Search form

Mafyou 10

Non Sé Zapòt Jézi-a

(Mak 3:13-19; Louk 6:12-16)

1Jézi kwiyé douz disip li-a ansanm épi i ba yo pouvwa pou tiwé vyé lèspwi épi pou djéwi tout kalité maladi.

2Mi sé non sé douz zapòt-la: Pwèmyé-a sé Simon yo té ka kwiyé Pita, épi fwèʼy Androu. La té ni Jémz épi fwèʼy Jan, dé gason Zèbèdi-a. 3La té ni Filip épi Batolonmi, Tonmas épi Mafyou, nonm-lan ki té ka anmasé taks-la. La té ni Jémz, gason Alfiyòs-la, épi Tadiyòs. 4La té ni Simon, an manm an patizan Zèlòt-la, épi la té ni Jida Iskariyòt ki té kay twayi Jézi.

Jézi Enstwi Douz Disip Li-a

(Mak 6:7-13; Louk 9:1-6)

5Jézi voyé sé douz nonm sala alé, mé avan yo alé i konmandé yo, “Pa alé adan pyès sé vil sé moun-an ki pa Jwif-la ni an sé vil Sanmariya-a, 6mé alé pito anpami sé jan Izwayèl-la ki ja kité Bondyé-a, ki menm kon mouton ki pèd mèt yo. 7Ay pwéché ba yo épi di yo, ‘Bondyé ka vini touswit pou kondwi.’ ”

8Jézi di yo, “Djéwi moun ki malad, wésisité moun mò, djéwi moun ki ni maladi lapo, épi tiwé vyé lèspwi andidan moun. Ou ja wisivwè pouvwa sala pou anyen, kon sa alé fè sé bagay sala bay moun san péyiman. 9Lè ou ka alé, pa alé épi pyès lajan an pòch ou. 10Pa mennen on sak ki ni manjé pouʼw manjé, ni lòt chimiz ében soulyé, ében on baton, paski sé moun-an ou kay alé édé-a sipozé baʼw tout sa ou bizwen.

11“Lè ou wivé adan on vil ében on vilaj, gadé pou an bon moun ki kay kontan pouʼw sa wèsté lakay li, épi wèsté épiʼy pou jis lè ou pawé pou alé. 12Lè ou antwé adan an kay, di, ‘Bennédiksyon Bondyé anlè jan kay sala.’ 13Si sé moun-an ki an kay-la kontan pouʼw sa wèsté andidan kay sala, bennédiksyon-an kay wèsté an kay-la. Mé si yo pa vléʼw wèsté an kay-la, bennédiksyon-an kay witounen épiʼw. 14Si moun adan on kay ében adan on vil pa vlé wisivwèʼw, ni kouté sa ou ni pou di yo, soukwé lapousyè pyéʼw épi alé, pou moutwé yo ja péché paski yo wifizé koutéʼw. 15Épi mwen ka asiwéʼw, jou jijman-an Bondyé kay pini sé moun sala pli mové pasé sé moun Sòdonm épi Gomòra-a.”

Jézi Di Sé Disip-la Moun Kay Pèsikité Yo

(Mak 13:9-13; Louk 21:12-17)

16Jézi di sé disip li-a, “Kouté, mwen ka voyéʼw menm kon mouton anpami chyen mawon. Ou sipozé malis menm kon an sèpan, épi dous kon an toutwèl. 17Mé pwan pokosyon! La kay ni nonm ki kay awétéʼw épi yo kay mennenʼw lodyans épi yo kay bat ou èk fwèt an sé légliz sé Jwif-la. 18Pou lapéti mwen moun kay tjenbéʼw épi kay mennenʼw lodyans douvan gouvènè épi wa, épi sa kay baʼw an chans pou di yo épi nasyon yo Bon Nouvèl-la. 19Lè yo mennenʼw lodyans, pa katjilé ki sa pouʼw di, ni ki mannyè pouʼw diʼy, mé lè lè-a wivé, Bondyé kay diʼw ki sa pou di, 20paski sé pawòl-la ou kay palé-a sé pa sa ou, mé sé Lèspwi Bondyé ki kay baʼw pawòl-la pou palé-a.

