Search form

Louk 23

Jézi Pawèt Douvan Gouvènè Pilat

(Mafyou 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jan 18:28-38)

1Tout sé moun-an mennen Jézi douvan Pons Pilat, gouvènè Ronm, 2èk yo koumansé ka akizéʼy. Yo di, “Nou jwenn nonm sala ka éséyé fè sé moun-an wivòlté. I di sé moun-an pa péyé gouvèdman-an taks, èk i ka éklamé ki i sé Mèsaya-a, an wa.”

3Pons Pilat mandéʼy, “Ès ou sé wa sé Jwif-la?”

Jézi wéponn li, “Sé ou menm ki diʼy.”

4Kon sa Pons Pilat di sé chèf pwèt-la èk sé gany moun-an, “Mwen pa jwenn pyès wézon pou mwen kondanné nonm sala.”

5Mé yo té ka dispité plis toujou. Yo di, “Nonm sala ka tounen sé Jwif-la an péyi nou kont gouvèdman-an èk sa i ka enstwi-a. I koumansé dépi an Galili èk apwézan i ka vini isi-a.”

Pons Pilat Voyé Jézi Pou Pawèt Douvan Wa Hèròd

6Lè Pons Pilat tann sa, i mandé yo, “Ès nonm sala sé jan Galili?” 7Lè i vini konnèt ki Jézi sé jan Galili koté Wa Hèròd té ka kondwi, i voyéʼy bay Hèròd pou i sa jijéʼy, paski Hèròd té Jérouzalèm lè sala.

8Hèròd té byen plè lè i wè Jézi, paski i té ja tann an chay bagay konsèné Jézi èk i té ka èspéyé lontan pou i té wèʼy. I té vlé wè Jézi fè miwak. 9Kon sa Hèròd mandé Jézi an chay kwèsyon, mé Jézi pa wéponn li pa yon mo pawòl. 10Sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la doubout la ka fè vyé akizasyon kont Jézi. 11Kon sa Hèròd èk sé sòldaʼy-la koumansé ka motjé Jézi èk ka pwanʼy sèvi widitjil. Yo mété yon bèl abiman wa anlèʼy èk yo voyéʼy viwé bay Pons Pilat.

12Dépi jou sala Hèròd èk Pons Pilat vini jan. Avan sa yo sété lèlmi.

Pons Pilat Kondanné Jézi Pou Mò

(Mafyou 27:15-26; Mak 15:6-15; Jan 18:39–19:16)

13Pons Pilat kwiyé sé chèf pwèt-la, sé lézòt chèf-la èk sé moun-an ansanm, 14èk i di yo, “Zòt mennen nonm sala ban mwen èk zòt di mwen i ka fè sé moun-an wivòlté kont gouvèdman-an. Bon, mwen ja kwèsyonnenʼy isi-a douvan zòt tout èk mwen pa jwenn li koupab pou pyès sé kwim-lan zòt ka akizéʼy pou-a. 15Ni Hèròd pa jwenn li koupab, paski i voyéʼy viwé ban nou. Nonm sala pʼòkò fè anyen pou i méwité lanmò. 16Kon sa mwen kay fè yo bat li èk yon fwèt èk kitéʼy alé.”

[ 17Pou chak Fèt Délivwans sé Jwif-la, Pons Pilat té ni pou i ladjé yon pwizonnyé.] 18Tout sé moun-an koumansé ka hélé fò, yo diʼy, “Tjwéʼy èk ladjé Barabas ban nou!” 19Barabas té lajòl paski i té ka wivòlté kont gouvèdman-an èk i té tjwé yon moun.

20Pons Pilat té vlé ladjé Jézi pito, kon sa i di sé moun-an sa ankò. 21Mé yo hélé pli fò, “Tjwéʼy anlè kwa-a! Anlè kwa-a pou li.”

22Kon sa pou twazyenm kou-a Pons Pilat di yo, “Mé ki kwim nonm sala ja fè? Mwen pa sa jwenn anyen i ja fè pou i sa mò. Mwen kay fè yo bat li èk ladjéʼy.”

23Mé yo kontiné ka andjélé pli fò èk tout vwa yo, ka di, “Klouwéʼy anlè kwa-a.” Èk yo jwenn sa yo té vlé-a paski yo andjélé otan fò. 24Kon sa Pons Pilat kondanné Jézi paski sé sa yo té ka mandé. 25I ladjé nonm-lan yo té ka mandéʼy pou i ladjé-a, nonm-lan ki té lajòl paski i ka wivòlté kont gouvèdman-an èk paski i té tjwé on moun, èvèk i ba yo Jézi pou yo té sa tjwéʼy, paski sé sa yo té vlé.

Sé Sòlda-a Klouwé Jézi Asou On Kwa

(Mafyou 27:32-44; Mak 15:21-32; Jan 19:17-27)

26Sé sòlda-a pwan Jézi, yo alé épiʼy. Kon yo té ka alé, yo jwenn yon nonm yo ka kwiyé Simon, i sété jan Sayrini, i té sòti an hòtè ka alé an vil Jérouzalèm. Yo mété kwa-a anlèʼy èk yo fòséʼy pòté kwa-a èk swiv Jézi.

