Search form

Mafyou 21

Jézi Antwé Jérouzalèm

(Mak 11:1-11; Louk 19:28-40; Jan 12:12-19)

1Lè Jézi épi sé disip li-a wivé tou pwé Jérouzalèm adan on vilaj yo ka kwiyé Bèfaj, bò Mòn Òliv-la, i voyé dé an sé disip li-a alé douvan 2épi i di yo, “Alé an vilaj-la ki douvanʼw-lan épi kon sa ou wivé la, ou kay jwenn on bouwik mawé épi pitiʼy bòʼy. Démawéʼy épi mennenʼy ban mwen. 3Épi si pyèsonn diʼw anyen, di moun-an, ‘Mèt-la bizwen yo,’ épi menm lè-a i kay kitéʼw alé épi yo.”

4Sa fèt pou fè sa pwòfèt-la té di-a vini vwé, i di,

5“Di jan Jérouzalèm,

‘Mi, wa zòt ka vini jwenn zòt!

I dous, i ka vini asou an bouwik,

an jenn ti bouwik, ich on manman bouwik!’ ”

6Sé disip-la alé épi yo fè menm sa Jézi té di yo fè. 7Yo mennen manman bouwik-la èk piti-a épi yo ouvè had yo anlèʼy, épi Jézi moutéʼy. 8An chay an sé moun-an ki té la-a ouvè had yo an chimen-an, épi lézòt koupé bwanch bwa mété an chimen-an. 9Moun ki té ka maché douvan Jézi épi moun ki té ka maché dèyèʼy koumansé hélé fò,

“Tout lonnè pou désandan Wa David-la!

“Pa dé bon i bon pou moun-an Bondyé voyé-a!

“Tout lonnè pou Bondyé ki an syèl-la!”

10Lè Jézi antwé Jérouzalèm, sa té lévé an gwo roro an vil-la, épi sé jan vil-la mandé, “Ki moun sa yé?”

11Sé moun-an ki té ka swiv Jézi-a wéponn, yo di, “Sa sé Jézi, pwòfèt vil Nazawèt-la ki an Galili.”

Jézi Antwé An Kay Bondyé-a

(Mak 11:15-19, Louk 19:45-48; Jan 2:13-22)

12Jézi antwé an Kay Bondyé-a épi i kouwi dèyè tout sé moun-an ki té ka vann èk achté-a, épi i maté tab sé moun-an ki té ka chanjé lajan èk ban sé moun-an ki té ka vann pijon-an. 13I di yo, “Lévanjil-la di, ‘Yo kay kwiyé kay mwen an kay lapwiyè,’ mé ou ka fèʼy an plas koté pou vòlè séwé.”

14Moun ki té avèg épi sa ki té enfim vini kotéʼy an Kay Bondyé-a, épi i djéwi yo. 15Sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la té faché an chay lè yo wè tout sé miwak-la i té ka fè-a, épi sé manmay-la té ka hélé fò an Kay Bondyé-a, yo di, “Tout lonnè pou désandan Wa David-la!”

16Kon sa sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa-a mandé Jézi, “Ou pa ka tann ki sa sé manmay-la ka di-a?”

Jézi di yo, “Mé wi! Ou pa janmen li sa ki ékwi an lévanjil-la? I di,

‘Bondyé ja moutwé manmay épi ti manmay ki ka tété

mannyè pou glowifyéʼy byen.’ ”

17Jézi kité yo épi i sòti an vil-la, i alé Bèfanni épi i pasé swè-a la.

Jézi Modi Pyé Fwi-a

(Mak 11:12-14, 20-24)

18Lè Jézi té ka viwé Jérouzalèm li denmen bonnè bonmaten, i té fen. 19I wè an pyé fwi bò chimen-an épi i alé bò pyé fwi-a, mé i pa jwenn anyen pasé fèy tousèl. Kon sa i di pyé fwi-a, “Ou pa kay janmen pòté fwi ankò,” épi menm lè-a i di sa-a, pyé fwi-a fennen.

20Lè sé disip-la wè sa, yo té sipwi an chay. Yo di, “Ki mannyè pyé fwi sala fennen otan vit?”

21Jézi wéponn yo, “Mwen ka asiwéʼw, si ou kwè sa ou ka di-a kay fèt èk ou pa ni dé lidé, ou kay sa fè menm sa mwen fè pyé fwi sala. Épi ou kay sa fè plis bagay toujou! Ou kay sa di mòn sala, ‘Sòti koté ou yé-a épi ay jété kòʼw an lanmè-a!’ épi i kay fèt. 22Si ou ni lafwa, népòt bagay ou mandé Bondyé an lapwiyè, i kay fèʼy baʼw.”

Ki Moun Ki Bay Jézi Dwa Pou Fè Sa I Ka Fè-a?

(Mak 11:27-33; Louk 20:1-8)

23Jézi viwé an Kay Bondyé-a épi paditan i té ka enstwi sé moun-an, sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la vini koté Jézi épi yo mandéʼy, “Koté ou jwenn dwa pou fè tout sé bagay sala ou ka fè-a? Ki moun ki baʼw dwa sala?”

