Search form

Mafyou 28

Jézi Wésisité

(Mak 16:1-10; Louk 24:1-12; Jan 20:1-10)

1Apwé jou sabaf-la, byen bonnè pwèmyé jou an simenn-an, Mari Madlenn épi lòt Mari-a alé ay gadé twou-a.

2Menm lè-a té ni an gwo twanblanntè, épi an nanj Bondyé sòti an syèl épi i woulé wòch-la sòti anlè twou-a épi i asid anlèʼy. 3I té ka kléwé menm kon zéklè épi had li té blan kon koton. 4Sé sòlda-a té pè tèlman, twanblad pwan yo épi yo tonbé atè-a menm kon moun ki mò.

5Nanj-lan palé bay sé madanm-lan. I di yo, “Pa pè! Mwen sav ou ka gadé pou Jézi yo té kwisifyé-a, 6mé i pa isi-a. I wésisité kon i té di. Vini wè koté kò-a té yé-a.” 7Épi i di yo, “Alé vitman ay di sé disip li-a i wésisité épi i ka alé Galili avan yo. Sé la yo kay wèʼy. Pa obliyé sa mwen diʼw-la.”

8Yo kouwi kité twou-a vitman pou alé di sé disip-la. Yo té byen pè mé yo té plen lajwa. 9La menm asou chimen-an, Jézi jwenn yo épi i di yo, “Bonjou.” Yo vini épi yo tjenbé dé pyéʼy épi yo adowéʼy. 10Jézi di yo, “Pa pè, mé alé di sé fwè-a alé Galili, épi yo kay wè mwen la.”

Wapò Sé Sòlda-a

11Lè sé madanm-lan pati alé, adan sé sòlda-a ki té ka véyé twou-a viwé an vil-la épi yo ay di sé chèf pwèt-la tout sa ki té fèt. 12Sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la asanblé ansanm pou fè plan yo. Yo péyé sé sòlda-a an gwo lajan 13épi yo di, “Ou kay ni pou di, an li òswè paditan ou té ka dòmi, sé disip li-a vini vòlè kò-a. 14Épi si gouvènè-a vin konnèt sa, nou kay sav ki mannyè pou palé ba li pou nou sa tiwéʼw an twaka sala.”

15Kon sa sé sòlda-a pwan lajan-an épi yo fè sa sé chèf pwèt-la té di-a, épi sé Jwif-la simen sa sé sòlda-a té di-a toupatou pou jis jòdi-a.

Jézi Pawèt Douvan Sé Disip Li-a

(Mak 16:14-18; Louk 24:36-49; Jan 20:19-23; Twavay 1:6-8)

16Sé wonz disip-la pati épi yo mouté asou an ti mòn an Galili koté Jézi té di yo pou alé. 17Lè yo wè Jézi, yo adowéʼy, mé adan pa té kwè sété Jézi. 18Jézi vini épi i di, “Bondyé ja ban mwen tout pouvwa asou tout sa ki an syèl épi sa ki asou latè-a. 19Kon sa alé toupatou épi pwéché bay sé moun-an pou yo sa vini disip mwen, épi batizé yo an non Papa-a, an non Gason-an épi an non Lèspwi Bondyé, 20épi enstwi yo pou obéyi tout sé bagay-la mwen ja konmandéʼw-la. Épi mwen kay toujou la épiʼw pou jis an bout latè-a.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index