Search form

Mafyou 16

Adan Sé Fawizyen-an Épi Sadisyen-an Mandé An Miwak

(Mak 8:11-13; Louk 12:54-56)

1Déotwa Fawizyen épi Sadisyen vini koté Jézi pou yo wè si yo té sa kwennenʼy. Kon sa yo mandéʼy pou fè an miwak pou yo wè si i ni pouvwa Bondyé pou vwé. 2Mé Jézi di yo, “Lè sòlèy ka kouché, ou ka di, ‘Denmen bonmaten nou kay ni an bèl botan paski syèl-la wouj.’ 3Épi an li bonmaten, ou ka di, ‘Lapli kay tonbé, paski tan-an mawé.’ Lè ou gadé syèl-la, ou sa di ki kalité tan i kay ni. Ou ka wè tout sé bagay sala èk ou ka konpwann yo, mé lè ou gadé sa mwen ka fè, ou pa ka konpwann li, ni ou pa ka sav ki moun mwen yé. 4Ében, pa dé méchan ou méchan! Ou ka tounen kont Bondyé! Ou pa kay wè mwen fè pyès miwak pasé sa ki té fèt an tan Jonna-a.” Jézi kité yo épi i alé.

Lèlven Sé Fawizyen-an Épi Sé Sadisyen-an

(Mak 8:14-21)

5Sé disip-la janbé lòt bò Lanmè Galili-a, mé yo té obliyé mennen pen épi yo. 6Jézi di yo, “Véyé kò zòt épi lèlven sé Fawizyen-an épi sé Sadisyen-an.”

7Sé disip-la koumansé palé anpami kò yo. Yo di, “Sé paski nou pa mennen pen i di nou sa.”

8Mé Jézi sav ki sa yo té ka di-a épi i di yo, “Pouki ou katjilé sé paski ou pa mennen pen mwen di sa? Lafwaʼw fèb toubonnman! 9Ou vlé di mwen ou pa konpwann toujou? Ou pa chonjé lè mwen té kasé senk pen pou té bay senk mil (5,000) moun manjé? Épi konmen panyen pen ou té anmasé lè yo fin manjé? 10Épi lè mwen té kasé sèt pen bay kat mil (4,000) nonm, konmen panyen ou anmasé? 11Ki mannyè ou pa konpwann sé pa pen mwen ka palé lè mwen diʼw véyé kòʼw épi lèlven sé Fawizyen-an épi sé Sadisyen-an?”

12Lè sala sé disip-la vin konpwann sé pa té lèlven yo ka mété an pen i té ka palé, mé sé sa sé Fawizyen-an épi sé Sadisyen-an té ka enstwi-a.

Pita Déklawé Sé Jézi Ki Mèsaya-a

(Mak 8:27-30; Louk 9:18-21)

13Jézi alé adan sé ti plas-la ki bò vil Sizariya Filipay épi lè i wivé la, i mandé sé disip li-a, “Ki moun sé moun-an di mwen Gason Lézòm-lan yé?”

14Sé disip-la di, “Adan di ou sé Jan Batis, an lòt konpanni di ou sé Ilaydja, épi an lòt konpanni di ankò ou sé Jérémaya ében yonn an sé lézòt pwòfèt-la.”

15Jézi mandé yo, “Mé ou menm, ki moun ou ka di mwen yé?”

16Lè i di sa Pita wéponn li, “Ou sé Mèsaya-a, Gason Bondyé ki ka viv pou tout tan.”

17“Sa bon an chay pou ou Simon, gason Jonna! Pyès moun asou latè-a pa moutwéʼw sa, mé sé Papa mwen ki an syèl ki wévélé sa diwèktiman baʼw. 18Mwen ka diʼw, Pita, ou sé an wòch, épi asou fondasyon kayè sala mwen kay bati légliz mwen, épi pouvwa lanmò pa kay sa genyen a bout li. 19Mwen kay baʼw dwa pou di moun ki mannyè pou yo vini anba kondwit Bondyé, épi sa ou anpéché fèt asou latè-a pa kay fèt an syèl, épi sa ou kité fèt asou latè-a kay fèt an syèl.”

20Épi Jézi di sé disip li-a pa di pyèsonn sé li ki Mèsaya-a.

Jézi Palé Asou Soufwans Li Épi Lanmòʼy

(Mak 8:31–9:1; Louk 9:22-27)

21Dépi tan sala, Jézi koumansé palé aklè bay sé disip li-a. I di yo, “Mwen ni pou alé Jérouzalèm, épi sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa-a épi sé ofisyé Jwif-la kay fè mwen soufè an chay. Yo kay fè moun tjwé mwen, mé lè i ni twa jou, mwen kay wésisité.”

22Pita mennen Jézi asou koté épi i diʼy, “Kité Bondyé pwézèvéʼw sa, Mèt! Sa pa sipozé wivéʼw pyès!”

23Jézi tounen épi i di Pita, “Sòti bò mwen! Ou vlé fè twavay Satan! Ou sé on bawad an chimen mwen. Lidé sala pa sòti an Bondyé. Sé lézòm ki ka katjilé kon sa.”

24Jézi di sé disip li-a, “Si an nonm vlé vini disip mwen, i ni pou pòté kwaʼy épi swiv mwen. Sa vlé di inyowé kòʼy pou lapéti mwen, 25paski moun-an ki tjenn laviʼy pou kòʼy kay pèdiʼy, mé moun-an ki pèd laviʼy pou lapéti mwen kay jwenn lavi étonnèl. 26Ki pwofi an moun kay ni si i genyen tout latè-a épi i pèdi lavi étonnèl? La pa ni anyen i sa bay pou jwenn lavi étonnèl. 27Paski Gason Lézòm-lan kay vini épi sé nanj li-a an gwan pouvwa Papaʼy épi i kay bay tout moun sa yo méwité pou mannyè yo viv asou latè-a. 28Mwen ka asiwéʼw, la ni moun isi-a ki pa kay ni tan mò avan yo wè Gason Lézòm-lan vin kondwi.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index