Search form

Mak 4

Pawabòl Nonm-lan Ki Planté Gwenn-an

(Mafyou 13:1-23; Louk 8:4-15)

1Asou an lòt lokazyon Jézi té ka enstwi bò lanmè-a. Konpanni moun-an ki té asanblé oliwonʼy-lan té tèlman gwan, kon sa i antwé adan an kannòt asou lanmè-a épi i asid patan tout sé moun-an té asou lans-lan byen pwé lanmè-a. 2I enstwi sé moun-an an chay bagay an pawabòl, épi patan i ka enstwi yo-a, i di, 3“Kouté, la té ni an nonm ki alé an jaden pou i planté. 4Kon i té ka simen sé gwenn plan-an, adan tonbé asou twas-la koté moun ka pasé, épi sé jibyé-a vini épi yo manjé yo. 5Adan tonbé asou an plas ki té ni tizing tè mé anbaʼy té benyen kayè. Sé gwenn-an lévé vit paski tè-a pa té djè fwèt, 6mé lè sòlèy-la vini cho, i bwilé sé ti plan-an épi yo mò paski wasin yo pa té asé fon. 7Lézòt gwenn tonbé koté ki té ni wasin pyé pikan, épi kon sé pyé pikan-an lévé yo anpéché sé plan-an pwofité, épi pou lapéti sa yo pa té sa pòté. 8Mé adan tonbé asou bon tè, épi yo lévé épi yo pòté byen. Adan pyé pòté twant gwenn, lézòt pòté swasant gwenn, épi i ni pyé ki jis pòté yon san.” 9Épi Jézi di, “Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté.”

10Apwé sé moun-an alé, sé douz zapòt-la épi sé lézòt sé moun-an ki té oliwonʼy-lan mandéʼy konsèné pawabòl-la. 11I di yo, “Zòt ja wisivwè sigwé-a konsèné mannyè-a Bondyé ka kondwi-a. Mé sé moun-an ki pa entéwésé pou konnèt Bondyé-a kay tann tout bagay an pawabòl, 12kon sa yo pé ka toujou wè mé sa yo wè-a pa janmen afèkté tjè yo, épi yo pé ka toujou tann mé yo pa janmen konpwann, avan yo tounen jwenn Bondyé épi Bondyé pawdonnen péché yo.”

13Épi Jézi di yo, “Ou vlé di zòt pa konpwann pawabòl sala? Ki mannyè zòt kay konpwann pyès pawabòl? 14Menm mannyè nonm-lan té ka simen sé gwenn-an, sé kon sa Bon Nouvèl-la ka simen. 15Adan moun, yo menm kon sé gwenn-an ki tonbé asou twas-la lè Bon Nouvèl-la té simen an tjè yo. Kon yo tann Bon Nouvèl-la, Satan vini épi i tiwé Bon Nouvèl-la ki té planté an tjè yo-a. 16I ni adan moun, yo menm kon sé gwenn-an ki té tonbé asou plas-la ki ni tizing tè-a mé anbaʼy benyen kayè-a. Yo tann Bon Nouvèl-la, épi la menm yo wisivwèʼy épi djèwté. 17Mé kon yo pa té ni wasin an tjè yo, yo pa diwé lontan. Lè twakasman ében pèsikasyon koumansé pou lapéti Bon Nouvèl-la, yo pa té sa kontiné. 18I ni moun, yo menm kon sé gwenn-an ki té tonbé anpami wasin pyé pikan-an, yo tann Bon Nouvèl-la 19mé yo katjilé an chay asou tan-an yo ka viv-la, mannyè yo té vlé ni wichès, épi tout lòt kalité bagay antwé épi toufé Bon Nouvèl-la, épi pou lapéti sa, yo pa té sa pwodwi fwi. 20Mé i ni lòt moun ki menm kon sé gwenn-an ki tonbé asou bon tè-a. Yo tann Bon Nouvèl-la, yo aksèptéʼy épi yo pwodwi fwi, adan twant, adan swasant épi adan yon san.”

