Search form

Louk 7

Jézi Djéwi Sèvant Yon Ofisyé Militè Péyi Ronm

(Mafyou 8:5-13)

1Lè Jézi fini di tout sé bagay sala bay sé moun-an, i alé Kapènéyòm. 2La té ni yon chèf anpami sé sòlda-a an péyi Ronm ki té ni yon sèvant i té ka chéwi an chay ki té malad èk pawé pou mò. 3Lè i tann sa sé moun-an té ka di konsèné Jézi, i voyé adan ofisyé sé Jwif-la pou mandé Jézi pou vini djéwi sèvant li-a.

4Lè yo wivé oti Jézi yo plédé épiʼy. Yo di Jézi, “Nonm sala vo pou ou fè sa ba li, 5paski i enmen sé Jwif-la épi i péyé pou bati yon légliz ban nou.”

6Kon sa Jézi alé épi yo. I pa té tèlman lwen kay-la lè ofisyé militè-a voyé yon konpanni janʼy pou di Jézi, “Mèt, pa anbété kòʼw, paski mwen pa vo pou niʼw andidan kay mwen. 7Ni mwen pa konsidiwé ki mwen vo pou jwenn ou mwen menm. Mé annèk di pawòl-la èk sèvant mwen-an kay djéwi. 8Mwen sav sa paski mwen menm sé yon nonm ki anba kondwit ofisyé ki anho mwen, èk mwen ni sòlda ki anba kondwit mwen, èk mwen annèk ni pou di yo, ‘Alé,’ èk yo ka alé la menm, èk si mwen di nonm sala, ‘Vini,’ i ka vini la menm, èk si mwen konmandé sèvant mwen, ‘Fè sa,’ i ka fèʼy la menm.”

9Lè Jézi tann sa, i té étonnen. I tounen oliwon èk i di bay sé moun-an ki té ka swiv li-a, “Mwen ka di zòt, nonm sala ki pa on Jwif, mwen twouvé i kwè an mwen plis pasé sé Jwif-la.”

10Lè sala sé nonm-lan ki té vini oti Jézi-a viwé alé lakay chèf sòlda-a èk yo wè sèvant-lan djéwi.

Jézi Wésisité Yon Jennès

11Touswit apwé sa, Jézi alé adan yon vil yo ka kwiyé Nayin. Sé disip li-a èk an chay lézòt moun alé épiʼy. 12Kon i té ka antwé an vil-la i wè yo ka pòté yon moun ki mò alé téwé. Nonm mò-a sété sèl gason an madanm, mawiʼy té ja mò. Èk an chay jan vil-la té la épiʼy.

13Lè Jézi wè madanm-lan, tjèʼy fèʼy lapenn èk i diʼy, “Pa pléwé.” 14Jézi alé èk i touché senkèy-la, èk sé nonm-lan ki té ka pòtéʼy-la doubout. Jézi di, “Gason, mwen diʼw lévé.” 15Nonm mò-a lévé asid èk i koumansé palé, èk Jézi bay manmanʼy li viwé.

16Tout sé moun-an wèsté épi bouch gwan ouvè èk yo koumansé ka glowifyé Bondyé. Yo di, “An gwan pwòfèt ja pawèt anpami nou! Bondyé ja vini pou i édé sé moun li-an.” 17Nouvèl sala konsèné Jézi simen an tout vil Joudiya èk oliwon-an.

Jézi Palé Èk Sé Moun-an Konsèné Jan Batis

(Mafyou 11:2-19)

18Sé disip Jan Batis-la tann tout sa Jézi té ka fè-a. Lè yo di Jan Batis sa, 19i voyé dé anpami sé disip li-a oti Jézi pou mandéʼy, “Ès ou sé Mèsaya-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, ében ès nou ni pou kontiné gadé pou yon lòt moun?”

20Lè yo wivé yo di Jézi, “Jan Batis voyé nou mandéʼw ès ou sé Mèsaya-a ki té ni pou vini-an ében ès nou ni pou èspéyé pou yon lòt moun?”

21A menm mouman sala Jézi té ka djéwi an chay moun ki té malad èk diféwan kalité maladi, èk i fè jan ki té avèg wè klè, èk i té ka tiwé vyé lèspwi bay moun ki té ni vyé lèspwi andidan yo. 22Jézi wéponn sé disip Jan Batis-la, “Alé diʼy tout sa ou wè èk tann. Moun ki té avèg ka wè, moun ki té enfim ka maché, moun ki té ni maladi an lapo yo twapé djéwizon, moun ki té soud ka tann, moun ki té mò wésisité, èk moun ki pòv ka tann Bon Nouvèl-la. 23Bennédiksyon pou moun-an ki pa pèd lafwa an mwen.”

