Search form

Mafyou 27

Yo Mennen Jézi Douvan Pilat

(Mak 15:1; Louk 23:1-2; Jan 18:28-32)

1Bonnè bonmaten tout sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la mété tèt yo ansanm pou fè moun tjwé Jézi, 2épi yo mawé lanmenʼy épi yo mennenʼy bay Pilat, gouvènè-a.

Jida Tjwé Kòʼy

(Twavay 1:18-19)

3Lè Jida, nonm-lan ki té twayi Jézi-a, wè yo té kondanné Jézi, sa fèʼy lapenn an chay épi i pwan twant pyès dajan-an, i mennenʼy viwé an Kay Bondyé-a bay sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la. 4I di yo, “Mwen ja péché paski mwen ladjé on nonm inosan an lanmenʼw pouʼw tjwé!”

Yo diʼy, “Nou pa mélé épi sa! Sa sé zafèʼw!”

5Jida jété lajan-an atè an Kay Bondyé-a épi i pati alé pann kòʼy.

6Sé chèf pwèt-la anmasé lajan-an épi yo di, “Sa sé lajan ki péyé pou lavi an nonm, kon sa i kont lwa nou pou nou météʼy anpami lajan Kay Bondyé-a.” 7Kon sa yo tout té dakò pou yo achté an tjò tè lanmen an nonm ki té ka fè jè. Yo sèvi tè sala kon an senmityè pou yo téwé moun ki pa Jwif, 8épi sé pou sa yo ka kwiyé senmityè sala, “Savann San-an,” pou jis jòdi-a.

9Sa pwòfèt Jérémaya té di-a vin fèt vwé. I té di, “Yo pwan twant pyès dajan-an, paski sété pwi sala sé jan Izwayèl-la té dakò pou péyé pou li, 10épi yo pwan lajan-an, yo achté on tjò tè lanmen nonm-lan ki té ka fè jè-a, menm kon Bondyé té konmandé.”

Pilat Kwèsyonnen Jézi

(Mak 15:2-5; Louk 23:3-5; Jan 18:33-38)

11Jézi doubout douvan Gouvènè Pilat, épi Pilat mandéʼy, “Ès ou sé wa sé Jwif-la?”

Jézi diʼy, “Sé ou ki diʼy.”

12Lè sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la akizé Jézi, i pa wéponn yo. 13Pilat diʼy, “Ou pa tann tout sé bagay sala yo ka di ou fè-a?”

14Mé Jézi pa wéponn li ting, épi sa sipwi gouvènè-a an chay.

Pilat Kondanné Jézi Pou Lanmò

(Mak 15:6-15; Louk 23:13-25; Jan 18:39–19:16)

15Sa sété labitid gouvènè-a toulé Fèt Délivwans pouʼy ladjé népòt an sé pwizonnyé-a sé moun-an té vléʼy ladjé-a, 16épi an tan sala la té ni on pwizonnyé tout moun té konnèt, nonʼy sété Barabas. 17Lè tout sé moun-an asanblé douvan Pilat, i mandé yo, “Kilès ou vlé mwen ladjé baʼw jòdi-a, Barabas ében Jézi yo ka kwiyé Mèsaya-a?” 18Pilat mandé yo sa paski i té konnèt byen sé jalouzi ki té fè sé chèf Jwif-la mennen Jézi ba li.

19Paditan Pilat té asid an chanm jijman-an, madanm li voyé an konmisyon ba li, i diʼy, “Pa fè nonm inosan sala anyen, paski yè òswè mwen soufè an chay adan an wèv pou lapétiʼy.”

20Sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la fè sé moun-an di pou ladjé Barabas épi tjwé Jézi.

21Pilat mandé sé moun-an ankò, i di, “Kilès ou vlé mwen ladjé baʼw?”

Yo tout hélé, “Barabas!”

22I mandé yo, “Bon, ki sa mwen kay fè épi Jézi yo ka kwiyé Mèsaya-a?”

Yo tout hélé, “Kwisifyéʼy!”

23Mé Pilat mandé yo, “Ki mové bagay i ja fè?”

Yo hélé èk tout kouway yo, “Kwisifyéʼy!”

24Lè Pilat wè i pa té sa fè anyen ankò paski yo té kay lévé an gwo wévòt, i pwan dlo épi i lavé lanmenʼy douvan tout sé moun-an. I di, “Mwen pa wèskonsab pou lanmò nonm sala! Sa sé zafè zòt!”

25Tout sé moun-an wéponn, yo di, “Kité modisyon lanmò nonm sala tonbé asou nou épi désandan nou!”

26Lè yo di sa, Pilat ladjé Barabas kon yo té mandé, épi i bay sé sòlda-a Jézi pou yo bat li épi kwisifyéʼy.

Sé Sòlda-a Motjé Jézi

(Mak 15:16-20; Jan 19:2-3)

27Lè sala sé sòlda-a pwan Jézi épi yo mennenʼy andidan kay gouvènè-a, épi tout sé sòlda-a fè wonʼy. 28Yo tiwé had li épi yo mété an lonng gòl wouj anlèʼy. 29Yo pwan bwanch pikan, yo fè an kouwonn épi yo météʼy asou tèt li. Yo mété on baton an lanmen dwèt li menm kon on wa, épi yo ajounou douvanʼy épi yo koumansé motjéʼy. Yo diʼy, “Viv wa sé Jwif-la!” 30Yo kwaché anlèʼy épi yo pwan baton-an, yo bat li an tèt. 31Lè yo fini motjéʼy, yo tiwé gwo gòl wouj-la épi yo mété had li menm anlèʼy épi yo pwanʼy, yo mennenʼy alé pou yo kwisifyéʼy.