24Jézi di yo, “Mwen kay mandéʼw an sèl kwèsyon tou, épi si ou wéponn mwen, mwen kay diʼw koté mwen jwenn dwa pou fè sé bagay sala mwen ka fè-a. 25Lè Jan Batis té ka batizé sé moun-an, ki moun ki té ba li dwa pou batizé, Bondyé ében an nonm?”

Yo palé ant yo menm, yo di, “Si nou di sé Bondyé, i kay di nou pouki nou pa té kwè sé bagay-la Jan Batis té di nou-an. 26Mé si nou di sé an moun ki té ba li dwa pou batizé moun, nou pè sa sé moun-an kay fè, paski tout sé moun-an asiwé ki Jan Batis sété an pwòfèt.” 27Kon sa yo di, “Nou pa sav.”

Épi Jézi di, “Ében, mwen pa kay diʼw nonplis ki moun ki ban mwen dwa pou fè sé bagay-la mwen ka fè-a.”

Pawabòl Dé Gason-an

28Jézi di yo, “Ki sa ou kay di pou sa? La té ni an nonm ki té ni dé gason. I alé dèyè pli gwan gason-an, i diʼy, ‘Gason mwen, alé twavay an jaden-an jòdi-a.’

29“Gason-an di, ‘Non, mwen pa ka alé,’ mé i chanjé lidéʼy apwé, épi i alé.

30“Kon sa papa-a alé dèyè dézyenm gason-an. I di, ‘Gason mwen, alé twavay an jaden-an jòdi-a.’

“Dézyenm gason-an di, ‘Wi Papa, mwen kay alé,’ mé i pa alé.”

31Jézi mandé yo, “Kilès an dé gason sala ki fè sa papaʼy té vlé-a?”

Yo di, “Pli gwan gason-an.”

Kon sa Jézi di, “Ében mwen ka asiwéʼw, sé bòbòlis-la ki ka anmasé taks-la èk sé fanm vyé lavi-a kay vini anba kondwit Bondyé avanʼw. 32Paski Jan Batis vini épi i té ka moutwéʼw mannyè Bondyé vléʼw viv, épi ou pa kwè sa i té ka di-a, mé sé moun-an ki té ka anmasé taks-la épi sé fanm vyé lavi-a kwè, épi magwé ou wè sa, ou pa chanjé lidéʼw pouʼw kwèʼy tou.”

Pawabòl Sé Moun-an Ki Té Ka Lwé Tè-a

(Mak 12:1-12; Louk 20:9-19)

33Jézi di yo, “Kouté an lòt pawabòl ankò. La té ni on mèt tè ki té planté on jaden fwi pou yo fè diven, épi i mété on pak oliwonʼy. I fouyé an twou épi i mété an pwès pou pijé fwi-a pou fè diven-an épi i fè on plas ki ho an jaden-an pouʼy sa véyé vòlè. Épi i lwé jaden sala bay moun épi i alé adan an lòt plas. 34Lè fwi-a té bon, i voyé sèvant li alé pwan loʼy ba li an lanmen sé moun-an ki té ka lwé jaden-an.

35“Sé nonm-lan i lwé jaden-an bay-la tjenbé sé sèvant-lan, yo bat yonn épi yo tjwé an lòt épi yo tjwé lòt-la épi wòch. 36Mèt tè-a voyé lézòt sèvant alé ankò, pli pasé i té voyé pwèmyé kou-a, mé yo fè yo menm sa yo té fè pwèmyé konpanni-an. 37Apwé tout sa fèt, i voyé gasonʼy. I di, ‘Yo kay ni wèspé pou gason mwen-an.’

38“Mé lè sé nonm-lan ki té ka lwé jaden-an wè gason-an ka vini, yo di bay yonn a lòt, ‘Mi, gason mèt tè-a! Vini! Annou tjwéʼy épi tè-a kay wèsté pou nou!’ 39Kon sa yo tjenbé gason-an, yo mennenʼy dèwò jaden-an épi yo tjwéʼy.”

40Jézi mandé, “Lè mèt jaden-an vini, ki sa i kay fè sé nonm sala ki té lwé jaden-an?”

41Yo di, “I pa kay pa tjwé sé nonm mové sala! Épi i kay lwé jaden-an bay lòt moun ki kay ba li loʼy lè lè-a vini.”

42Jézi di yo, “Ès ou pʼòkò li sa lévanjil-la di? I di,

‘Menm wòch-la sé nonm-lan ki té ka bati kay-la widjèkté-a,

sé li ki tounen wòch-la ki pli enpòtan an kay-la.

Sé Bondyé menm ki fè sa,

épi sa sé an bèl bagay pou nou wè!’ ”

43Jézi di yo, “Ében mwen ka diʼw, Bondyé kay pwan pwivilaj-la ou té ni pou vini anba kondwit li épi i kay bay an lòt konpanni moun li, moun ki kay fè sa Bondyé vlé. [ 44Moun-an ki tonbé asou wòch sala kay kwazé an miyèt épi moun-an wòch-la tonbé anlèʼy-la kay fè lapousyè.”]

45Sé chèf pwèt-la épi sé Fawizyen-an tann sé pawabòl-la épi yo sav sété yo menm i té ka palé-a. 46Kon sa yo éséyé pou té tjenbé Jézi, mé yo té pè sé moun-an paski sé moun-an di Jézi sé an pwòfèt.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index