Search form

Titòs 2

Bon Konmisyon-an

1Ou menm, Titòs, ni pou enstwi sé bagay-la ki ka dakò èk konmisyon lavéwité-a. 2Sé pouʼw palé bay sé pli gwan nonm-lan pou yo fè tout bagay èk mizi, pou yo ni an bon kawaktè moun ka wèspèkté, épi pou yo kondwi kò yo byen épi pou yo tjenbé fò an sa yo ka kwè-a konsèné Jézi Kwi, pou yo ni lanmityé an tjè yo èk an pil pasyans. 3Épi an menm mannyè-a sé pouʼw palé bay sé pli gwan madanm-lan pou yo kondwi kò yo kon madanm ki ka viv pou Bondyé yonn. Yo pa sipozé palé moun mal ében enmen bwè twòp diven. Yo ni pou ka enstwi bagay ki bon, 4pou yo sa enstwi sé pli jenn madanm-lan pou enmen mawi yo épi ich yo, 5pou yo kondwi kò yo byen èk pou viv on lavi ki nèt, pou fè twavay kay yo byen, pou yo ni an bon tjè èk pou yo obéyi mawi yo, pou pyèsonn pa palé konmisyon Bondyé-a mal.

6An menm mannyè-a ankouwajé sé jenn nonm-lan pou yo kondwi kò yo byen an tout bagay. 7Sé pouʼw menm sé on bon ègzanp pou lézòt moun. Lè ou ka enstwi, moutwé sé moun-an adan an mannyè ki sèwyé pou yo wè ou sé pa an kwennad. 8Sèvi pawòl ki ka dakò èk lavéwité-a, pou lèlmiʼw sa hont paski yo pa kay ni anyen mové pou yo sa di asou nou.

9Sé moun-an ki anba èslavay-la ni pou obéyi mèt yo épi ba yo satisfaksyon an tout twavay yo. Yo pa sipozé wéponn viwé lè mèt-la palé ba yo 10ében vòlè sa ki sa mèt-la. Pito, yo ni pou moutwé ki yo sé bon moun ki toujou ka twavay byen. Si yo fè sa, yo kay fè moun wèspèkté konmisyon Bondyé ki sové nou-an an tout sa yo ka fè.

11Bondyé ja moutwé lagwas li lè i voyé Jézi Kwi pou chapé tout moun anba péché. 12Bondyé ja moutwé nou lagwas li ankò lè i di nou pou kité sé vyé lavi-a ki pa ka plèʼy-la épi sé vyé bagay-la sé moun-an ki an latè-a ka fè-a, èk pou nou viv lavi nou adan an mannyè pou moutwé nou ka kondwi kò nou byen, èk pou nou viv an lavi ki dwèt épi an lavi ki ka plè Bondyé an latè sala. 13Nou sipozé viv kon sa kon nou ka èspéyé èk konfyans pou jou-a lè klèté Jézi Kwi, gwan Bondyé nou-an èk Sovè nou-an, kay pawèt. 14Jézi Kwi mò pou nou pou chapé nou anba tout movèzté, èk i nétwayé tjè nou pouʼy fè nou vini an konpanni moun ki sa li yonn, èk ki toujou pawé pou fè sa ki bon.

15Sé pouʼw di sé moun-an ki kwè an Jézi-a tout sé bagay sala épi sèvi tout pouvwa-a Bondyé ba ou-a pouʼw ankouwajé sa ki bizwen ankouwajman épi moutwé sé lézòt-la sa yo ka di-a pa bon. Pa ba yo pyès wézon pou mépwizéʼw.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index