Search form

Mafyou 22

Pawabòl Nòs-la

(Louk 14:15-24)

1Jézi palé bay sé moun-an an pawabòl ankò. 2I di yo, “Mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon an wa ki fè an gwan nòs bay gasonʼy. 3I voyé sèvant li ay kwiyé sé moun-an i té envité-a, mé yo wifizé vini.

4“Kon sa wa-a voyé lòt sèvant alé ankò. I di yo, ‘Di sé moun-an mwen ja tjwé jenn towo mwen-an épi lézòt bèl bèf. Tout bagay ja pawé, kon sa vini pou manjé an fèt-la.’

5“Mé sé moun-an i té envité-a pa menm bay sé sèvant-lan ganm. Yonn pati asou bitasyonʼy, lòt-la pati an magazenʼy, 6sé lézòt-la tjenbé sé sèvant-lan, yo bat yo épi tjwé yo. 7Wa-a té faché tèlman i voyé sòldaʼy tjwé tout sé méchan nonm sala épi bwilé vil yo.

8“Wa-a kwiyé sé sèvant li-a, i di yo, ‘Fèt-la ja pawé, mé sé moun-an mwen envité-a pa té méwité sa.’ 9Épi wa-a di sé sèvant li-a, ‘Alé asou lawi-a épi envité tout moun ou jwenn.’ 10Kon sa sé sèvant-lan alé asou lawi-a. Yo envité tout moun yo jwenn, bon kon mové, épi kay-la té plen moun.

11“Wa-a antwé an kay-la ay gadé sé moun-an ki té envité an nòs-la épi lè i wivé la, i wè an nonm ki pa té abiyé èk had yo ka mété pou vini an nòs. 12I di nonm-lan, ‘Kanmawad mwen, ki mannyè ou fè antwé isi-a abiyé kon sa?’ Mé nonm-lan pa di on mo pawòl.

13“Wa-a di sé gad li-a, ‘Pwan nonm sala, mawé ni pyéʼy ni lanmenʼy épi jétéʼy dèwò an nwèsè-a koté i kay pléwé épi i kay kwatjé danʼy.’ ”

14Épi lè Jézi fini palé bay sé moun-an, i di yo, “Bondyé ka envité an pil moun, mé sé pa tout moun i kay chwazi pou manjé an fèsten-an.”

Kwèsyon Konsèné Taks-la

(Mak 12:13-17; Louk 20:20-26)

15Sé Fawizyen-an ki té la-a pati, épi yo ay fè an plan pou wè ki kwèsyon pou mandé Jézi pou kwennenʼy. 16Épi yo voyé déotwa an sé disip yo-a épi déotwa nonm ki té ka sipòté Wa Hèròd. Épi yo di Jézi, “Titja, nou sav ou ka di lavéwité-a. Ou ka enstwi moun mannyè Bondyé vlé yo viv. Ou pa mélé sa moun kwè, ni ou pa mélé ki pozisyon nonm ni. 17Ban nou wipinyonʼw. Ès i kont lwa nou pou nou péyé taks bay Siza, wa Ronm-lan?”

18Mé Jézi té konnèt vyé plan-an yo té ka katjilé-a épi i di yo, “Débann ipokwit! Pouki ou vlé kwennen mwen épi vyé kwèsyonʼw-lan? 19Moutwé mwen lajan-an ou ka péyé taks-la.” Yo mennenʼy ba li épi 20i di, “Fidji ki moun épi non ki moun ki anlèʼy?”

21Yo wéponn épi yo diʼy, “Sé sa Wa Siza.”

I di yo, “Ében, bay Siza sa ki pou Siza épi bay Bondyé sa ki pou Bondyé.”

22Lè yo tann sa, yo té sipwi an chay épi yo kitéʼy èk yo pati.

