Search form

Louk 3:1-2

Jan Batis Ka Pwépawé Chimen-an

(Mafyou 3:1-12; Mak 1:1-8; Jan 1:19-28)

1-2La té ni yon nonm nonʼy sété Jan Batis, i sété gason Zèkaraya. I té ka wèsté adan yon plas pyès lézòt moun pa té ka wèsté, èk yon jou Bondyé ba li yon konmisyon pou i pwéché bay sé moun-an. Sa sété an kenzyenm lanné padan Tibè Siza sété wa, Pons Pilat sété gouvènè Jouda, Hèròd sété gouvènè Galili, fwèʼy Filip sété gouvènè péyi Litouwé èk Twakonnit, èk Lisanniyas sété gouvènè Labilenn. Osi, Annas èk Kayafas sété pli gwan pwèt tan sala. Padan tan sala Bondyé bay Jan Batis, gason Zèkaraya, yon konmisyon pou pwéché bay sé moun-an. 3Kon sa Jan Batis alé an tout fon-an bò Lawivyè Jouden èk i di sé moun-an, “Tounen hòd péché zòt èk batizé, èk Bondyé kay pawdonnen zòt.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index