Search form

Mafyou 6

Jézi Palé Konsèné Lachawité

1“Pwan pokosyon pou pa fè bon twavay ou an piblik, pou moun wè ki sa ou ka fè. Si ou fè sa, ou pa kay jwenn pyès péyiman an lanmen Papaʼw Bondyé ki an syèl.

2“Pou wézon sala, lè ou ka fè chawité, pa fèʼy pou tout moun wè, kon sé ipokwit-la ka fè an légliz sé Jwif-la épi asou lawi-a. Mwen ka asiwéʼw yo ja jwenn tout péyiman yo paski yo ka fè sa pou moun sa di ki kantité bon yo bon. 3Mé lè ou ka édé an moun ki maléwé, fèʼy adan an mannyè pou pa menm pli bon kanmawad ou konnèt. 4Kon sa kado-a ou bay-la kay wèsté an sigwé, épi Papaʼw Bondyé kay péyéʼw paski i ka wè tout sa ou fè an sigwé.

Jézi Palé Konsèné Lapwiyè

(Louk 11:2-4)

5“Lè ou ka pwédyé, pa fè kon sé ipokwit-la. Yo enmen doubout èk pwédyé an légliz sé Jwif-la épi an lawi-a pou tout moun sa wè yo. Mwen ka asiwéʼw, yo ja jwenn péyiman yo. 6Mé lè ou ka pwédyé, antwé an chanm ou, fèmé lapòt-la, épi pwédyé bay Papaʼw Bondyé pyèsonn pa ka wè-a. Épi Bondyé ki ka wè tout sa ou fè an sigwé kay baʼw péyiman pou sa.

7“Lè ou ka pwédyé, pa bat bouch ou ennitil kon sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a. Yo kwè yo kay wisivwè sa yo mandé paski yo ka pwédyé lonng. 8Pa pwédyé kon yo paski Papaʼw Bondyé ja konnèt tout sa ou bizwen avan ou mandéʼy.

9“Mi kalité lapwiyè-a pouʼw pwédyé:

‘Papa nou ki an syèl,

nou ka pwédyé pou tout moun onnowéʼw kon Bondyé.

10Nou ka pwédyé pou tout moun vini anba kondwit ou,

épi pou tout moun obéyiʼw asou latè-a

menm kon tout sa ki an syèl ka obéyiʼw.

11Ban nou jòdi-a manjé-a nou bizwen-an.

12Pawdonnen nou péché nou

menm kon nou ka pawdonnen moun ki fè nou mové.

13Pa kité nou tonbé anba tantasyon,

mé délivwé nou anba lanmen Denmou-an.’

14Si ou pawdonnen moun ki fèʼw mové, Papaʼw Bondyé ki an syèl kay pawdonnen péchéʼw tou. 15Mé si ou wifizé pawdonnen moun-an ki fèʼw mové-a, Papaʼw Bondyé kay wifizé pawdonnen péchéʼw tou.

Jézi Palé Konsèné Kwèsyon Wèsté San Manjé-a

16“Lè ou ka wèsté san manjé pouʼw adowé Bondyé, pa fè fidjiʼw lonng kon sé ipokwit-la ka fè. Yo ka fè kò yo gadé sonm pou moun sa wè yo ka wèsté san manjé. Mwen ka asiwéʼw, yo ja jwenn péyiman yo. 17Mé lè ou ka wèsté san manjé, lavé fidjiʼw épi byen penyen chivéʼw 18pou moun pa sav ou ka wèsté san manjé. Mé Papaʼw Bondyé pyèsonn pa ka wè-a, sé li yonn ki kay sav. Épi sé li ki ka wè tout sa ki ka fèt an sigwé, épi i kay baʼw péyimanʼw.

Mannyè Moun Sa Jwenn Wichès An Syèl

(Louk 12:33-34)

19“Pa sové tout wichès ou asou latè-a koté wavèt pé manjéʼy épi lawouj pé pwanʼy, koté vòlè sa kasé kay ou pou vòlèʼy. 20Mé mété wichès ou an syèl koté wavèt épi lawouj pa sa jwenn li, épi koté vòlè pa sa kasé pou vòlèʼy, 21paski koté wichès ou yé, sé la tjèʼw kay yé tou.

22“Zyéʼw sé menm kon klèté pou kòʼw. Si zyéʼw bon, tout kòʼw kay an klèté, 23mé si zyéʼw pa bon, tout kòʼw kay an nwèsè. Si klèté-a ki andidanʼw-lan sé nwèsè, sé pa ti nwèsè ki andidanʼw!

24“Pyès moun pa sa an sèvant pou dé diféwan mèt. Swé i hayi yonn épi kontan lòt-la, ében i kay ni pou ladjé yonn épi tjenbé lòt-la. Ou pa sa an sèvant pou Bondyé épi an sèvant pou lajan an menm di tan-an.

Jézi Palé Konsèné Twakasman

25“Sé pou sa mwen ka diʼw, pa twakasé lidéʼw pou manjé ében bwè pouʼw viv, ében had pouʼw mété. Mwen ka asiwéʼw, laviʼw pli enpòtan pasé manjé, épi kòʼw pli enpòtan pasé had-la ou ka mété-a. Si Bondyé ja baʼw sé bagay-la ki pli enpòtan-an, ès i pa kay baʼw sé pli piti-a ou bizwen-an tou? 26Gadé sé jibyé-a ki an lézè-a. Yo pa ka planté ni yo pa ka wékòlté épi mété sé gwenn-an la pou apwé, mé Papaʼw Bondyé ka ba yo manjé. Mwen ka diʼw, ou ni twòp pli valè pasé sé jibyé sala. 27Ou pa ka viv pli lontan lè ou twakasé lidéʼw asou sé bagay sala.

28“Pouki ou ka twakasé lidéʼw pou had pouʼw mété? Gadé sé flè-a ki an savann-an. Yo pa ka twavay ni yo pa ka fè had pou mété anlè yo. 29Mé mwen ka diʼw, pa menm Wa Sòlomonn épi tout wichès li ki té ni bèl had kon yonn an sé flè sala. 30Sé Bondyé ki ka abiyé sé zèb-la ki an savann-an, sé zèb-la ki la jòdi-a épi denmen yo pa la. Yo ka koupéʼy pou chofé fou. Ès Bondyé pa kay pwan kaʼw pli mèyè pasé sé zèb-la ki an savann-an? Pa dé fèb lafwaʼw fèb!

31“Pa twakasé lidéʼw asou ki sa ou kay manjé ében bwè, ében ki sa ou kay mété anlèʼw. 32Sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a yonn ki ka twakasé lidé yo pou sé bagay sala. Papaʼw Bondyé sav ou bizwen tout sé bagay sala. 33Mé kité Bondyé kondwi laviʼw avan, épi fè tout sa i vléʼw fè, épi i kay baʼw tout sé lézòt bagay sala. 34Pa twakasé lidéʼw pou denmen. Ou kay ni asé twakasman lè denmen wivé. Pa pwan twaka denmen épi météʼy asou sa jòdi-a.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index