Search form

Wévélasyon 22

1Nanj-lan moutwé mwen lawivyè dlo-a ki ka bay moun lavi étonnèl-la. Dlo-a ka kléwé menm kon kwistal. I ka sòti anba gwan chèz-la koté Bondyé èk Ti Mouton-an ka kondwi-a. 2I ka désann an mitan lawi-a ki an vil-la. Asou toulé dé bòdaj lawivyè-a ni pyé bwa-a ki ka bay lavi étonnèl-la. I ka pòté fwi douz fwa pa lanné, yon fwa chak mwa. Yo ka sèvi fèy li pou djéwi sé nasyon-an. 3Anyen Bondyé modi pa kay antwé an vil-la. Gwan chèz-la koté Bondyé épi Ti Mouton-an ka kondwi-a kay la, épi sé moun li-an kay adowéʼy la. 4Yo kay wè fidjiʼy épi i kay ékwi nonʼy asou fon yo. 5La pa kay ni nwèsè an vil sala. Moun pa kay bizwen lanp ében klèté sòlèy-la ankò paski sé Bondyé Senyè-a menm ki kay klèté yo, épi yo kay kondwi pou tout tan èk pou tout tan épi Bondyé.

Jézi Ka Vini Talè

6Nanj-lan di mwen, “Sé pawòl sala sé lavéwité, ou sa toujou apiyé anlè yo. Sé Bondyé Senyè-a ki té voyé lèspwiʼy anlè sé pwòfèt-la pou yo té sa palé pawòl li, èk sé li ki voyé nanj li pou té moutwé sé sèvant li-a sé bagay-la ki ni pou fèt touswit-la.”

7Jézi di, “Gadé, mwen ka vini touswit! I bon an pil pou moun ki obéyi pawòl Bondyé ki ékwi an liv sala.”

8Mwen menm Jan ja tann èk wè tout sé bagay sala. Lè mwen wè èk tann yo, mwen tonbé ajounou an pyé nanj-lan ki té moutwé mwen sé bagay sala, èk mwen bésé tèt mwen atè pou mwen té sa adowéʼy. 9Mé i di mwen, “Pa fè sa pyès! Mwen sé an sèvant menm kon ou èk fwèʼw, sé pwòfèt-la, èk tout moun ki obéyi sé pawòl-la ki ékwi an liv sala. Sé Bondyé ou ni pou adowé.”

10I di mwen ankò, “Pa séwé pawòl Bondyé ki an liv sala, paski mwen vlé sé moun-an konnèt yo. Tan-an sé bagay sala kay fèt-la ka vini touswit. 11Kité moun-an ki mové-a kontiné fè movéʼy. Kité moun-an ki malpwòp-la kontiné viv vyé laviʼy, mé kité moun-an ki dwèt-la kontiné fè bagay ki dwèt èk kité moun-an ki ka viv pou Bondyé yonn-an kontiné viv pou Bondyé yonn.”

12Jézi di, “Gadé, mwen ka vini touswit! Mwen ka mennen péyiman mwen épi mwen pou sa bay chak moun sa yo méwité-a. 13Sé mwen ki Alfa épi Oméga, pwèmyé-a èk dènyé-a, koumansman-an épi finisman-an.”

14Pa dé bon i bon pou moun ki lavé had yo nèt. Sé yo mwen kay bay pèwmisyon pou pasé an bayè-a pou antwé an vil-la épi pou manjé fwi pyé bwa-a ki ka bay lavi-a. 15Mé sé mové moun-an ki kon chyen-an, èk sé tjenbwatè-a, èk moun ki ka kouwi vyé lavi, èk moun ki ka tjwé moun, èk moun ki ka adowé imaj, èk moun ki ka manti èk ki enmen manti tout lè, tout moun ki ka fè sé bagay sala kay ni pou wèsté dèwò vil-la.

16“Mwen Jézi ja voyé nanj mwen koté zòt pouʼy sa di zòt sé bagay sala an sé légliz-la. Sé mwen ki désandan Wa David-la. Sé mwen ki étwal lé bonmaten-an ki ka kléwé an chay-la.”

17Lèspwi Bondyé épi fi-a ki mayé-a di, “Vini.”

Kité tout moun ki tann sé pawòl sala di, “Vini.”

Kité tout moun ki swèf vini, kité tout moun ki vlé dlo-a ki ka bay lavi étonnèl-la vini pou yo sa wisivwè dlo sala pou anyen.

Dènyé Pawòl Jan

18Mwen Jan ka vèti tout moun ki tann pawòl Bondyé ki ékwi an liv sala: Si ou mété anyen anlè sé pawòl-la, Bondyé kay mété sé modisyon-an ki ékwi an liv-la asou sé pinisyon-an ou kay jwenn-an. 19Si ou tiwé anyen anlè pawòl Bondyé-a ki ékwi an liv sala, Bondyé pa kay kitéʼw antwé an vil li-a èk manjé fwi pyé bwa-a ki ka bay lavi étonnèl-la, vil-la èk fwi pyé bwa-a ki ékwi an liv sala.

20Jézi Kwi ki ka moutwé tout sé bagay sala sé lavéwité-a ka di, “Wi, ou pé asiwé mwen ka vini touswit!”

Amèn. Vini, Senyè Jézi!

21Mwen ka pwédyé pou Senyè Jézi voyé lagwas li anlè zòt tout.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index