Search form

Ronm 12

An Sakwifis Ki Vivan

1Kon sa fwè èk sè, kon Bondyé ni otan konpasyon pou nou, mwen ka plédé épiʼw pou ofè kòʼw bay li, kon an sakwifis ki vivan. Sa sé yonn ki nèt épi yonn Bondyé kay aksèpté. Épi sé kon sa pou ou adowé Bondyé. 2Sé pa pou ou swiv mannyè latè-a, mé kité Bondyé chanjé laviʼw kon i ka baʼw an lidé ki nèf-la. Mannyè sala ou kay konpwann sa Bondyé vlé. Sa sé, ou kay konnèt sa ki bon, sa ki ka plèʼy épi sa ki pawfé.

3Kon Bondyé ja ban mwen konmisyon sala, mwen ka di zòt kon sa sé pa pou ou kwè ou pli ho pasé ou yé pou vwé, mé katjilé kon an moun ki sav dwètiman ki sa i ka fè-a, menm kon Bondyé ja baʼw abilité-a épi lafwa-a pou fè-a. 4Paski menm kon nou ni konmen mòso adan an kò, épi tout sé mòso-a pa ka fè menm twavay-la, 5ében, sé kon sa nou menm yé. Magwé i ni nou an chay, mé nou sé yon sèl kò kon nou manché an Jézi-a. Épi nou tout sé sa yonn a lòt. 6Nou tout ni an diféwan kado menm kon Bondyé chwazi pou ban nou. Si kado-a sé pou pòté konmisyon Bondyé, ou ni pou fèʼy épi tout lafwa-a ou ni-an. 7Si kado-a sé pou wann yonn a lòt sèvis, ou sipozé fèʼy. Si sé pou enstwi, ou sipozé enstwi. 8Si sé pou ankouwajé, ou sipozé ankouwajé. Si sé pou bay lézòt an sa ou ni, ou sipozé fèʼy épi an bon tjè. Si sé pou kondwi, fèʼy épi tout kouway ou. Si sé konpasyon ou ka moutwé, toujou kontan lè ou ka fè sa.

9Lanmityé pa ni pyès ipokwit adanʼy. Hayi tout movèzté, tjenbé fò sa ki bon. 10Ni lanmityé pou yonn a lòt menm kon fwè èk sè sipozé fè. Chak moun sipozé abésé kòʼy épi bay fwèʼy lonnè. 11Sé pa pou ou janmen kité difé-a ki an ou-a tenn kon ou ka fè twavay Senyè-a, mé fè sèvis Bondyé kon an nonm lèspwiʼy ka pwi difé. 12Sé pou ou toujou widjèwté an èspwa-a ou ni-an. Pwan pasyans lè ou an twaka épi toujou pwédyé. 13Sé pou ou sépawé sa ou ni épi sé fwè èk sè-a ki pa ni-an. Toujou wisivwè moun lakay ou.

14Sé pou ou mandé Bondyé pou benni sé sa ki ka pèsikitéʼw-la. Mandéʼy pou benni yo épi pa modi yo. 15Sé pou ou kontan épi sé sa ki kontan-an, épi sé pou ou an lapenn épi sé ka ki an lapenn-an. 16Sé pou ou viv byen épi yonn a lòt. Sé pa pou ou ni lògèy, mé fè jan épi sé sa ki maléwé-a osi. Sé pa pou ou gadé kòʼw kon an moun ki savan.

17Lè moun fèʼw movèzté, sé pa pou ou fè yo menm bagay-la déviwé. Toujou fè sa ki bon pou tout moun sa wè sa ou yé. 18Fè sa ou pé pou ou sa viv an lapé épi tout moun. 19Sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, sé pa pou ou menm pwan wivanj, mé kité waj Bondyé fè sa bay zòt. Kon i ékwi an lévanjil-la, “Mwen Senyè-a ja di, mwen kay pwan wivanj bay zòt. Mwen kay péyé yo déviwé.” 20Mé kon lévanjil-la di ankò, “Si lèlmiʼw fen, ba li manjé. Si i swèf, ba li an bagay pou i bwè. Lè ou fè sa, akwèdi sé chèbon ou ka bwilé asou tèt li.” 21Sé pa pou ou kité movèzté vini pli fò paséʼw, mé si ou fè sa ki bon ou kay vini pli fò paséʼy.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index