Search form

Mafyou 3

Jan, Nonm-lan Ki Té Ka Batizé-a

(Mak 1:1-8; Louk 3:1-18; Jan 1:19-28)

1Tibwen tan apwé sa, Jan Batis, nonm-lan ki té ka batizé sé moun-an, alé an hòtè an Joudiya épi i koumansé pwéché. 2I di, “Tounen hòd péché zòt, paski Bondyé ka vini touswit pou kondwi sé moun li-an.”

3Sé konsèné Jan Batis pwòfèt Izaya té ka palé lè i té di,

“Vwa on nonm ka kwiyé byen lwen an hòtè, i ka di,

‘Pwépawé chimen-an bay Senyè-a,

fè twas ki dwèt pouʼy sa pasé.’ ”

4Had Jan Batis té fèt épi pwèl kanmèl, épi i té ni an sanng tjwi an wenʼy, épi i té ka manjé kwitjèt épi siwo myèl.

5Moun sòti an vil Jérouzalèm épi an tout ti kòt ki an Joudiya épi tout plas ki oliwon Lawivyè Jouden-an pou yo ay kouté Jan Batis. 6Yo konfésé péché yo épi Jan Batis batizé yo an Lawivyè Jouden-an.

7Mé lè Jan Batis wè an pil Fawizyen épi Sadisyen ka vini kotéʼy pouʼy batizé yo, i di yo, “Débann sèpan kon zòt yé! Ès ou kwè lè ou vini pou mwen batizéʼw, ou kay chapé anba pinisyon-an Bondyé kay bay sé moun-an ki mové-a? 8Viv adan an mannyè pou moun wè ou ja tounen hòd movèztéʼw. 9Épi pa kwè paski ou ka di ou sé désandan Abrahanm, sa kay chapéʼw anba pinisyon-an. Mwen ka diʼw, Bondyé sa pwan sé wòch sala épi fè yo vini ich Abrahanm pou wiplaséʼw. 10Bondyé ja tou pawé pou jijé moun, menm kon an hach ki tou pawé pou koupé sé pyé bwa-a an chous yo. Tout pyé bwa ki pa ka pòté bon fwi kay koupé épi jété an difé-a.

11“Mwen batizéʼw épi dlo pou moutwé ou ja tounen hòd péchéʼw, mé moun-an ki kay vini apwé mwen-an ni pli pouvwa pasé mwen. Mwen pa menm vo pou pòté soulyéʼy. I kay batizéʼw épi Lèspwi Bondyé épi difé. 12I ni bésin li an lanmenʼy épi i pawé pou vanné gwenn-an. Épi i kay mété sé gwenn-an i vanné-a an kay li, mé i kay bwilé sé pay-la adan an difé ki pa kay janmen tenn.”

Jan Batis Batizé Jézi

(Mak 1:9-11; Louk 3:21-22)

13An tan sala Jézi sòti an Galili épi i alé bò Lawivyè Jouden-an pou Jan Batis té batizéʼy. 14Lè i wivé la, Jan Batis diʼy, “Pouki pouʼw mandé mwen pou batizéʼw? Sé ou ki sipozé batizé mwen.”

15Mé Jézi diʼy, “Kitéʼy fèt kon sa kou sala, paski i bon pou nou fè tout sa Bondyé mandé.” Lè i di sa, Jan Batis dakò pou batizéʼy.

16Kon Jan Batis fin batizé Jézi, Jézi sòti an dlo-a, i wè syèl-la ouvè épi Lèspwi Bondyé désann kon yon toutwèl épi pozé asouʼy. 17Épi an vwa an syèl-la di, “Sa sé Gason mwen. Pa dé enmen mwen enmenʼy, épi mwen byen plè épiʼy.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index