Search form

Wévélasyon 17

Fanm Vyé Lavi-a

1Lè sala yonn anpami sé sèt (7) nanj-lan ki té ni sèt (7) bòl-la di mwen, “Vini, èk mwen kay moutwéʼw mannyè Bondyé kay pini gwo fanm vyé lavi-a, fanm-lan ki ka wépwézanté gwan vil-la yo té fè bò koté ki ni an pil dlo-a. 2Sé wa latè-a ja kouché épiʼy, èk tout sé moun latè-a ja vini menm kon moun ki sou lè yo bwè diven malpwòpté-a i té ka ba yo-a.”

3Lè sala Lèspwi Bondyé désann anlè mwen épi nanj-lan pòté mwen alé an hòtè épi la mwen wè an fanm ki té asid asou an gwo bèt ki wouj. Bèt la té ni vyé non ki ka ensilté Bondyé matjé asou tout kòʼy. I té ni sèt tèt épi dis kòn. 4Fanm-lan menm té byen abiyé èk had lila èk wouj ki chè. I té ni lò èk diyanman èk bijou ki chè anlèʼy. I té ni an pòt lò an lanmenʼy èk pòt-la té plen èk diven ki ka wépwézanté tout kalité movèzté èk malpwòpté i té ka fè. 5Asou fonʼy té ni an non ékwi. Non sala té ni on sigwé adanʼy, i matjé: “Gwan vil Babilonn-an! Manman tout fanm vyé lavi, épi tout malpwòpté ki an latè-a.” 6Mwen wè ankò mannyè fanm sala té sou, paski i té ja bwè san sé moun Bondyé-a èk san sé moun-an yo té ja tjwé-a, paski yo té di yo kwè an Jézi.

Lè mwen wè fanm-lan mwen té sipwi an chay. 7Kon sa nanj-lan di mwen, “Pouki ou sipwi kon sa? Mwen kay diʼw sigwé-a ki an madanm sala èk bèt-la ki ka pòtéʼy-la, bèt-la ki ni sèt tèt èk dis kòn-an. 8Bèt sala ou wè-a té vivan lontan mé apwézan i pa vivan ankò, mé i kay viwé lévé èk i kay mouté sòti an twou-a ki pa ni bout-la. Apwé an tan i kay alé an plas-la koté yo kay détwiʼy-la pou tout tan. Sé moun-an ki ka viv an latè-a ki pa ni non yo ékwi an liv lavi étonnèl-la dépi an koumansman latè-a kay sipwi an chay lè yo kay wè bèt-la. Yo kay sipwi paski yo sav i té vivan an tan lontan, atjwèlman i pa vivan ankò, mé i kay viwé lévé ankò.

9“Moun ki ni lèspwi kay konpwann sé bagay sala. Sèt tèt-la ou ka wè-a ka wépwézanté sèt mòn koté fanm-lan ka asid, yo ka wépwézanté sèt wa tou. 10Senk an sé wa sala pa la ankò. Yonn ka kondwi toujou èk la ni yonn ki pʼòkò vini. Lè i vini, i kay kondwi pou an ti tak tan tousèl. 11Bèt-la ki té vivan lontan-an mé ki pa vivan ankò-a ka fè ywityenm wa-a, paski i sé yonn an sé sèt wa sala èk i kay pati alé an plas-la yo kay détwiʼy pou tout tan-an.

12“Dis kòn sala ou wè-a ka wépwézanté dis wa. Yo pʼòkò jwenn pouvwa pou yo sa kondwi mé lè yo kay wisivwè pouvwa, yo kay kondwi ansanm èk bèt-la pou an nèditan. 13Dis wa sala ka katjilé menm mannyè. Yo kay bay bèt-la dwa-a èk pouvwa-a yo ni-an. 14Yo kay fè ladjè kont Ti Mouton Bondyé-a, mé Ti Mouton-an èk sé moun li-an kay genyen yo paski sé li ki Wa tout wa èk Mèt tout mèt. Sé moun li-an sé moun i té kwiyé, moun i té chwazi, èk moun ki toujou ka kwè an li.”

15Nanj-lan di mwen ankò, “Dlo-a ou wè-a koté fanm vyé lavi-a asid-la ka wépwézanté an pil péyi, moun, nasyon épi sa ki ka palé diféwan langaj. 16Dis kòn sala ou wè-a ansanm èk bèt-la kay hayi fanm vyé lavi-a, épi yo kay pwan tout sa i ni èk yo kay kitéʼy touni. Yo kay manjé vyann ki anlè kòʼy épi yo kay détwiʼy nèt épi difé. 17Sé Bondyé ki mété an tjè dis wa sala pou mété tèt yo ansanm èk fè yon sèl katjil pou yo fè sa i té ja ni plan pou fè dépi lontan. Sé Bondyé menm ki fè yo dakò pou yo té sa bay bèt-la pouvwa-a yo ni pou kondwi-a jis tan tout bagay fèt menm kon Bondyé té ja di i kay fèt.

18“Fanm sala ou wè-a ki gwan vil-la ki ka kondwi sé wa-a ki an latè-a.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index