Search form

Mak 7

Twadisyon Sé Jwif-la

(Mafyou 15:1-9)

1Sé Fawizyen-an épi adan sé titja lwa sé Jwif-la ki té sòti Jérouzalèm-lan asanblé oliwon Jézi. 2Yo apèsivwè adan sé disip Jézi-a té ka manjé épi yo pa té nétwayé lanmen yo mannyè sé Fawizyen-an té di an moun sipozé nétwayé lanmen yo avan yo té sa manjé. 3Sé Fawizyen-an épi tout sé lézòt sé Jwif-la té ni an sèten twadisyon ki té byen enpòtan pou yo: Yo pa ka manjé anba yo lavé lanmen yo mannyè-a ayèl yo épi lwa wilizyon yo té moutwé yo pou fèʼy-la, 4ni yo pa ka manjé anyen ki sòti an laplas-la anba yo lavéʼy kon yo té moutwé yo pou fè. Épi yo té ka swiv an chay lézòt twadisyon, kon mannyè pou lavé vè épi pòt èk tout vésèl ki té fèt an tjwiv.

5Kon sa sé Fawizyen-an épi sé titja lwa sé Jwif-la mandé Jézi, “Pouki sé disip ou-a pa ka swiv sé bagay-la ayèl nou moutwé-a, mé pito sa yo ka manjé épi lanmen ki pa nèt?”

6Jézi wéponn yo, “Pwòfèt Izaya pa té manti lè i té déklawé pawòl Bondyé konsèné zòt! Zòt ipokwit menm mannyè i té ékwi an liv li lontan, i di,

‘Sé moun sala ka ban mwen lonnè épi bouch yo,

mé an tjè yo, yo pa ka ban mwen pyès lonnè.

7Yo ka adowé mwen an ven,

paski yo ka enstwi konmandman nonm fè akwèdi yo té lwa Bondyé.’

8“Zòt mété lwa Bondyé-a asou koté épi zòt ka obéyi lwa nonm. 9Zòt ja dékouvè an bon mannyè pou widjèkté lwa Bondyé pou zòt sa établi lwa zòt menm. 10Moziz té ékwi, ‘Wèspèkté papaʼw épi manmanʼw,’ épi ‘Pyèsonn ki malpalé papaʼy ében manmanʼy sipozé pou mò.’ 11Mé zòt ka moutwé sé moun-an an lwa ki di si an moun sipozé bay manmanʼy épi papaʼy an bagay i sa kwiyéʼy ‘kòbann’ — sa vlé di sa sé an kado i ja bay Bondyé. 12Èk dépi i fè sa i pa ni pou bay manmanʼy épi papaʼy ankò. 13Épi mannyè zòt ka enstwi lézòt-la ka moutwé ou pa ni pyès wèspé pou pawòl Bondyé. Épi la ni an chay lézòt bagay kon sa zòt ka fè.”

Sa Ki Ka Anpéché Bondyé Aksèpté An Moun

(Mafyou 15:10-20)

14Jézi kwiyé sé moun-an ankò épi i di yo, “Kouté mwen, zòt tout, épi konpwann. 15I pa ni anyen dèwò an moun ki antwé an bouch li ki sa anpéché Bondyé aksèptéʼy. Mé sé bagay-la ki ka sòti an tjè an moun-an, sé sa ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy. [ 16Si ou ni zòwèy, ou sipozé kouté.]”

17Épi lè Jézi kité sé moun-an épi i alé an kay-la koté i té ka wèsté-a, sé disip li-a mandéʼy konsèné pawabòl sala. 18Jézi di yo, “Zòt menm pa ni lakonpwann nonplis? Zòt pa wè sé pa bagay-la ki antwé an bouch an moun ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy? 19Paski bagay-la i manjé-a pa ka antwé andidan tjèʼy mé pito andidan boudenʼy, épi apwé i sòti an boudenʼy i ka alé adan an pwévit.” (Kon sa Jézi déklawé tout manjé aksèptab pou manjé.)

20Jézi kontiné, “Sa ki sòti an tjè an moun, sé sa ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy. 21Sé sa ki an tjè moun ki ka fè yo katjilé sa ki pa bon, yo ka viv an lavi malpwòp, yo ka vòlè, yo ka tjwé, yo ka fè adiltè, 22yo vowas, yo ka fè movèzté, yo ka kwennen, yo ka viv an vyé lavi, yo ka jalou, yo ka nwèsi non lézòt, yo ka kwè yo enpòtan, yo kouyon. 23Sé tout sé bagay sala ki ka sòti andidan an nonm ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy.”

Lafwa An Madanm

(Mafyou 15:21-28)

24Jézi kité plas-la ko i té yé-a épi i alé adan an lòt plas ki té pwé vil Taya. I antwé an kay-la koté i té kay wèsté-a épi i pa té vlé pyèsonn sav. Mé sa pa té sa wèsté kon an sigwé. 25An sèten madanm té ni an ti fi ki té ni an vyé lèspwi andidanʼy. Lè madanm-lan tann konsèné Jézi, i alé la menm épi i tonbé an pyéʼy. 26Madanm-lan pa té an Jwif. I té fèt an pawès Fènisiya, ki an péyi Siriya. I di Jézi, “Mwen ka mandéʼw, souplé, tiwé vyé lèspwi sala an ti fi mwen-an.”

27Mé Jézi wéponn li, “Annou swen sé manmay-la avan. I pa dwèt pou ou sa pwan manjé sé manmay-la épi bay chyenʼy.”

28Madanm-lan wéponn, “Mèt, sa vwé, mé jik sé chyen-an ki anba tab-la ka manjé lèstan sé manmay-la.”

29Kon sa Jézi diʼy, “Pou kalité wépons sala, ou sa alé lakay ou. Vyé lèspwi-a ja sòti an ti fiʼw-la.”

30Madanm-lan viwé lakay li épi i jwenn ti manmay-la kouché asou kouch-la. Épi vyé lèspwi-a té ja sòti an li.

Jézi Ni Pouvwa Pou Djéwi Sa Ki Soud Èk Sa Ki Moumou

31Lè Jézi kité Taya i alé Sidon épi i viwé bò Lanmè Galili pa plas-la yo ka kwiyé Dis Vil-la. 32Déotwa moun mennen an nonm ba li ki té soud, épi nonm-lan pa té sa byen palé nonplis. Yo di Jézi, “Souplé, pasé lanmen djéwizon asouʼy.”

33Kon sa Jézi mennen nonm-lan asou koté hòd sé moun-an, i mété dwèt li an zòwèy nonm-lan, i kwaché, épi i touché lanng nonm-lan. 34Épi Jézi gadé an syèl épi i pwan an gwo lèspiwasyon akwèdi i té sòti an fon tjèʼy épi i di an langaj li menm, “Èfata,” sa vlé di, “Ouvè!” 35La menm nonm-lan koumansé tann byen épi i koumansé palé san pyès twaka.

36La Jézi konmandé yo pou pa di sa ki fèt la bay pyèsonn. Mé pli Jézi konmandé yo pou pa di sa, sé pli yo diʼy. 37Épi tout sa ki tann wèsté épi bouch gwan ouvè épi yo di, “É é, gadé mannyè i ka fè tout bagay byen! I ka jis fè sa ki soud tann épi sa ki moumou, i ka fè yo palé!”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index