Search form

Mafyou 4

Denmou Tanté Jézi

(Mak 1:12-13; Louk 4:1-13)

1Apwé sa, Lèspwi Bondyé mennen Jézi an hòtè pou Denmou té tantéʼy. 2Apwé i té wèsté la pou kawant (40) jou épi kawant swè san manjé, i té fen. 3Épi Denmou vini, i diʼy, “Ou sé Gason Bondyé, kouman. Ében, fè sé wòch sala tounen pen.”

4Mé Jézi wéponn èk i diʼy, “Lévanjil-la di, ‘Sé pa manjé tousèl nonm bizwen pou yo viv, mé yo bizwen obéyi tout pawòl ki sòti an bouch Bondyé.’ ”

5Apwé sa, Denmou mennen Jézi an Jérouzalèm, vil-la ki pou Bondyé yonn-an, épi i mennenʼy koté-a ki té pli ho asou tèt Kay Bondyé-a. 6Épi i di Jézi, “Ou sé Gason Bondyé, kouman. Ében, jété kòʼw atè paski lévanjil-la di,

‘Bondyé kay konmandé sé nanj li-a pou yo véyéʼw.

Yo kay pòtéʼw an lanmen yo,

épi pa menm pyéʼw yo kay kité konyen asou an wòch.’ ”

7Mé Jézi diʼy, “Lévanjil-la di osi, ‘Ou pa ni pou éséyé pou gadé sa Bondyé di i kay fè-a, si i kay fèʼy vwé.’ ”

8Lè sala Denmou mennen Jézi asou an tèt mòn ki ho an chay épi i moutwéʼy tout wéyòm ki an latè-a épi wichès yo. 9I diʼy, “Mwen kay baʼw tout sa si ou ajounou épi adowé mwen.”

10Jézi diʼy, “Alé, sòt isi-a, Satan! Lévanjil-la di, ‘Sé Bondyé Senyè-a an moun ni pou adowé épi sé li yonn ou ni pou sèvi.’ ”

11Lè Jézi diʼy sa, Denmou kitéʼy, épi nanj vini otjipé Jézi.

Jézi Koumansé Pwéché

(Mak 1:14-15; Louk 4:14-15)

12Lè Jézi tann yo té mété Jan Batis an pwizon, i witounen Galili, 13mé lè i wivé la, i pa wèsté Nazawèt. I alé wèsté Kapènéyòm, an vil ki bò Lanmè Galili-a, an bòn Zèbyoulonn épi Naftali. 14Sa fèt pou fè sa pwòfèt Izaya té di-a vini vwé. I di,

15“Sé moun-an ki ka wèsté an tè Zèbyoulonn épi tè Naftali-a,

asou chimen-an ki ka alé bò lanmè-a, bò Lawivyè Jouden-an,

an plas Galili koté ki ni an chay moun ki pa Jwif ka wèsté-a —

16sé moun sala té ka viv an nwèsè,

mé atjwèlman yo ka wè an gwan klèté.

Yo té ka viv an lavi péché ki kay fè yo péwi pou tout tan,

mé atjwèlman yo kon moun ki ka wè an bèl klèté.”

17Dépi menm tan sala, Jézi té koumansé pwéché, i di, “Tounen hòd péché zòt, paski Bondyé ka vini touswit pou kondwi sé moun li-an.”

Jézi Kwiyé Kat Péchè Pou Swiv Li

(Mak 1:16-20; Louk 5:1-11)

18Lè Jézi té ka pasé bò Lanmè Galili-a, i wè dé nonm, Simon, yo té ka kwiyé Pita, épi fwèʼy Androu. Yo té ka voyé lèpèvyé yo an lanmè-a, paski yo sété péchè. 19Jézi di yo, “Swiv mwen épi mwen kay fè zòt péché lézòm pito.” 20Menm lè-a yo kité lèpèvyé yo épi yo pati épi Jézi.

21Lè Jézi wivé pli douvan, i wè dé lézòt fwè, Jémz épi Jan, épi papa yo Zèbèdi. Yo té adan kannòt yo ka koud senn. I kwiyé sé fwè-a épi i di yo vin swiv li, 22épi la menm yo kité kannòt-la èk papa yo épi yo pati alé épi Jézi.

Jézi Djéwi Sé Malad-la

(Louk 6:17-19)

23Jézi pasé an tout Galili, ka enstwi an légliz sé Jwif-la, épi i té ka di Bon Nouvèl-la ki Bondyé ka vini touswit pou kondwi sé moun li-an. Épi i djéwi tout sòt kalité maladi sé moun-an té ni. 24Moun pòté nouvèl-la jis an Siriya, épi yo mennen moun ki té ni tout sòt kalité maladi, moun ki té ni vyé lèspwi, sa ki té ni malkadi ka pwan yo, sa ki té enfim, épi Jézi djéwi yo tout. 25An gwan popilas moun swiv li sòti Galili épi an Dis Vil-la épi vil Jérouzalèm épi Joudiya épi plas-la ki lòt bò Lawivyè Jouden-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index