Search form

Filipay 1

1Sa sé mwen Pòl, ansanm èvèk Timòfi, dé sèvant Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala bay tout sé moun-an ki an Jézi Kwi-a an vil Filipay. Mwen ka ékwi èspwèsman pou sé moun-an ki ka kondwi-a èk sé moun-an ki ka édé an légliz Bondyé-a.

2Mwen ka pwédyé pou Bondyé Papa nou èvèk Senyè Jézi Kwi baʼw lagwas li èk lapéʼy an tjèʼw.

Pòl Pwédyé Bay Sé Jan Filipay-la

3Mwen ka wimèsyé Bondyé tout lè mwen katjilé asouʼw, 4épi tout lè mwen ka pwédyé baʼw mwen ka pwédyé èvèk tjè kontan 5pou mannyè ou édé mwen simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi dépi pwèmyé jou-a ou té tann li-an pou jis apwézan. 6Sé pou sa mwen asiwé Bondyé ki koumansé bon twavay sala an ou kay kontinéʼy jis jou-a lè Senyè Jézi Kwi kay witounen lè twavay sala kay fini.

7Sé pouʼw toujou èspéyé mwen kay santi kalité mannyè sala pouʼw paski ou toujou asou tjè mwen. Zòt tout ja édé mwen an twavay sala Bondyé té tèlman bon pou ban mwen-an, ni kon mwen la an pwizon-an ni lè mwen té lib pou mwen té sa wéponn sé moun-an ki ka palé kont Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, pou té moutwé sé lavéwité i yé. 8Sé Bondyé yonn ki konnèt ki otan enmen mwen enmenʼw, épi lanmityé sala ka sòti an tjè Jézi Kwi menm.

9Mi sa mwen ka mandé Bondyé baʼw: Mwen ka pwédyé pou lanmityé-a ou ni pou yonn a lòt-la pwofité plis an plis, èk menm lè-a pouʼw sa konnèt sa ki lavéwité èk pouʼw sa ni bon jijman an tout bagay 10pouʼw sa toujou chwazi sa ki pli bon. Lè sala ou kay viv on lavi ki nèt épi san fòt douvan Bondyé lè Senyè Jézi Kwi kay witounen. 11Kon sa Jézi Kwi kay fè zòt fè bon bagay ki dwèt an zyé Bondyé, èk sa kay fè moun onnowé Bondyé èk yo kay lévé nonʼy.

Sé Jézi Ki Tout Lavi Mwen

12Mwen vléʼw sav, fwè èk sè, sé bagay-la ki ja wivé mwen-an ja édé mwen simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi plis toujou. 13Sé pou wézon sala tout sé gad-la ki an kay gwan wa Ronm-lan èk tout sé lézòt moun-an ki isi-a sav yo mété mwen an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi. 14Épi kon mwen an pwizon la-a, sa ka bay pwèskè tout sé fwè-a pli konfyans an Senyè-a épi apwézan yo ka vini pli bwav pou di moun konmisyon-an konsèné Jézi Kwi san lapè.

15Mwen asiwé an chay adan yo ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi paski yo jalou épi yo enmen ban mwen twaka, mé lézòt ka fèʼy paski yo ni bon tjè. 16Yo ka fè sa paski yo enmen mwen épi yo sav Bondyé ja ban mwen twavay-la pou moutwé ki Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi sé lavéwité. 17Sé lézòt-la ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi paski yo ni vyé lidé an tèt yo. Yo la pou kò yo yonn. Yo vlé fè mwen soufè pli kon mwen an pwizon-an.

18Mé sa pa vlé di anyen. Menm si yo ni bon lidé ében menm si yo ka pwéché pou mété mwen an plis twaka, dépi sé konsèné Jézi Kwi yo ka pwéché, an népòt mannyè yo fèʼy sa ka fè tjè mwen kontan. Mwen kay kontan plis toujou 19paski mwen sav an jou mwen kay vini lib paski ou ka pwédyé ban mwen, épi Lèspwi Jézi Kwi ka édé mwen. 20Mwen pa té kay avoudwé sòti hont adan anyen. Épi dézi tjè mwen sé pou mwen sa palé èk kouway, apwézan menm kon avan, pou mwen sa onnowé Jézi Kwi an lavi mwen, ki mwen ka viv ében ki mwen mò. 21Ki bon wézon mwen ni pou ka viv? Pou mwen, wézon-an mwen ka viv-la sé pou sèvi Jézi Kwi. Si mwen mò, i an pwofi mwen. 22Mé si lè mwen kontiné ka viv asou latè-a mwen sa fè pli enpòtan twavay bay Jézi Kwi, mwen pa sav kilès pou mwen chwazi. 23La ni dé bagay ka hédi mwen. Yo chak ka hédi mwen an diféwan diwèksyon. Mwen té kay simyé mò èk ay jwenn Jézi paski sa té kay ki pli bon pou mwen. 24Mé pou lapétiʼw i pli enpòtan pou mwen sa wèsté vivan. 25Mwen sav ou bizwen mwen èk mwen asiwé mwen kay wèsté épiʼw. Mwen kay wèsté épi zòt tout pou mwen sa édéʼw pouʼw sa fè pwogwé an lavi-a ou ka viv an Jézi Kwi-a, èk pouʼw sa ni kontantman an lafwa-a ou ni an Jézi Kwi-a. 26Kon sa lè mwen jwenn épiʼw ankò, ou kay ni pli wézon pouʼw sa ni tjè kontan an Jézi Kwi lè ou wè sa i ja fè ban mwen.

27Bon, bagay-la ki enpòtan-an sé ou sipozé viv laviʼw mannyè Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi-a di ou ni pou viv. Kon sa menm si mwen vini wè zòt ében menm si mwen pa sa vini, mwen kay tann mannyè zòt ka doubout fò èk yonn a lòt. Mwen vlé tann mannyè zòt ka fè fòs kò zòt ansanm épi on sèl dézi pou moutwé kalité lafwa-a ou ka ni lè ou kwè an Bon Nouvèl-la. 28Pa pè sé lèlmiʼw-lan. Doubout fò, épi sa kay moutwé yo sé yo ki kay pèd batay-la épi ou kay genyen, paski sé Bondyé ki ka fèʼw genyen. 29Bondyé ja baʼw pwivilaj-la pouʼw té vini sèvant Jézi Kwi, sé pa pouʼw kwè an li tousèl, mé pouʼw soufè pou lapétiʼy tou. 30Nou an batay sala ansanm. Ou ja wè mannyè mwen té ka soufè pou lapétiʼy an tan ki pasé, épi kon ou ka tann atjwèlman, mwen ka soufè jis toujou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index