21“Fwè kay twayi fwè yo épi fè yo kondanné yo pou lanmò. Papa kay fè ich yo menm bagay-la, épi ich kay tounen kont manman épi papa, épi fè yo kondanné yo pou lanmò. 22Tout moun kay hayiʼw pou lapéti mwen, mé Bondyé kay sové tout moun ki tjenbé fò pou jis an bout-la. 23Lè yo pèsikitéʼw adan an vil, kouwi adan an lòt. Mwen ka asiwéʼw, ou pa kay ni tan pasé adan tout vil ki an péyi Izwayèl avan Gason Lézòm-lan vini.

24“An titja pli enpòtan pasé moun-an i ka enstwi-a, épi mèt-la pli enpòtan pasé sèvant li. 25Moun-an titja-a ka enstwi-a sipozé vini menm kon titjaʼy, épi sèvant-lan sipozé vini menm kon mèt li. Si yo ka kwiyé mwen ki mèt kay-la vyé non kon Bèlzibòb, yo kay kwiyé zòt, sé jan kay-la, pli mové non pasé sa.

Pa Pè Moun Mé Pè Bondyé

(Louk 12:2-7)

26“Ou pa ni pou pè lèlmiʼw, paski tan-an ka vini lè tout bagay moun té fè an sigwé kay pawèt aklè pou tout moun wèʼy. 27Sa mwen ka diʼw an sigwé, sé pouʼw wépétéʼy an piblik, épi sa mwen ja diʼw an séwan, sé pouʼw mouté asou tèt kay-la épi héléʼy fò. 28Pa pè sé moun-an ki sa tjwé kò-a mé ki pa sa tjwé lam-lan. Pè Bondyé pito ki sa détwi ni lam-lan épi kò-a an lanfè. 29Ès dé ti jibyé pa ka vann pou dé sou? Épi pa menm yonn an sé ti jibyé sala ki ka tonbé atè si Papaʼw Bondyé pa vlé sa fèt. 30Mé Bondyé jis konnèt konmen bwanch chivé ki an tèt ou. 31Kon sa pa pè! Ou ni pli valè pasé an chay jibyé!

Aksèpté Ében Widjèkté Jézi

(Louk 12:8-9)

32“Si an moun di an piblik i sé disip mwen, mwen kay di menm bagay-la ba li douvan Papa mwen ki an syèl. 33Mé si an moun widjèkté mwen an piblik, mwen kay widjèktéʼy menm mannyè-a douvan Papa mwen ki an syèl.

Jézi Ka Annékòz Divizyon Anpami Lézòm

(Louk 12:51-53; 14:26-27)

34“Pa kwè mwen vini pou mennen lapé an latè-a. Non, mwen pa vini pou mennen lapé, mé mwen vini pou mennen divizyon. 35Mwen vini pou fè gason tounen kont papa yo, fi tounen kont manman yo, épi bèlfi tounen kont bèlmè yo. 36Sé jan kay an nonm ki kay pli mové lèlmiʼy.

37“Népòt moun ki enmen papaʼy ében manmanʼy plis pasé mwen pa vo pou sé disip mwen, épi népòt moun ki enmen fiʼy ében gasonʼy plis pasé mwen pa vo pou sé disip mwen. 38Moun-an ki pa pwan kwaʼy èk swiv mwen-an pa vo pou disip mwen. 39Népòt moun ki vlé sové laviʼy kay pèdi lavi étonnèl, mé népòt moun ki pèdi laviʼy pou lapéti mwen kay jwenn lavi étonnèl.

Péyiman

(Mak 9:41)

40“Népòt moun ki wisivwèʼw wisivwè mwen, épi népòt moun ki wisivwè mwen wisivwè Bondyé ki voyé mwen. 41Népòt moun ki wisivwè an pwòfèt paski i sé an pwòfèt kay jwenn menm péyiman épi pwòfèt-la. Épi népòt moun ki wisivwè an nonm ki dwèt paski nonm sala dwèt kay jwenn menm péyiman épi nonm dwèt-la. 42Mwen ka asiwéʼw, menm sé an pòt dlo fwèt an moun bay yonn an sé pli piti disip mwen-an paski i sé disip mwen, moun sala kay jwenn péyimanʼy pou sa.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index