An Lanp Anba An Chòdyè

(Louk 8:16-18)

21Jézi di yo, “Ou pa kay limen an lanp pou météʼy anba an bonm ében anba an kouch, kouman. Pa asou an tab ou ka météʼy, an? 22Kon sa népòt bagay ki ja séwé kay vini an klèté, épi anyen ki kouvè kay dékouvè. 23Si an moun ni zòwèy pou i kouté, i sipozé kouté.”

24Épi i di ankò, “Pwan bon pokosyon sa ou tann! Paski pli ou ka mété lésisyon Bondyé andidan tjèʼw épi an laviʼw-la, pli Bondyé kay baʼw konpwann, épi i kay baʼw jik pli pasé sa. 25Bondyé kay bay nonm-lan ki ja ni-an pli, mé nonm-lan ki pa ni anyen-an, jik tizing-lan i ni-an Bondyé kay pwanʼy lanmenʼy.”

Pawabòl Sé Gwenn-an Ki Lévé-a

26Jézi kontiné épi i di, “Mi sé kon sa kondwit Bondyé kay yé. I sé menm kon an nonm ki té ka simen an konmès gwenn asou tjò té i té ja pwépawé. 27Épi menm si nonm-lan ka dòmi lannwit épi asou pyéʼy lajouné, sé gwenn-an ka lévé èk pwofité épi nonm-lan pa sa èspliké ki mannyè sa ka fèt. 28Tè-a pa kòʼy sèlman ki fè plan-an lévé épi pwodwi: Pwèmyéman pyé-a lévé, apwé sa i fléwi épi apwé sa tout gwenn-an ka sòti. 29Lè sé gwenn-an vini mi, nonm-lan ka koumansé tjouwiʼy paski tan wékòt-la ja wivé.”

Pawabòl Gwenn Moutad-la

(Mafyou 13:31-32, 34; Louk 13:18-19)

30Jézi mandé, “Ki sa nou kay di gouvèdman-an Bondyé kay kondwi-a ka sanm? Ében ki pawabòl nou kay sèvi pou èsplikéʼy? 31I menm kon an gwenn moutad, ki sé pli piti gwenn an moun sa planté an tè-a. 32Mé lè ou plantéʼy i ka lévé épi pwofité plis pasé tout lézòt pyé lédjim, épi bwanch li ka vini tèlman gwo kon sa jibyé sa vini épi jis fè nich yo adanʼy.”

33Épi kon Jézi pwéché konmisyonʼy-lan bay sé moun-an, i sèvi an chay lézòt pawabòl kon sé sala. Épi i di yo menm kantité yo té sa konpwann. 34I pa di sé moun-an anyen anba i sèvi an pawabòl, mé lè Jézi épi sé disip-la té pa kò yo, i èspliké tout bagay ba yo.

Jézi Fè An Mové Tan Doubout

(Mafyou 8:23-27; Louk 8:22-25)

35Menm jou sala lè sòlèy kouché, Jézi di sé disip li-a, “Annou alé asou tè-a ki lòt fasad lanmè-a.” 36Kon sa yo kité latilyé sé moun-an dèyè yo épi sé disip-la pwan Jézi, ki té ja adan kannòt-la, épi yo mennenʼy alé èk yo. La té ni lòt kannòt ki swiv yo osi. 37An mové van lévé épi sé lanm-lan koumansé pété andidan kannòt-la, épi kannòt-la té ka koumansé plen dlo. 38Jézi té andidan kannòt-la ka dòmi, tèt li asou an tòch. Sé disip-la lévéʼy épi yo di, “Mèt, nou ja pwèskè péwi épi ou pa menm mélé?”

39Jézi lévé épi i di van-an, “Mwen ka konmandéʼw, tonbé nèt!” épi i di sé lanm-lan, “Doubout lévé!” La menm van-an tonbé nèt épi la pa té ni pa yon lanm ankò. 40Jézi di sé disip li-a, “Pouki zòt pè otan? Ou vlé di mwen zòt pʼòkò ni lafwa toujou?”

41Yo té ka twanblé kon an fèy épi yo di bay yonn a lòt, “Mésyé, sa ki nonm sala? Jik van-an épi sé lanm-lan ka koutéʼy!”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index