Search form

Wévélasyon 19:10

10Lè sala mwen tonbé ajounou an pyé nanj-lan èk mwen té bésé tèt mwen atè pou té sa adowéʼy, mé nanj-lan di mwen, “Pa fè sa pyès. Mwen sé on sèvant menm kon ou épi kon tout sé fwèʼw-la ki ja kwè an sé pawòl-la Jézi Kwi té moutwé-a. Sé pawòl sala sé lavéwité. Sé Bondyé ou ni pou adowé!”

Konmisyon-an sé pwòfèt-la té ka di-a sòti an lavéwité sala Jézi té moutwé-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index