Search form

Louk 2:22-24

Manman Èk Papa Jézi Mennenʼy An Kay Bondyé

22-24Apwé sa, lè-a vini pou Jozèf épi Mari fè sa Moziz té konmandé sé Jwif-la pou yo fè. Yo té ni pou mennen ti manmay-la pou yo pwézantéʼy bay Bondyé, paski Moziz té konmandé si an madanm fè an tibway pou pwèmyé ich li, yo ni pou ofèʼy bay Bondyé. Kon sa yo alé an Kay Bondyé-a an Jérouzalèm, épi an menm di tan yo fè sa, Mari té ni pou tjwé dé toutwèl ében dé pijon èk bwilé yo pou fè sakwifis bay Bondyé pou Mari té sa pawèt nèt douvan Bondyé apwé akouchman ti manmay li.

Siméyon Wè Sovè-a

25Tan sala la té ni yon nonm nonʼy sété Siméyon. I té ka wèsté Jérouzalèm. Siméyon sété yon bon nonm ki té ka fè sa Bondyé té vlé i fè. I té ka èspéyé pou i wè wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a pou délivwé sé Jan Izwayèl-la an lapenn yo avan i mò. Lèspwi Bondyé té épiʼy,

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index