Search form

1 Jon 5

Niye aye ma loyo lobo

1Dano acel acel ma ye ni Yecu en Kricito ma Lubaŋa oyero, dano-nu latin pa Lubaŋa, dok dano mo ma maro ŋat ma onywalo latin, maro latinne bene. 2Ka wamaro Lubaŋa, ma walubo cikke bene, meno miyo waŋeyo ni wamaro litino pa Lubaŋa. 3-Pien maro Lubaŋa en aye gwoko cikke. Dok cikke pe nurowa, 4pien dano acel acel ma Lubaŋa onywalo loyo lobo. Gin ma waloyo kwede lobo en aye niyewa. 5Aŋa mono ma loyo lobo? Pe ŋat ma ye ni, Yecu aye Wod pa Lubaŋa?

Caden i kom Yecu

6Yecu Kricito aye ŋat ma yam obino ki pii ki remo. Pe obino ki pii keken, ento ki pii kacel ki remo bene. 7Cwiny Maleŋ tye macalo cadenne, pien Cwiny aye ada. 8Doŋ tye caden adek: Cwiny Maleŋ, pii ki remo; gin adek-ki ducu lok me cadengi orwatte. 9Wan waye lok me caden ma dano gimiyo, ento caden pa Lubaŋa dit kato megi woko Man aye lok me caden pa Lubaŋa, ma en omiyo i kom Wode. 10Doŋ ŋat ma ye Wod pa Lubaŋa tye ki caden i iye kene. Ŋat ma pe ye Lubaŋa, noŋo omiyo Lubaŋa odoko lagoba, pien noŋo en pe oye lok me caden ma Lubaŋa omiyo i kom Wode. 11-Caden meno en ene ni, Lubaŋa doŋ omiyowa kwo ma pe tum, dok kwo meno tye i Wode. 12Ŋat ma tye ki Wod tye ki kwo, ŋat ma pe ki Wod pa Lubaŋa, pe tye ki kwo.

Kwo ma pe tum

13Acoyo lok man botwu, wun jo muye nyiŋ Wod pa Lubaŋa, wek wuŋe ni wutye doŋ ki kwo ma pe tum. 14Gin ma miyo wabedo ki gen i kome en ene ni, ka walegge gin mo kun walubo gin ma en mito, ci en winyo legawa. 15Doŋ ka waŋeyo ni en winyo legawa, waŋeyo ni doŋ watyeko noŋo gin ma walego bote.

16Ka ce dano neno ominne tye ka timo bal mo ma pe tero dano i to, en bilego Lubaŋa, ci Lubaŋa bimiye kwo pi jo-nu ma balgi pe tero dano i to-ni. Tye bal ma tero dano i to; pe awaco ni myero waleg Lubaŋa pi kodi bal macalo meno. 17Gin marac ducu ma dano timo, meno doŋ bal, ento tye bal mogo ma pe tero dano i to.

18Waŋeyo ni dano ma Lubaŋa onywalo pe dok bedo ka timo bal, ento Wod pa Lubaŋa gwoke maber, miyo Larac pe gude.

19Waŋeyo ni wan litino pa Lubaŋa, dok waŋeyo ni lobo ducu tye i te loc pa Larac.

20Dok waŋeyo ni Wod pa Lubaŋa doŋ obino, ci omiyowa niaŋ me ŋeyo ŋat ma en aye ada. Dok wan wabedo i i ŋat ma tye ada, pien wabedo i i Wode, en aye Yecu Kricito. Man aye Lubaŋa me ada, dok man en kwo ma pe tum. 21Litinona, wugwokke, pe wuwor jogi.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index