Search form

Filémonn 1

1Mwen, Pòl, ki sé yon pwizonnyé pou lapéti Jézi Kwi, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Timòfi la épi mwen osi.

Mwen ka ékwi lèt sala bay Filémonn, kanmawad-la ki ka twavay épi nou-an. 2Osi byen bay Apfiya, sésé nou, épi Akipòs ki sé on sòlda Jézi Kwi menm kon nou, épi bay sé ich Bondyé-a ki ka asanblé an kay ou-a.

3Mwen ka mandé Bondyé Papa nou èk Senyè nou Jézi Kwi pou baʼw lagwas épi lapé.

Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Lanmityé Épi Lafwa Filémonn

4Chak lè mwen ka pwédyé, mwen ka wimèsyé Bondyé mwen baʼw, fwè mwen, 5paski mwen tann mannyè ou enmen tout ich Bondyé épi ou ni lafwa an Senyè Jézi. 6Mwen ka pwédyé kon sa ou pa kay doubout di moun konsèné lafwa-a ou ni-an. Mannyè sala ou kay ni on bon lakonpwann an tout bon bagay nou ni an Senyè Jézi. 7Lanmityéʼw ja ban mwen an chay lajwa épi ankouwajman paski ou, fwè mwen, ja soulajé tout sé ich Bondyé-a.

Pòl Ka Mandé Pou Filémonn Fè On Favè Ba Li

8Pou konmandé mwen té sa konmandéʼw pou fè sa ou sipozé fè, 9mé paski mwen enmenʼw mwen ka plédé épiʼw pito. Mwen Pòl, ki ja yon gwan nonm épi apwézan mwen an pwizon pou lapéti Jézi, 10ka mandéʼw on favè bay gason mwen Onèsimòs, ki vini gason mwen an Jézi padan mwen té an pwizon. 11La té ni on tan lè nonm sala pa té voʼw pa menm dé sou tjwiv, mé apwézan i sa wann ni ou ni mwen bon sèvis.

12Mwen ka voyé Onèsimòs viwé baʼw magwé i pa ézé pou mwen paski mwen enmenʼy an chay. 13Mwen té kay kontan pou i té sa wèsté épi mwen kon sa i té kay wiplaséʼw padan mwen an pwizon pou lapéti Bon Nouvèl-la. 14Mé mwen pa té vlé fè anyen avan ou dakò, kon sa pyès favè ou fè kay disizyon ou menm, épi sé pa on bagay mwen fòséʼw pou fè.

15Pitèt wézon-an Bondyé sépawé zòt pou on ti tan-an sé pou lòt kou-a, lè zòt ansanm ankò, i kay pou bon. 16Apwézan i pa on èslav tousèl, i sé twòp plis pasé sa. I sé on fwè nou an Senyè Jézi, on fwè ou kay enmen. I bon an chay pou mwen, épi i kay pli bon pou ou osi, ni kon on sèvant, ni kon on fwè an Jézi!

17Si ou ka konsidiwé mwen kon on kanmawad, wisivwè Onèsimòs menm kon ou té kay wisivwè mwen. 18Si i ja fèʼw pyès pazdwa, ében si i dwéʼw anyen, ou sa météʼy asou non mwen. 19Mwen Pòl ka ékwi lèt sala épi lanmen mwen menm: Mwen kay péyéʼw déviwé. (Chonjé ou dwé mwen laviʼw menm.) 20Bon, fwè mwen, fè mwen favè sala an non Senyè-a. Fè mwen ni lajwa an tjè mwen kon on fwè an Senyè Jézi Kwi té kay fè. 21Mwen asiwé kon mwen ékwiʼw-la ou kay fè sa mwen di-a, anfen mwen sav ou kay fè jik plis pasé sa.

22A menm lè-a, pwépawé on chanm ban mwen, paski mwen ni èspwa Bondyé kay wéponn lapwiyè zòt épi voyé mwen viwé bay zòt.

Tout Kanmawad Pòl Voyé Bonjou Bay Tout Moun

23Épafras, ki épi mwen an pwizon pou lapéti Jézi Kwi, voyé diʼw bonjou. 24Tout lòt kanmawad twavayè voyé diʼw bonjou osi, sa sé Mak, Aristakòs, Démas, épi Louk.

25Mwen ka mandé Jézi Kwi Senyè-a pou benni lèspwi zòt.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index