Search form

Mafyou 23

Jézi Kwititjé Sé Fawizyen-an Épi Sé Titja Lwa-a

(Mak 12:38-39; Louk 11:43, 46; 20:45-46)

1Jézi palé bay moun ki té la épi sé disip li-a. 2I di yo, “Sé titja lwa sé Jwif-la épi sé Fawizyen-an ki ni dwa pou èspliké lwa Moziz-la. 3Ou ni pou obéyi tout sa yo diʼw fè, mé pa fè menm sa yo ka fè-a, paski yo pa ka fè sa yo ka enstwi-a. 4Yo ka bay konmandman ki menm kon an chay lou asou tèt moun, mé yo menm pa ka fè anyen pou édé pòté chay sala.

5“Tout sa yo ka fè sé pou lézòt moun wè. Yo ka fè an bwèt ki ni pawòl lévanjil-la andidanʼy épi yo ka météʼy asou fon yo épi bwa yo épi yo ka fè woulé had yo lonng pou lézòt moun wè ki kantité wilizyèz yo wilizyèz. 6Yo enmen plas-la ki pli enpòtan-an lè yo alé adan an fèsten épi adan sé légliz sé Jwif-la. 7Épi lè ou ka pasé yo asou chimen, yo vléʼw kwiyé yo ‘Titja’.

8“Pa kwiyé yonn a lòt ‘Titja,’ paski zòt tout sé fwè, épi sé an sèl Titja ki ni. 9Épi pa kwiyé yonn a lòt ‘Papa’ an latè-a, paski sé an sèl Papa ki ni an syèl. 10Pa kwiyé yonn a lòt ‘Mèt,’ paski sé an sèl Mèt ki ni, sa sé Mèsaya-a. 11Épi sa ki vlé vini pli enpòtan anpami-an, sé li ki ni pou sèvant-lan. 12Moun-an ki kwè i pli enpòtan-an, Bondyé kay mennenʼy désann, épi moun-an ki abésé kòʼy-la, sé li Bondyé kay fè vini enpòtan.

Jézi Kondanné Ipokwizi Sé Titja-a Èk Sé Fawizyen-an

(Mak 12:40; Louk 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Zòt ipokwit! Ou ka anpéché moun vini anba kondwit Bondyé. Ou menm pa vlé Bondyé kondwi laviʼw, épi ou sé an bawad pou sé moun-an ki té kay avoudwé vini anba kondwit li-a. [ 14Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Zòt ipokwit! Ou ka vòlè tout sa sé madanm-lan mawi yo ja mò-a ni. Ou ka vòlè kay yo, mé pou moutwé ou bon tèlman, ou ka fè lonng lapwiyè. Pou sa ou ka fè-a, pinisyonʼw kay pli gwo pasé sa i té sipozé yé.]

15“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Zòt ipokwit! Ou ka janbé lanmè-a èk ou ka pasé an tout latè-a ka chaché pou moun pou fè yo vini an wilizyonʼw, épi lè ou jwenn yo, ou ka fè yo vini ich Satan, dé fwa pli méchan pasé ou menm.

16“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt! Ou menm kon an nonm avèg ki ka moutwé an lòt nonm avèg chimen-an. Ou ka di si an moun sèwmanté pa Kay Bondyé-a pouʼy fè an bagay, i pa oblijé fè sa i di-a. Mé si i sèwmanté pa sé vésèl lò-a ki andidan Kay Bondyé-a, i oblijé fè bagay-la i pwonmèt pouʼy fè-a. 17Débann inyowan ki avèg! Kilès ki pli enpòtan, bagay-la ki andidan Kay Bondyé-a ében Kay Bondyé-a ki ka fè sé bagay sala nèt-la? 18Ou ka di tou, ‘Si an moun fè an sèman pa lotèl Bondyé-a, i pa oblijé fè sa i pwonmèt pou fè-a. Mé si i fè an sèman pa kado-a ki anlè lotèl-la, i ni pou fè sa i di i kay fè-a.’ 19Débann avèg kon zòt yé! Kilès ki pli enpòtan, kado-a ében lotèl-la ki ka fè sé kado-a nèt-la? 20Kon sa lè an moun sèwmanté pa lotèl-la, i ka sèwmanté pa lotèl-la épi tout sa ki anlèʼy. 21Épi lè an moun sèwmanté pa Kay Bondyé-a, i ka sèwmanté pa Bondyé ki ka wèsté andidan Kay Bondyé-a. 22Si an nonm fè an sèman pa syèl, i ka sèwmanté pa gwan chèz Bondyé-a épi pa Bondyé ki asid asou chèz-la ka kondwi-a.