Yo Kwisifyé Jézi

(Mak 15:21-32; Louk 23:26-43; Jan 19:17-27)

32Lè yo té ka alé, yo jwenn an nonm ki sòti Sayrini, nonʼy sété Simon. Sé sòlda-a fòséʼy pou pòté kwa Jézi-a, 33épi yo mouté asou an mòn yo ka kwiyé Gòlgòfa, sa vlé di, “Mòn Kalòt Tèt-la.” 34Lè sala yo ofè Jézi diven ki té ni an wimèd ki anmè pou tjwé mal-la. Lè Jézi goutéʼy, i pa bwèʼy.

35Apwé yo kwisifyéʼy, sé sòlda-a jwé gwenndé anpami kò yo menm pou yo té sépawé sé had-la i té ni-an. 36Épi yo asid la ka véyéʼy 37épi yo ékwi plent-lan yo fè kont li-a anho tèt li asou kwa-a, “Sa Sé Jézi, Wa Sé Jwif-la.” 38Yo kwisifyé dé kwiminèl menm lè-a épi Jézi, yonn asou koté dwèt li épi lòt-la asou koté gòch li. 39Moun ki té ka pasé té ka motjé Jézi épi yo té ka fè sin anlèʼy. 40Yo di, “Ou di ou sa kwazé Kay Bondyé-a épi viwé batiʼy an twa jou! Ében, sové kòʼw atjwèlman si ou sé Gason Bondyé, épi désann sòti asou kwa-a!”

41Sé chèf pwèt-la èk sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé Jwif-la motjéʼy menm mannyè-a. 42Yo di, “I ka sové lézòt moun, mé i pa sa sové kòʼy. I di i sé wa sé jan Izwayèl-la, épi si i désann sòti asou kwa-a, nou kay kwè sé li ki wa-a pou vwé! 43I kwè an Bondyé épi i di i sé Gason Bondyé. Ében, annou gadé si Bondyé kay vini sovéʼy-la apwézan!”

44Jis dé kwiminèl-la ki té kwisifyé épiʼy-la motjéʼy menm mannyè-a.

Lanmò Jézi

(Mak 15:33-41; Louk 23:44-49; Jan 19:28-30)

45Lè i té midi, an gwo nwèsè kouvè tout péyi-a épi i diwé pou twa nèditan. 46Lè i té bò twazè apwémidi, Jézi hélé épi an gwo vwa. I di an langaj sé Jwif-la, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Sa vlé di, “Bondyé mwen, Bondyé mwen, pouki ou ja tounen doʼw anlè mwen?”

47Adan sé moun-an ki té doubout la-a tann li. Yo di, “Mi, i ka kwiyé Ilaydja!”

48Yonn adan yo kouwi, i pwan on léponj, i météʼy adan diven wak épi i fouyéʼy an bout an baton épi i lonjéʼy ba li pouʼy gadé si i té kay bwèʼy. 49Mé sé lézòt-la di, “Èspéyé èk annou gadé si Ilaydja kay vini sovéʼy.”

50Jézi hélé épi an gwo vwa ankò épi i mò.

51Lè sala gwo wido épé-a ki té an Kay Bondyé-a déchiwé an dé mòso dépi an tèt pou wivé an bout li, tè-a soukwé, épi kayè fann. 52Sé twou moun mò-a ouvè, épi an pil moun Bondyé ki té ja mò wésisité. 53Yo sòti an twou-a épi apwé Jézi wésisité, yo alé Jérouzalèm, vil-la ki pou Bondyé yonn-an, koté an chay moun wè yo.

54Lè chèf sòlda-a épi sé lézòt sòlda-a ki té ka véyé Jézi-a wè twanblanntè-a épi tout sé bagay-la ki té fèt-la, yo té pè an chay. Yo di, “Nonm sala sété Gason Bondyé pou vwé!”

55La té ni an chay madanm ki té ka véyé adan an distans. Yo té swiv Jézi sòti Galili épi yo té édéʼy. 56La té ni Mari Madlenn, Mari, manman Jémz épi Jozèf, épi madanm Zèbèdi.

Jozèf Nonm Arimatéya-a Téwé Jézi

(Mak 15:42-47; Louk 23:50-56; Jan 19:38-42)

57Lè òswè pwan, an nonm wich wivé sòti Arimatéya. Nonʼy sété Jozèf èk i sété an disip Jézi tou. 58I alé koté Pilat, i mandéʼy kò Jézi pouʼy alé téwéʼy. Pilat fè sé moun-an ba liʼy, 59épi Jozèf pwan kò-a èk i vopléʼy adan on dwa blan nèf. 60I téwéʼy an twou-a i té ja fouyé an kayè-a pou kòʼy menm-lan épi i woulé an gwo wòch pou bouché djòl twou-a épi i pati. 61Mari Madlenn épi lòt Mari-a té asid la ka gadé twou-a.

Sé Gad-la Véyé Twou-a

62An li denmen, jou sabaf-la, sé chèf pwèt-la épi sé Fawizyen-an alé koté Pilat 63épi yo diʼy, “Mèt, nou chonjé lè mantè sala té vivan toujou, i té di, ‘Mwen kay wésisité anlè twazyenm jou-a.’ 64Kon sa konmandé sé sòldaʼw-la pou véyé twou-a byen pou sé disip li-a pa vini vòlè kò-a èk pou yo di sé moun-an i wésisité. Mansonj yo-a kay pli mové pasé sa li-a.”

65Pilat di yo, “Pwan déotwa sòlda épi mété yo véyé pou pyès moun pa sa vini bò wòch sala.”

66Kon sa, sé nonm-lan alé, yo sélé wòch-la épi yo mété sé sòlda-a véyéʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index