Search form

Ronm 13

Ou Ni Pou Wèspèkté Lwa Gouvèdman-an

1Zòt tout sipozé wèspèkté lwa gouvèdman péyi-a, paski pyès gouvèdman pa ni dwa-a pou kondwi anba Bondyé ba li pouvwa sala. I sé Bondyé ki mété tout gouvèdman an pouvwa. 2Kon sa, sé sa ki wifizé obéyi lwa gouvèdman péyi-a ka dézobéyi Bondyé menm, épi yo kay jwenn pinisyon yo. 3Paski sé sa ki ni lotowité-a pa ka bwitalizé moun ki ka konpòté kò yo byen, mé sé sa ki ka fè movèzté-a tousèl. Si ou pa vlé pè sé moun-an ki ni lotowité-a, ében, fè sa ki bon épi yo kay pòtéʼw wèspé. 4Moun-an ki an lotowité-a sé sèvant-lan Bondyé mété pou fè bon bay zòt-la. Mé si ou ka fè movèzté, sé pou ou pè, paski i ni pouvwa-a épi i kay sèviʼy. Moun sala sé sèvant Bondyé ki ka pasé waj Bondyé asou tout movèzté. 5Kon sa i nésésè pou obéyi sé sa ki ni lotowité-a. Sé pa kon ou vlé chapé pinisyon tousèl, mé pou lapéti konsyans ou osi.

6Épi sé pou menm wézon sala ou ni pou péyé gouvèdman-an lajan-an ou dwéʼy-la, paski sé moun-an ki an lotowité-a sé sèvant Bondyé ki ka sèvi tout tan yo pou fè sé twavay sala. 7Ba yo tout sa ki ka vini pou yo. Si sé taks ou dwé gouvèdman-an, péyéʼy, si sé lajan ladwenn, péyéʼy osi. Si ou ni pou wèspèkté yo, pòté yo wèspé, si ou ni pou onnowé yo, ba yo lonnè.

Ni Lanmityé, Tan-an Ka Apwoché

8Sé pa pou ou dwé pyèsonn anyen. Sèl bagay ou ni pou dwé sé sa, ou ni pou ni lanmityé pou yonn a lòt, paski moun-an ki ni lanmityé pou pwochenʼy-lan ja fè tout sa lwa-a diʼy pou fè. 9Sé konmandman sala, pa fè adiltè, pa tjwé, pa vòlè, pa anvi sa ki pa sa ou, épi tout sé lézòt-la, ka di yon sèl bagay, sa sé ni lanmityé pou pwochenʼw menm kon ou ni lanmityé pou kòʼw. 10Si nou ni lanmityé sala nou pa kay fè pwochen nou anyen ki pa bon. Si nou ni lanmityé nou ka fè tout sa lwa-a di pou fè.

11Sé pa sa tousèl. Zòt sav tan-an ka apwoché asou nou. I ja lè pou zòt lévé an sonmèy-la zòt yé-a, paski jou salvasyon nou pli pwé apwézan pasé lè-a nou té aksèpté Jézi Kwi-a. 12Òswè ja pwèskè bout, épi jou ja ka ouvè. Annou jété twavay nwèsè-a dèyè do nou épi abiyé kò nou pou goumen an klèté-a. 13Annou viv lavi nou pwòp kon moun ki ka viv an klèté. Sé pa pou zòt ka bwè wonm pou zòt toujou sou, ében antanmé tout sòt kalité malpwòpté. Sé pa pou zòt goumen ében jalou. 14Pito sa kité abiman zòt sé Jézi Kwi Senyè-a, épi pa bay lachè-a pyès chans asou zòt avan zòt fè sa lachè-a vlé zòt fè.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index