23“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Débann ipokwit! Ou ka bay Bondyé yon an chak dis an sa ou ni, jis an lanmant, lanni épi pèsi ki ka lévé an jadenʼw, mé ou ka néglijé pou obéyi sé bagay-la ki pli enpòtan an lwaʼy-la. Ou pa ka fè sa ki dwèt, ou pa ka fè bon bay moun, épi ou pa ka tjenn pawòl ou. Wi, ou sipozé bay yon an chak dis an tout sa ou ni, mé pa néglijé sé lézòt bagay sala ki pli enpòtan-an. 24Titja ki avèg! Ou ka pasé an ti yenyen ki tonbé an bwèʼw pou pa bwèʼy, mé ou ka valé an kanmèl ki pli gwo.

25“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Débann ipokwit! Ou vlé swiv tout sé lwa-a asou mannyè pouʼw lavé pòt èk plaʼw, mé ou pa mélé ki sa ou ka mété andidan pòt-la. Ou ka plenʼy épi manjé ou jwenn pa bòbòl épi vòlè. 26Fawizyen avèg! Tiwé sé mové bagay-la ki andidan pla-a èk pòt-la avan, épi dèwò-a kay vini nèt tou.

27“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Ipokwit! Ou menm kon an tonm yo pentiwé an blan, mé andidan tonm sala plen zo moun mò épi moun ki pouwi. 28Sa sé menm kon ou — ou ka pawèt kon moun ki dwèt an dèwò, mé andidan tjèʼw plen péché épi ipokwizi.

Jézi Annonsé Pinisyon Sé Titja Lwa-a Épi Sé Fawizyen-an

(Louk 11:47-51)

29“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt sé titja lwa-a épi sé Fawizyen-an! Zòt ipokwit! Ou ka fè tonm bay sé pwòfèt-la épi ou ka fè fòs sé moun-an ki té dwèt-la bèl. 30Épi ou di si ou té la an tan gwan gwanpapa lontanʼw, ou pa té kay fè menm sa yo fè-a. Ou pa té kay tjwé sé pwòfèt-la. 31Lè ou ka di sa, ou menm ka moutwé ou sé désandan sé moun-an ki té tjwé sé pwòfèt-la. 32Ében, alé épi tjwé lèstan sé pwòfèt-la ki wèsté-a. Alé fini twavay-la gwan gwanpapa lontanʼw té koumansé-a.

33“Débann sèpan èk ich sèpan kon zòt yé! Ou ja kondanné pou lanfè déja épi ou pa sa chapé anba kondannasyon sala. 34Kon sa mwen kay diʼw ki sa ou kay fè. Mwen kay voyé pwòfèt épi titja épi nonm ki konnèt konmandman Bondyé. Ou kay tjwé adan épi ou kay kwisifyé adan, épi adan ou kay bat épi fwèt an sé légliz sé Jwif-la, épi ou kay kouwi dèyè yo épi fè yo sòti adan sé vil-la. 35Pou sa ou fè-a, pinisyon pou tout sé moun inosan-an yo té ja tjwé-a kay tonbé asouʼw, koumansé dépi asou Ébèl, nonm dwèt-la, pou wivé jis Zèkaraya, ich Bèrakaya-a. Gwan gwanpapa lontan zòt té tjwéʼy an lakou Kay Bondyé-a, ant lotèl-la épi Kay-la menm. 36Ében mwen ka asiwéʼw, ou kay ni pou péyé pou lanmò tout sé moun sala ki té mò dépi an tan lontan-an.

Lanmityé Jézi Pou Jérouzalèm

(Louk 13:34-35)

37“Aaaa Jérouzalèm, Jérouzalèm! Zòt tjwé sé pwòfèt-la épi ou tjwé sé konmisyonnè Bondyé-a épi wòch. Plizyè fwa mwen té anvi anbwaséʼw, menm kon yon manman poul ka sanblé tout pitiʼy anba zèl li, mé ou pa té vlé mwen fèʼy. 38Pou sa ou fè-a, vil-la kay abandonnen, 39épi mwen ka diʼw, ou pa kay wè mwen ankò pou jis tan ou kay di, ‘Pa dé bon i bon pou moun-an Bondyé voyé-a!’ ”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index