Search form

Louk 4

Denmou Tanté Jézi

(Mafyou 4:1-11; Mak 1:12-13)

1Lèspwi Bondyé té ka kondwi Jézi, èk i sòti Lawivyè Jouden èk Lèspwi Bondyé mennenʼy adan yon plas koté pyès moun pa ka wèsté. 2Denmou tantéʼy la pou kawant jou. Èk pou tout sé jou sala Jézi pa manjé anyen, épi i té fen apwé sa.

3Denmou diʼy, “Ou sé Gason Bondyé èk ou fen. Kon sa konmandé wòch sala pou tounen pen.”

4Mé Jézi wéponn li, “Non. Mi sé sa ki ékwi an lévanjil, ‘Lézòm pa pou viv asou pen tousèl.’ ”

5Denmou mennen Jézi yon lòt koté ki ho, èk adan yon ti mouman i moutwé Jézi tout wéyòm latè-a, 6èk i diʼy, “Mwen kay baʼw tout pouvwa èk wichès sé wéyòm sala, paski i sé san mwen èk mwen sa bay népòt moun mwen vlé li. 7Kon sa si ou kay ajounou èk adowé mwen, tout sa kay sa ou.”

8Jézi wéponn li, “Mi sé sa ki ékwi an lévanjil, ‘Adowé Bondyé Senyè, èk sé li sèlman pou sèvi!’ ”

9Denmou mennen Jézi vil Jérouzalèm èk i fè i doubout anlè tèt Kay Bondyé-a. I di Jézi, “Ou sé Gason Bondyé. Soté a tè. 10Anyen pa kay wivéʼw, paski i ékwi an lévanjil ki Bondyé kay bay sé nanj li-a konmandman pou yo pwotèktéʼw, 11èk yo kay lévéʼw anlè an lanmen yo, èk pa menm pyéʼw ki kay konyen anlè an wòch.”

12Jézi wéponn li, “Mi sé sa ki osi ékwi an lévanjil, ‘Ou pa sipozé mandé Bondyé fè sa i pa vlé.’ ”

13Lè Denmou fini tanté Jézi an tout diféwan mannyè, i kité Jézi èk i pati pou i viwé an lòt lè, lè i kay jwenn an lòt chans.

Jézi Koumansé Twavay An Galili

(Mafyou 4:12-17; 13:53-58; Mak 1:14-15; 6:1-6)

14Kon sa Jézi witounen an péyi Galili, èk Lèspwi Bondyé té ka kondwiʼy. Tout jan plas-la tann nouvèl-la konsèné Jézi. 15I enstwi sé moun-an an sé légliz sé Jwif-la èk tout moun té ka palé byen konsènéʼy.

16Jézi alé Nazawèt, an vil-la koté i lévé lè i té piti tibway, èk asou jou sabaf-la i alé an légliz sé Jwif-la kon i té ni labitid ka fè. I doubout èk i alé douvan-an pou i té sa li ba yo. 17Yonn an sé moun-an ki té la-a ba li liv pwòfèt Izaya. Lè i ouvèʼy i jwenn koté-a i té ka chaché-a èk i liʼy ba yo koté i ékwi, 18“Lèspwi Bondyé anlè mwen. I ja chwazi mwen pou mwen sa pòté Bon Nouvèl bay lé maléwé. I voyé mwen pou di sé pwizonnyé-a yo kay jwenn libèté. Èk pou fè tout avèg sav yo kay sa wè. Pou bay sé moun-an yo ka maltwété-a libèté. 19Pou mwen fè moun sav tan-an ja wivé lè Bondyé kay délivwé sé moun li-an.”

20Lè i fini li liv-la, i fèméʼy èk bay moun-an liv-la viwé, èk i asid la menm. Zyé tout moun ki té an légliz-la té fiksé anlè Jézi, 21èk i di yo, “Jòdi-a sé pawòl sala ki ékwi an liv sala vini vwé.”

22Tout moun ki té la palé byen konsènéʼy èk yo té étonnen pou tann tout sé bon pawòl sala i di-a. Mé yo di, “Mé ki moun i kwè i yé? Ès si sa pa gason Jozèf-la?”