Kwèsyon Konsèné Wézèwèksyon-an

(Mak 12:18-27; Louk 20:27-40)

23Menm jou sala déotwa Sadisyen vini koté Jézi. Sé Sadisyen-an kwè sé moun-an ki ja mò-a pa ka wésisité. 24Yo di Jézi, “Titja, lwa Moziz-la di si an nonm mò san i ni pyès ich èk madanm li, on fwèʼy ni pou mayé èk madanm-lan i kité-a épi i ni pou fè ich bay fwè-a ki mò-a. 25Bon, la té ni sèt fwè ki té ka wèsté isi-a. Pli gwan fwè-a mayé an madanm épi nonm-lan mò, mé yo pa té ni pyès ich, épi dézyenm fwè-a mayé madanm-lan. 26Menm bagay-la wivé dézyenm-lan, twazyenm-lan jis pou dènyé fwè-a. 27Dènyéman madanm-lan menm vin mò. 28Bon, asou jou-a lè tout moun ki ja mò ni pou wésisité-a, madanm kilès an yo madanm sala kay yé? Paski yo tout té mayé épiʼy.”

29Jézi wéponn yo épi i di, “Ou an lèwè lè ou di moun mò pa ka wésisité. Sé paski ou pa konnèt sa lévanjil-la di épi ou pa konnèt pouvwa Bondyé. 30Paski lè sé mò-a kay wésisité, yo kay menm kon nanj ki an syèl, yo pa kay mayé. 31Bon, konsèné lè moun kay wésisité, ès ou pʼòkò li sa Bondyé di an lévanjil-la? I di, 32‘Sé mwen ki Bondyé-a Abrahanm, Ayzak épi Jakòb ka adowé-a.’ ” Kon sa Jézi di, “Bondyé sé pa Bondyé moun ki mò, mé i sé Bondyé moun ki vivan osi apwé yo ja mò asou latè.”

33Lè sé moun-an tann sa, yo té sipwi pou yo tann sé bagay-la i té ka enstwi-a.

Pli Enpòtan Konmandman-an

(Mak 12:28-34; Louk 10:25-28)

34Lè sé Fawizyen-an tann Jézi té fè sé Sadisyen-an fèmé bouch yo, yo asanblé ansanm épi yo alé koté Jézi, 35épi yonn adan yo ki sété on titja lwa Moziz-la, mandéʼy on kwèsyon pouʼy té wè si i té sa kwennenʼy. 36I diʼy, “Titja, kilès ki pli enpòtan konmandman an lwa Moziz-la?”

37Jézi wéponn li, “ ‘Enmen Bondyé Senyèʼw épi tout tjèʼw, tout lam ou èk tout lidéʼw.’ 38Sé sa ki pwèmyé épi pli enpòtan konmandman-an, 39épi dézyenm konmandman-an ki enpòtan menm kon pwèmyé-a sé, ‘Enmen pwochenʼw menm kon ou enmen kòʼw.’ 40Si ou obéyi dé konmandman sala, ou obéyi tout lwa Moziz-la épi tout sa sé pwòfèt-la té ka enstwi-a.”

Kwèsyon Konsèné Mèsaya-a

(Mak 12:35-37; Louk 20:41-44)

41Lè adan sé Fawizyen-an té asanblé ansanm, Jézi mandé yo, 42“An wipinyonʼw, désandan ki moun Mèsaya-a yé?”

Yo di, “I sé désandan Wa David, kouman.”

43I di, “Bon, si sé désandan David tousèl i yé, pouki Lèspwi Bondyé fè David kwiyéʼy, ‘Senyè’? David di,

44‘Bondyé di bay Senyè mwen:

Asid asou lanmen dwèt mwen

jis tan mwen fè lèlmiʼw tounen an ti ban pou mété pyéʼw.’

45Bon, si Wa David kwiyéʼy ‘Senyè,’ ki mannyè Mèsaya-a ka fè sé désandan David sèlman, èk anyen ankò?” 46Épi pyèsonn pa té sa wéponn Jézi kwèsyon sala, épi dépi jou sala tout moun té pè mandéʼy kwèsyon.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index