27An chay moun té ka swiv Jézi. Anpami yo té ni yon konpanni madanm ki té ka pléwé an chay ba li. 28Jézi tounen èk i di yo, “Fi vil Jérouzalèm! Pa pléwé ban mwen, mé pito pléwé pou kò zòt èk pou manmay zòt, 29paski sé jou-a kay vini lè moun kay di ki madanm ki bwanhany ében madanm ki pa janmen fè ti manmay èk ba yo tété, yo chansé. 30Sa kay tan-an moun kay di sé montany-lan, ‘Tonbé anlè nou!’ èk yo kay di sé mòn-an, ‘Téwé nou.’ 31Paski si yo ka twété mwen ki inosan kon sa, ki mannyè yo kay twété sé moun-an ki koupab-la!”

32Yo pwan dé lézòt nonm osi, yo toulé dé sété kwiminèl, pou yo té tjwé yo ansanm èk Jézi. 33Lè yo wivé an plas-la yo ka kwiyé ‘Kalòt Tèt-la,’ yo klouwé Jézi anlè kwa-a la épi sé dé kwiminèl-la, yonn anlè koté dwèt li èk lòt-la anlè koté gòch li. 34Jézi di, “Papa, pawdonnen yo, paski yo pa sav ki sa yo ka fè-a.”

Sé sòlda-a jwé gwenndé pou had li, yo sépawéʼy anpami yo. 35Sé moun-an doubout la ka gadé padan sé chèf sé Jwif-la té ka pwan Jézi sèvi widitjil. Yo di, “I té sa sové lézòt moun. Kité i sové kòʼy, si i sé Mèsaya-a Bondyé voyé èk chwazi-a!”

36Sé sòlda-a osi té ka pwanʼy sèvi widitjil. Yo vini èk yo ofèʼy diven wak 37èk yo diʼy, “Sové kòʼw si ou sé wa sé Jwif-la!”

38Sé mo pawòl sala té ékwi anho tèt li, “Sa Sé Wa Sé Jwif-la.”

39Yonn anpami sé kwiminèl-la ki té anlè kwa-a bò Jézi-a koumansé ka ensiltéʼy. I diʼy, “Ès sé pa ou ki Mèsaya-a? Sové kòʼw èk sové nou osi!”

40Mé lòt nonm-lan doubout li, i diʼy, “Ès ou pa pè Bondyé? Nou tout anba menm pinisyon. 41Nou méwité san nou jwenn-an, kon sa nou ka jwenn pinisyon pou sa nou fè-a, mé nonm sala pʼòkò fè anyen ki pa bon.” 42Èk i di Jézi, “Jézi, chonjé mwen lè ou kay vini kon wa!”

43Jézi diʼy, “Mwen ka diʼw sa, jòdi-a ou kay an pawadi èk mwen.”

Jézi Mò

(Mafyou 27:45-56; Mak 15:33-41; Jan 19:28-30)

44-45I té bò midi lè sòlèy-la doubout chofé èk fè nwè kouvè tout péyi-a jis lè i té bò twazè. Lè sala wido-a ki té an Kay Bondyé, i déchiwé an dé. 46Jézi hélé èk tout fòs li, i di, “Papa, mwen ka délivwé lam mwen an lanmenʼw!” I di sa èk i mò.

47Yon ofisyé militè wè ki sa ki fèt-la èk i adowé Bondyé. I di, “Pou vwé nonm sala sété yon bon nonm!” 48Lè sé moun-an ki té vini pou wè kwisifiksyon-an wè sa ki fèt-la, yo tout viwé lakay yo ka bat lèstonmak yo paski sa yo wè-a fè yo lapenn. 49Mé tout sa ki té konnèt Jézi, yo doubout yon bon distans pou yo gadé sé bagay sala, anpami yo sété sé madanm-lan ki té ka swiv li dépi Galili.

Jozèf Jan Arimatéya Téwé Jézi

(Mafyou 27:57-61; Mak 15:42-47; Jan 19:38-42)

50-51La té ni yon nonm nonʼy sété Jozèf, i sété yon chèf ki ho an konsit sé Jwif-la èk i té ka wèsté adan yon vil sé Jwif-la yo ka kwiyé Arimatéya. I sété yon bon nonm, i té onnéwab èk i té ka èspéyé tan-an Bondyé kay kondwi-a vini. Magwé i sété yon chèf an kay konsèy sé Jwif-la, mé i pa té dakò èk disizyon sé lézòt-la konsèné Jézi. 52I alé oti Pons Pilat èk i mandéʼy pou i ba li kò Jézi. 53Kon sa i dépann kò-a asou kwa-a, i vopléʼy adan yon dwa lenn blan èk i météʼy adan yon twou ki té adan yon kayè yo pʼòkò té téwé pyès moun adanʼy. 54I sété yon jou Vandwédi, èk jou sabaf-la té kay koumansé.

55Sé madanm-lan ki té swiv Jézi dépi an Galili-a, yo alé épi Jozèf èk yo wè twou-a èk ki mannyè kò Jézi té mété kouché adanʼy. 56Kon sa yo viwé lakay yo èk yo pwépawé losyon èk fiksyon pou yo fwoté kò Jézi. Mé yo pozé asou jou sabaf-la kon lwa sé Jwif-la konmandé yo pou fè.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index