Search form

Mafyou 15

Twadisyon Sé Jan Lontan-an

(Mak 7:1-13)

1Déotwa Fawizyen épi titja lwa sé Jwif-la sòti Jérouzalèm épi yo vini dèyè Jézi. Yo mandéʼy, 2“Pouki sé disip ou-a ka dézobéyi sé twadisyon-an sé jan lontan-an kité ban nou-an? Yo pa ka lavé lanmen yo adan an mannyè ki dwèt avan yo manjé!”

3Jézi wéponn yo, “Pouki ou menm ka dézobéyi lwa Bondyé pouʼw sa swiv twadisyon ou menm? 4Bondyé di, ‘Wèspèkté papaʼw épi manmanʼw,’ épi ‘moun-an ki palé manmanʼy ében papaʼy mal-la sipozé mò.’ 5Mé twadisyon zòt ka di si an moun ni an bagay pouʼy bay manmanʼy ében papaʼy, épi i di i ja pwonmèt pou bay Bondyé bagay sala, 6i pa oblijé bay manmanʼy ében papaʼy anyen. Kon sa lè ou ka di sa, ou ka dézobéyi lwa Bondyé pouʼw obéyi twadisyonʼw. 7Débann ipokwit! Izaya palé lavéwité-a lè i té di pawòl sala asou zòt, i di,

8‘Bondyé di, sé moun sala ka onnowé mwen épi bouch yo,

mé yo pa vlé fè sa mwen ka di yo.

9I pa ka fè pyès syans pou yo adowé mwen,

paski yo ka enstwi lwa yo menm akwèdi sé lwa mwen yo yé.’ ”

Sé Bagay-la Ki Ka Sali Tjè An Moun

(Mak 7:14-23)

10Jézi kwiyé sé moun-an épi i di yo, “Kouté épi konpwann ki sa mwen ka diʼw-la! 11Sé pa manjé-a ki ka antwé andidan bouch an moun ki ka fèʼy mové an zyé Bondyé, mé sé sa ki ka sòti andidan bouch li.”

12Apwé sa, sé disip-la vini koté Jézi épi yo diʼy, “Ès ou sav ou té ofwansé sé Fawizyen-an lè ou té di sa?”

13Jézi wéponn épi i di yo, “Papa mwen ki an syèl kay haché tout plan i pa planté. 14Kité yo bat mizè yo. Yo sé menm kon an nonm avèg ki ka mennen an lòt avèg, épi lè yon avèg ka mennen an lòt, yo toulé dé kay tonbé an kannal.”

15Pita vini koté Jézi épi i diʼy, “Di nou sa pawabòl manjé-a vlé di.”

16Jézi di yo, “Ou san lakonpwann menm kon yo. 17Ou vlé di mwen ou pa sav anyen an moun manjé ki désann andidan boudenʼy kay sòti dèwò? 18Mé sé mové bagay-la ki andidan tjè an moun ki ka sòti an bouch li, épi sé sa ki ka fèʼy mové an zyé Bondyé. 19Paski vyé lidé ki ka sòti andidan tjèʼy ka fèʼy tjwé moun, ka fèʼy fè adiltè, ka fèʼy kouwi vyé lavi, ka fèʼy vòlè, ka fèʼy manti an lodyans kont an lòt moun, épi i ka fèʼy palé moun mal. 20Sé bagay kon sa ki ka fè tjè an moun sal, épi sé pa lè an moun manjé san i lavé lanmenʼy kon sé Fawizyen-an ka di. Si an moun manjé san i lavé lanmenʼy, sa pa ka fèʼy mové an zyé Bondyé.”

Yon Madanm Ki Pa Té Jwif Kwè An Jézi

(Mak 7:24-30)

21Lè Jézi kité koté i té yé-a, i alé an lòt koté ki té tou pwé Taya épi Sidon. 22Épi paditan i la, an madanm ki sé pa té an Jwif vini kotéʼy épi i diʼy, “Mèt, désandan Wa David, ni konpasyon anlè mwen. Mwen ni an tifi ki ni an vyé lèspwi andidanʼy épi i ka soufè an pil.”

23Mé Jézi pa wéponn li. Sé disip-la di Jézi, “Souplé, voyé madanm-lan alé paski i ka pléwé dèyè nou.”

24Jézi di, “Bondyé té voyé mwen pou sé jan Izwayèl-la tousèl, sé Jwif-la ki ja kité Bondyé-a. Yo menm kon mouton ki pèd gadyenn yo.”

25Mé madanm-lan ajounou an pyé Jézi. I diʼy, “Mèt, édé mwen!”

26Mé Jézi wéponn li adan an pawabòl. I di, “I pa bon pou pwan manjé sé manmay-la èk jétéʼy bay chyen.”

27Lè i diʼy sa, madanm-lan wéponn an menm pawabòl-la. I di, “Wi Mèt, mé jis sé chyen-an ki ka manjé sé miyèt manjé-a ki ka sòti asou tab mèt yo tonbé atè-a.”

28Lè i di sa, Jézi di madanm-lan, “Ou ni an chay lafwa! Mwen kay fè sa ou vlé mwen fè-a.” Épi tifi-a té djéwi menm lè sala.

Jézi Djéwi An Chay Moun

29Jézi kité koté i té yé-a épi i alé bò Lanmè Galili-a épi i mouté asou tèt an ti mòn épi i asid. 30An gwan latilyé moun vini kotéʼy épi yo mennen an chay moun ki té ni diféwan maladi. La té ni sa ki pa té sa maché, sa ki avèg, sa ki enfim, sa ki moumou, épi an chay lézòt moun malad, épi yo mennen sé moun sala bay Jézi, épi i djéwi yo. 31Lè sé moun-an wè sé moumou-an ka palé, sa ki enfim djéwi, sé moun-an ki pa té sa maché-a ka maché, épi moun ki té avèg ka wè klè, yo té sipwi an chay épi yo glowifyé Bondyé sé jan Izwayèl-la.

Jézi Bay Kat Mil Moun Manjé

(Mak 8:1-10)

32Jézi kwiyé sé disip li-a épi i di yo, “Sé moun sala ka fè mwen lapenn. I ja ni twa jou dépi yo isi-a épi mwen, épi atjwèlman yo pa ni anyen pou yo manjé, mé mwen pa vlé voyé yo alé lakay yo kon sa, paski fèblès pé pwan yo asou chimen.”

33Sé disip-la wéponn li, yo di, “La pa ni pyèsonn ka wèsté isi-a. Ki koté nou kay jwenn asé pen pou bay tout sé moun sala manjé?”

34Jézi di yo, “Konmen pen ou ni la?”

Yo di Jézi, “Nou ni sèt pen épi déotwa ti pwéson.”

35I fè sé moun-an asid atè-a, 36i pwan sèt pen-an épi sé pwéson-an, épi i wimèsyé Bondyé èk i kasé yo, épi i bay sé disip-laʼy. Sé disip-la menm pwanʼy épi yo sépawéʼy bay tout sé moun-an ki té la-a. 37Lè tout moun fin manjé bouden yo plen, sé disip-la anmasé sèt panyen an sé mòso-a ki té wèsté-a. 38La té ni kat mil (4,000) nonm ki manjé, apa di madanm épi ti manmay.

39Lè yo fin manjé, Jézi voyé yo alé, épi i antwé adan an kannòt épi i alé adan an plas yo té ka kwiyé Magadan.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index