Search form

Wévélasyon 4

Mannyè Yo ka Adowé Bondyé An Syèl

1Apwé sa, mwen Jan wè an lòt vizyon ankò. Ki sa mwen ka wè pasé on lapòt ki ouvè an syèl! Èk mwen tann menm vwa-a ki té ka palé ban mwen-an ankò épi i té ni son on twonpèt. Épi i di mwen, “Mouté isi-a èk mwen kay moutwéʼw sé bagay-la ki kay fèt an tan ki ka vini.” 2Menm lè-a Lèspwi Bondyé vini anlè mwen épi mwen gadé an syèl épi mwen wè on moun asid asou an gwan chèz ka kondwi. 3Épi fidji moun sala ki té asid asou chèz-la té ka kléwé menm kon an diyanman épi i té ka kléwé wouj menm kon an roubi. La té ni on lakansyèl oliwon koté moun-an asid pou kondwi-a ki té ka kléwé menm koulè èk yon èmral. 4Épi oliwon chèz sala koté moun-an asid-la, té ni vennkat (24) lòt gwan chèz épi asou sé chèz sala té ni vennkat gwan nonm ka kondwi. Épi yo té abiyé an blan èk yo chak té ni on kouwonn lò asou tèt yo. 5Épi la té ni zéklè ka sòti koté gwan chèz wa-a yé-a épi loway té ka woulé. Èk mwen wè sèt flanbo ka limen douvan gwan chèz wa-a. Sé flanbo sala sé sèt lèspwi Bondyé-a. 6Douvan gwan chèz wa-a mwen wè on lanmè ki té menm kon glas ki té ka kléwé kon kwistal.

Èk mwen wè kat bèt vivan. Yo doubout an kat diféwan plas oliwon gwan chèz wa-a, épi sé bèt sala té ni an pil zyé asou tout kò yo, ni douvan ni dèyè. 7Pwèmyé bèt-la té ka sanm an lyon, dézyenm-lan té ka sanm an towo bèf, twazyenm-lan té ni fidji ki té ka sanm fidji an moun, épi katyenm-lan té ka sanm an gwo malfini ki ka volé. 8Chak sé bèt sala té ni sis zèl épi yo té ni zyé asou tout kò yo épi yo té ka chanté san doubout òswè kon lajouné. Yo té ka chanté:

“Sé Bondyé Senyè-a ki gwan wa-a,

sé li ki ni tout pouvwa.

I dwèt, i san fòt,

èk i anho tout bagay.

I té vivan dépi avan anyen té fèt,

i vivan atjwèlman,

épi i kay viwé asou latè-a ankò.”

9Sé kat bèt vivan-an té ka chanté pou onnowé moun-an ki asid asou gwan chèz wa-a èk yo té ka lévé non Bondyé èk yo té ka wimèsyéʼy. Sé li ki ka viv pou tout tan èk pou tout tan. 10Menm kon yo té ka fè sa, vennkat gwan nonm-lan tonbé ajounou èk yo té bésé tèt yo atè pou adowé moun-an ki té asid asou gwan chèz wa-a, moun-an ki ka viv pou tout tan èk pou tout tan-an. Yo tiwé kouwonn yo èk yo météʼy atè douvan gwan chèz-la épi yo chanté on chanté. Yo di:

11“Bondyé, Senyè nou, ou vo pou moun sa onnowéʼw,

pou moun sa lévé nonʼw,

èk pou moun sa wèspèktéʼw pou pouvwaʼw.

Sé ou ki fè tout bagay.

Yo la èk yo ka viv

paski ou té vléʼy kon sa.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index