Search form

Mafyou 16:21

Jézi Palé Asou Soufwans Li Épi Lanmòʼy

(Mak 8:31–9:1; Louk 9:22-27)

21Dépi tan sala, Jézi koumansé palé aklè bay sé disip li-a. I di yo, “Mwen ni pou alé Jérouzalèm, épi sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa-a épi sé ofisyé Jwif-la kay fè mwen soufè an chay. Yo kay fè moun tjwé mwen, mé lè i ni twa jou, mwen kay wésisité.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index