-an, i kay jwenn plis, mé moun-an ki pa sa fè yon pwofi, jis tizing-lan i ja ni-an yo kay pwan lanmenʼy. 27Mé sé lèlmi mwen-an ki pa vlé mwen sé wa-a, mennen yo isi-a èk tjwé yo douvan mwen.’ ”

Jézi Antwé Jérouzalèm

(Mafyou 21:1-11; Mak 11:1-11; Jan 12:12-19)

28Apwé Jézi di sa i kontiné asou lawout li ka alé Jérouzalèm.

29Kon i té ka apwoché pwé vil Bèfaj èk Bèfanni an mòn-an yo ka kwiyé Mòn Òliv, i voyé dé disip alé douvan 30èk i di yo kon sa, “Alé an vil sala ki douvanʼw-lan. Kon ou ka antwé an vil-la ou kay jwenn an jenn bouwik mawé la, pyès moun pʼòkò janmen batjé. Démawéʼy èk mennenʼy isi-a. 31Si pyès moun mandéʼw pou ki sa ou ka démawéʼy, diʼy kon sa, ‘Mèt-la bizwenʼy.’ ”

32Yo alé èk yo jwenn tout bagay menm kon Jézi té di yo. 33Kon yo té ka démawé bouwik-la, mèt li di yo, “Pou ki sa zòt ka démawéʼy?”

34Yo diʼy, “Mèt-la bizwenʼy,” 35èk yo mennen bouwik-la bay Jézi. Yo mété kanmizòl yo anlè do bouwik-la èk yo édé Jézi pou i mouté anlèʼy. 36Kon i té ka pasé, sé moun-an mété had a tè-a anlè chimen-an pou bouwik-la sa pasé anlèʼy.

37Lè Jézi wivé pwé Jérouzalèm yon plas koté chimen-an désann Mòn Òliv, tout sé moun-an ki té ka swiv li-a koumansé ka andjélé fò ka wimèsyé Bondyé èk adowéʼy pou tout sé miwak-la yo wèʼy fè-a. 38Yo di,

“Bondyé benni wa-a i voyé-a!”

“I voyé lapé désann sòti an syèl.”

“Annou glowifyé Bondyé!”

39Yon konpanni Fawizyen ki té anpami sé moun-an di Jézi, “Titja, ès ou pa kwè ou ni pou di sé disip ou-a pé bouch yo la, èk pa di sé bagay sala yo ka di-a!”

40Mé Jézi di yo, “Si yo pé bouch yo, jik sé wòch-la a tè-a ki kay andjélé pou wimèsyé Bondyé.”

Jézi Pléwé Lapenn Jérouzalèm

41Kon Jézi té ka apwoché pli pwé vil-la èk i wèʼy, i pléwé bay sé jan Jérouzalèm-lan. 42I di, “Aa, jan Jérouzalèm, si sèlman zòt té sav jòdi-a ki sa ki té kay bay zòt lapé. Mé apwézan zòt pa sa wèʼy! 43Jou-a kay vini anlè zòt lè sé lèlmi zòt-la kay bawé zòt toupatou, yo kay bouché zòt tout oliwon pou zòt pa sa chapé èk yo kay vini anlè zòt sòti an tout diwèksyon pou bat zòt. 44Yo kay kwazé zòt nèt, zòt èk ti manmay zòt èk tout kay ki an vil zòt. Pa menm yon wòch yo kay kité an plas li, paski zòt pa té konpwann ki Bondyé té vini sové zòt.”

Jézi Alé An Kay Bondyé

(Mafyou 21:12-17; Mak 11:15-19; Jan 2:13-22)

45Jézi alé an Kay Bondyé èk i koumansé chaché sé wivandèz-la ki té ka vann machandiz yo sòti alé. 46I di yo, “Mi, sé sa ki ékwi an lévanjil, koté Bondyé di, ‘Kay mwen sé yon kay lapwiyè’, mé zòt ja tounenʼy èk fèʼy kon yon plas koté vòlè ka asanblé.”

47Apwé sa Jézi té ka enstwi an Kay Bondyé toulé jou. Sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la èk osi sé chèf sé moun-an té vlé tjwéʼy. 48Mé yo pa té sa jwenn an mannyè pou fèʼy paski tout sé moun-an té ka koutéʼy, paski yo pa té vlé mantjé yon mo pawòl i di.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index