23Jézi di yo, “Mwen sipozé jòdi-a zòt kay di mwen pawabòl sala, ‘Dòktè djéwi kòʼw. Nou ja tann tout sé bagay-la ou fè an vil Kapènéyòm-lan, kon sa fè sa ou fè la-a isi-a an vil ou menm pou nou sa wèʼy osi.’ ” 24I kontiné ka di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité, pyès pwòfèt pa jwenn pyès wèspé an vil li menm. 25Mwen sa asiwé zòt ki an tan Ilaydja lapli pa tonbé pou twa lanné é dimi èk la té ni mové lafen èk tout tè-a té sèk. La té ni an chay vèv an péyi Izwayèl, 26mé yo pa té kwè an li. Sé pou sa Bondyé pa voyé Ilaydja lakay yo pyès pou édé yo, pito i voyéʼy lakay yon étwanjé, yon vèv jan vil Zarapat an péyi Sidon. 27Èk an menm mannyè-a la té ni an chay moun ki té ni maladi an lapo yo an péyi Izwayèl an tan pwòfèt Ilaycha mé yo pa kwè an li, kon sa pa yonn ki jwenn djéwizon apa di Némann sèlman, yon jan péyi Siriya.”

28Tout sé moun-an ki té an légliz-la, lè yo vini sav sa Jézi té ka di-a sété kont yo, yo vini faché. 29Yo lévé èk yo tjenbé Jézi, yo twennenʼy sòti an vil-la, èk yo mennenʼy an tèt mòn-an koté vil yo té yé-a pou yo té sa jétéʼy an kaskou-a. 30Mé Jézi annèk pasé anpami gany moun-an èk i alé fè zafèʼy.

Nonm-lan Ki Té Ni Vyé Lèspwi-a

(Mak 1:21-28)

31Kon sa Jézi alé Kapènéyòm, yon vil ki té an péyi Galili, èk asou jou sabaf-la i enstwi sé moun-an. 32Èk yo tout té étonnen pou tann mannyè i té ka enstwi yo-a paski i té ka palé èk lotowité.

33La té ni yon nonm an légliz sé Jwif-la ki té ni vyé lèspwi andidanʼy. I andjélé, 34“Awa! Ki sa ou vlé èvèk nou, Jézi jan Nazawèt? Ès ou vini pou ou détwi nou? Mwen sav ki moun ou yé, ou sé konmisyonnè-a Bondyé chwazi pou voyé-a.”

35Jézi diʼy, “Pé la èk sòti andidan nonm-lan!” Vyé lèspwi-a jété nonm-lan a tè douvan tout sé moun-an èk i sòti andidan nonm-lan san fèʼy ditò.

36Tout sé moun-an té étonnen, èk yo di bay yonn a lòt, “Ki kalté pawòl sa yé? I konmandé vyé lèspwi-a èk pouvwa èk lotowité, èk vyé lèspwi-a sòti andidan nonm-lan.” 37Èk nouvèl-la konsèné Jézi simen an tout péyi-a.

Jézi Djéwi An Chay Moun

(Mafyou 8:14-17; Mak 1:29-39)

38Jézi kité légliz sé Jwif-la èk i alé lakay Simon. Bon, bèlmè Simon té ka soufè èk an chay lafyèv, èk yo mandé Jézi pou édéʼy. 39Kon sa Jézi doubout a koté madanm-lan èk i panché kòʼy anlèʼy èk i konmandé lafyèv-la pou kité madanm-lan, èk lafyèv-la kitéʼy menm lè-a. Èk la menm i lévé èk i koumansé pwépawé manjé ba yo.

40Kon sòlèy té ka kouché, tout sé moun-an ki té ni jan ki malad mennen yo bay Jézi pou i té sa djéwi yo. I touché yo chak épi i djéwi yo tout. 41La té ni déotwa ki té ni vyé lèspwi andidan yo. Lè sé vyé lèspwi-a té ka sòti andidan yo, yo andjélé, “Nou sav ou sé Gason Bondyé,” Mé i fè yo tjenn silans, paski yo té sav i sété wa-a Bondyé voyé-a.

42Li denmen bonmaten Jézi alé adan an plas ki pa té ni kay ében moun ka wèsté. Mé sé moun-an chachéʼy toupatou, épi lè yo jwenn li yo mandéʼy pou wèsté épi yo, 43mé i wéponn yo, “Mwen ni pou alé an lòt plas osi pou mwen sa pwéché Bon Nouvèl konsèné ki mannyè Bondyé kay établi kondwit li adan on mannyè nèf, paski sé pou wézon sala mwen vini.” 44Épi i kontiné ka pwéché an sé légliz sé Jwif-la oliwon péyi sala.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index