Search form

Titòs 3

Mannyè Moun Ki Kwè An Jézi Ni Pou Viv

1Fè sé moun ou-an chonjé pou yo sa obéyi ni sé moun-an ki ka kondwi-a épi ni gouvèdman-an, èk pou yo sa toujou pawé pou fè bon an tout mannyè. 2Di yo pou pa palé moun mal, èk sé pa pou yo babyé. Sé pou yo ni pasyans èk tout moun, épi sé pou yo toujou pawé pou moutwé bon mannyè pou tout moun.

3An tan ki pasé nou menm té kouyon menm kon sé moun-an ki pa kwè an Bondyé-a. Nou té dézobéyisan, èk nou té menm kon moun ki pèd chimen. Nou té ka kité lachè nou épi tout vyé plézi latè-a kondwi nou. Nou té ka viv èk vyé katjil an lidé nou èk nou té anvyèj. Moun té hayi nou épi nou té hayi yo. 4Mé lè Bondyé, Sovè nou, moutwé lagwas li èvèk lanmityéʼy pou lézòm, 5i chapé nou anba péché nou. Sé pa paski nou menm té ja fè anyen ki bon, mé paski i té ni konpasyon asou nou. Sé pou wézon sala i sové nou lè i lavé péché nou épi i voyé pouvwa Lèspwi Bondyé an nou pou chanjé nou pou nou té sa viv an lòt kalité mannyè. 6Bondyé voyé Lèspwiʼy asou nou alabondans lè Jézi Kwi chapé nou anba péché nou. 7I sèvi lagwas li pou nou té sa vini dwèt douvan Bondyé èk pou nou té sa wisivwè lavi étonnèl-la nou ka èspéyé èk konfyans-lan. 8Mwen asiwé sé pawòl sala vwé. Mwen vléʼw enstwi sé bagay sala èk konfyans, pou sé moun-an ki kwè an Bondyé-a sa toujou vlé bay tan yo pou fè sa ki bon. Sé bagay kon sa ki bon èk tout moun ka jwenn bennéfis.

9Mé sé pa pouʼw antwé an chikann san syans èk pyèsonn konsèné non gwan gwanmanmanʼw ében non gwan gwanpapaʼw èk ki moun yo té yé, ni babyé, ni chikannen asou lwa sé Jwif-la. Sa pa vo anyen ni i pa kay édé pyèsonn. 10Si an moun anpami zòt ka fè lézòt moun tounen kont lavéwité-a, vètiʼy pou dé fwa, épi apwé sa si i pa doubout, sé pa pouʼw ni anyen pou fè épiʼy ankò. 11Ou konnèt moun sala kochi, èk péchéʼy kay kondannéʼy.

Dènyé Pawòl Pòl Pou Titòs

12Lè mwen voyé Atimas ében Titjikòs jwenn ou, fè tout sa ki posib pouʼw sa vini jwenn mwen an vil Nikopolis, paski mwen vlé pasé sézon fwédi-a la. 13Fè tout sa ou pé pouʼw sa édé Zénas, avoka-a, épi Apòlòs, pou yo sa pati asou voyaj yo, épi sé pouʼw wè ki yo jwenn tout sa yo bizwen. 14Sé moun nou-an ni pou apwann pou yo bay tan yo pou fè sa ki bon, èk pou yo sa bay moun ki bizwen. Yo pa sipozé ka viv lavi yo san fè anyen. 15Tout sé moun-an ki épi mwen-an ka voyé bonjou baʼw. Di tout sé jan nou-an ki kwè an Jézi Kwi-a bonjou ban nou. Mwen ka pwédyé pou Senyè Jézi Kwi voyé lagwas li asou zòt tout.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index