Search form

Wévélasyon 16

Sèt Nanj-lan Mennen Sèt Modisyon

1Lè sala mwen tann an vwa ki sòti an Kay Bondyé-a. I palé fò èk i di sèt (7) sé nanj-lan, “Alé pwan sèt bòl sala èk vidé waj Bondyé asou latè-a.”

2Kon sa pwèmyé-a alé èk i vidé bòl li asou latè-a épi menm lè-a gwo bobo ki té ka fè moun mal an chay koumansé lévé asou sé moun-an ki té ni mak bèt-la èk ki té ka adowé imaj bèt-la.

3Lè sala dézyenm nanj-lan vini èk i vidé bòl li an lanmè-a épi menm lè-a lanmè-a tounen san, menm kon san an moun ki mò, èk tout sa ki té ka viv an lanmè-a mò nèt.

4Lè sala twazyenm nanj-lan vidé bòl li asou lawivyè épi tout sous dlo épi yo tout tounen san. 5Èk mwen tann nanj-lan ki wèskonsab tout sé dlo-a di,

“Sé ou yonn, Bondyé, ki san fòt,

ou ki ka viv atjwèlman,

ou ki té ka viv dépi avan anyen té fèt.

Jijman-an ou bay-la dwèt.

6Ou ja bay sé moun sala san pou yo bwè, sé moun-an ki té tjwé sé moun Bondyé-a èk sé pwòfèt-la.

Yo ka jwenn pinisyon-an yo méwité-a.”

7Lè sala mwen tann an vwa ki sòti bò lotèl Bondyé-a. Vwa-a di,

“Wi, sa vwé.

Sé ou Bondyé ki Senyè nou,

sé ou ki ni tout pouvwa.

Sé ou ki toujou ka palé lavéwité-a,

èk ou ka jijé dwèt, san pwéféwans.”

8Lè sala katyenm nanj-lan vini èk i vidé bòl li asou sòlèy-la, èk sa bay sòlèy-la pouvwa pou bwilé moun èk diféʼy.

9Chalè sòlèy-la té ka bwilé moun. Yo jiwé Bondyé ki té ni pouvwa asou sé modisyon sala épi yo pa té dakò pou tounen hòd péché yo pou té sa lévé non Bondyé.

10Lè sala senkyenm nanj-lan vini èk i vidé bòl li koté bèt-la té asid ka kondwi-a. Menm lè-a nwèsè kouvè tout sé moun-an i ka kondwi-a. Moun koumansé mòdé lanng yo paski soufwans-lan té tèlman mové. 11Yo jiwé Bondyé ki an syèl pou lapéti soufwans-lan èk bobo-a yo té ni-an, mé yo pa té dakò pou té sa tounen kont movèzté-a yo té ka fè-a.

12Sizyenm nanj-lan vini èk i vidé bòl li asou Lawivyè Youfrétis-la. Lè i fè sa, lawivyè-a sèk nèt pou sé wa-a ki ka sòti an sòlèy lévan-an sa jwenn mannyè pou yo sa pasé. 13Mwen wè twa vyé lèspwi ki té ka sanm kwapo. Yo sòti an djòl gwo sèpan-an épi an djòl bèt-la épi an djòl fo pwòfèt-la. 14Yo sété lèspwi Denmou èk yo té ni pouvwa pou fè an chay miwak. Yo alé kwiyé tout sé wa-a ki an latè-a pou fè yo asanblé adan an sèl plas pou fè ladjè asou gwan jou-a lè Bondyé-a ki ni tout pouvwa-a kay moutwé pouvwaʼy-la.

15“Gadé, mwen ka vini menm kon on vòlè! I kay bon pou tout moun ki pa dòmi épi ki pa tiwé had yo pou yo pa sa maché touni, pou yo pa sa hont douvan moun.”

16Lè sala sé vyé lèspwi-a fè sé wa latè-a asanblé kò yo ansanm an plas-la yo ka kwiyé Anmagèdonn-an an langaj sé Jwif-la.

17Lè sala sètyenm nanj-lan vini èk i vidé bòl li an lézè-a épi menm lè-a an vwa sòti koté gwan chèz wa-a yé-a an Kay Bondyé-a. I palé fò èk i di, “Tout bagay fini nèt.” 18Zéklè limen, la té ni an gwo dézòd, loway woulé, épi la té ni an gwo twanblanntè. Dépi tan moun koumansé viv asou latè-a la pa janmen ni an twanblanntè kon sa. Sé pa an ti twanblanntè! 19Gwan vil-la fann an twa mòso épi tout vil ki té an tout péyi an latè-a té détwi. Kon sa Bondyé pa té obliyé gwan vil Babilonn-an. I fèʼy bwè waj li épi jijmanʼy menm kon an moun yo fòsé bwè diven ki anmè. 20Tout ti péyi ki an lanmè-a dispawèt épi tout sé mòn-an dispawèt tou, 21épi an gwan lapli laglas té tonbé asou moun an latè-a èk chak sé mòso laglas-la té ka pézé yon san (100) liv. Modisyon sala té tèlman mové, moun jiwé Bondyé pou lapéti soufwans-lan yo té ka soufè anba lapli laglas sala.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index