24Apwé sé konmisyonnè Jan Batis-la pati, Jézi palé bay sé moun-an konsèné Jan Batis. I di yo, “Ki sa zòt té alé wè an hòtè byen lwen-an? An moun ki pa sav sa i vlé, menm kon on latjé kòk ki ka panché népòt koté van-an vanté? 25Ki sa zòt té alé wè? Zòt pa alé wè on nonm ki té byen abiyé èk bèl had. Non, nonm ki ka abiyé èk bèl had ki chè an chay èk ki ni an chay bon bagay, sé lakay wa yo ka wèsté. 26Di mwen ki sa zòt té alé pou wè. Yon pwòfèt? Wi, mwen ka diʼw, zòt wè plis pasé yon pwòfèt. 27Paski sé konsèné Jan Batis lévanjil té ékwi lè Bondyé di, ‘Mwen kay voyé konmisyonnè mwen douvanʼw pou i sa pwépawé chimen-an baʼw.’ ” 28Jézi kontiné ka di yo, “La pa ni pyès moun ki enpòtan pasé Jan Batis. Mé moun-an ki mwens enpòtan anpami sé sa Bondyé ka kondwi-a, i ni pli pwivilaj pasé Jan Batis.”

29Jézi di, “Lè tout sé moun-an èk jis sé mové nonm-lan ki té ka anmasé taks bay gouvèdman-an tann sa Jan Batis di-a, yo kwèʼy èk yo di Bondyé dwèt, èk kon sa yo kité Jan Batis batizé yo. 30Mé sé Fawizyen-an èk sé titja lwa sé Jwif-la widjèkté divwa Bondyé èk yo wifizé kité Jan Batis batizé yo.

31“Ében, kon ki sa mwen kay di moun jòdi yé? 32Yo kon manmay ki ka jwé bò laplas. Yon gany ka andjélé sé lézòt-la, ‘Nou jwé mizik ki cho baʼw, mé ou pa dansé.’ ‘Nou chanté chanté ki twis baʼw, mé ou pa pléwé.’ 33Jan Batis vini èk i pa té ka ni manjé pen ében bwè diven, èk zòt di i ni yon denmou andidanʼy. 34Mwen, Gason Lézòm, vini èk mwen ka manjé èk bwè, èk zòt di, ‘Gadé nonm sala, i ka manjé an chay èk i sé yon gògè! I sé kanmawad sé moun-an ki ka anmasé taks èk lézòt péchè.’ 35Mé kanmenm lavi tout sa ki chwazi pou swiv Bondyé ka moutwé ki Bondyé savan.”

Jézi Lakay Simon, Yon Fawizyen

36Yon Fawizyen envité Jézi pou vini manjé dinen épiʼy. Jézi alé lakay nonm-lan épi i asid a tab pou i manjé.

37La té ni yon fanm an vil-la ki té ka viv an vyé lavi péché. I tann ki Jézi té kay manjé lakay Fawizyen-an, kon sa i mennen yon boutèy losyon ki té byen chè, 38èk i akoupi dèyè Jézi bò pyéʼy ka pléwé. I koumansé ka mouyé pyé Jézi èk dlo zyéʼy. Lè i fini i swiyé pyé Jézi èk chivéʼy, i bo pyé Jézi èk i fwoté yo èk losyon-an i té ni-an.

39Lè Fawizyen-an ki té envité Jézi lakay li-a wè sa, i di bay kòʼy, “Si nonm sala sété yon pwòfèt i té kay sav ki moun ki ka touchéʼy-la, èk i té kay sav ki kalité lavi péché fanm sala ka viv.”

40Jézi palé èk i di Fawizyen-an, “Simon, mwen ni yon bagay pou diʼw.”

Simon wéponn, “Wi titja, di mwenʼy.”

41Jézi koumansé diʼy pawabòl sala, “La té ni dé moun ki té ka dwé yon nonm ki té pwété yo lajan, yonn té ka dwé senk san dòla èk lòt-la té ka dwéʼy senkant dòla. 42Yo pyès pa té sa péyé nonm-lan viwé. Kon sa nonm-lan di yo yo pa bizwen péyéʼy viwé — kité sa. Kilès anpami yo dé-a ki kay kontan nonm sala plis?”

43Simon wéponn li, “Mwen sipozé moun-an ki té ka dwé plis lajan.”

Jézi diʼy, “Ou ja jijé byen.” 44Kon sa i tounen ka gadé fanm-lan èk i di Simon. “Ès ou wè madanm sala? Mwen vini lakay ou, ou pa ban mwen pyès dlo pou mwen sa lavé pyé mwen. Mé i mouyé pyé mwen èk dlo zyéʼy èvèk i swiyé yo èk chivéʼy. 45Ou pa bo mwen kon nou ni labitid ka fè lè nou ka di bonjou, mé madanm sala dépi lè i antwé-a, i pʼòkò doubout bo pyé mwen. 46Ou pa ban mwen lwil pou mwen fwoté tèt mwen kon nou ni labitid ka fè, mé madanm sala ja fwoté pyé mwen èk losyon. 47Kon sa mwen ka diʼw mwen ja pawdonnen gwo chay péchéʼy-la — sé pou sa i kontan mwen an chay. Èk moun-an ki wisivwè tizing pawdonnab pou tizing péché kay kontan mwen mwens.”

48Èk Jézi di madanm-lan, “Péchéʼw ja pawdonnen.”

49Lè sala sé moun-an ki té asid bò tab-la épiʼy-la di bay yonn a lòt, “Ki moun nonm sala kwè i yé, i ka jis pawdonnen péché?”

50Mé Jézi di madanm-lan, “Lafwaʼw ja sovéʼw hòd péchéʼw — alé an lapé.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index