Search form

Mak 8:31

Jézi Palé Konsèné Soufwans Li Épi Lanmòʼy

(Mafyou 16:21-28; Louk 9:22-27)

31Apwé sa, Jézi koumansé enstwi sé disip li-a épi i di, “Mwen, Gason Lézòm, kay soufè an chay, épi sé ofisyé légliz-la, sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la, yo tout kay widjèkté mwen. Yo kay tjwé mwen épi apwé twa jou, mwen kay wésisité hòd lanmò.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index